Na dovolenkové obdobie si vláda naplánovala schvaľovanie novely zákona o dani z príjmov. Napokon o tomto návrhu 17. augusta prerušila rokovanie, keďže koaličná strana Most-Híd nesúhlasila so zavedením novej, 15-percentnej dane na dividendy. V hre je jej zníženie alebo zmena nastavenia podmienok. O novele má rokovať koaličná rada. Návrh má ísť na septembrové rokovanie parlamentu.

 „Ak sa zásadné zmeny riešia v skrátených lehotách a pripomienkové konania prebiehajú v dovolenkovom období, tak to určite neprospeje už toľkokrát deklarovanému skvalitneniu legislatívy. Vidíme opätovnú snahu vybrať od podnikateľov viac peňazí a plošne zaviesť ďalšie povinnosti všetkým, nielen tým ktorí sa snažia obchádzať pravidlá,“ zhodnotil zámer Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Ministerstvo podľa neho akoby zabúdalo na malé a stredné podniky a živnostníkov, pre ktorých dodržiavanie zavedených a aj plánovaných opatrení často znamená neúmerne vysoké náklady. Nová daň z dividend, či byrokracia okolo transferového oceňovania sú toho výborným príkladom.

Čo chce ministerstvo financií

Návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorého „cieľom je aj kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a dosiahnutie spravodlivej a efektívnej hospodárskej súťaže a to aj prostredníctvom opatrení, ktoré povedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov a podpore podnikateľského prostredia v oblasti daní,“ tvrdí ministerstvo financií v predkladacej správe.

Medzi opatrenia zlepšujúce podnikateľské prostredie môžeme zaradiť len jedno opatrenie – zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 percent. Väčšina ostatných opatrení sleduje len jeden cieľ – vybrať od podnikateľov a firiem viac peňazí.

Problémy zdaňovania dividend

Z navrhovaných opatrení sa podnikateľov najviac dotkne avizované  zavedenie dane z dividend a súčasné zrušenie vyberania zdravotných odvodov. Problém nie je podľa J. Solíka len samotná sadzba dane, ktorá má byť vo výške 15 percent, ale aj nelimitovaný základ, z ktorého sa daň bude počítať. Zdravotné odvody z dividend majú v súčasnosti maximálny vymeriavací základ. Pre rok 2016 je to suma 51 480 eur.

„Ak by si podnikateľ zo svojej s. r. o. vyplatil podiel na zisku vo výške 100-tisíc eur, v súčasnosti by zaplatil zdravotné odvody vo výške približne 7 200 eur. Ak by mal platiť 15 % daň z dividend, zaplatil by 15-tisíc eur,“ vysvetľuje konkrétne dopady zdaňovania J. Solík.

Pozornosť si určite zaslúži aj navrhovaný text zákona, podľa ktorého sa zdanenie dividend má týkať všetkých dividend vyplatených po účinnosti zákona. Ak teda podnikateľ dosiahol zisk v čase, kedy takáto daň neexistovala a nevyplatil si ho z firmy, tak sa toto zdanenie dotkne aj minulých období.

J. Solík v tejto súvislosti pripomína, že keď sa v minulosti daň z dividend rušila, tak uplatnil štát opačný prístup. Starých období sa týkali pôvodné pravidlá (bez ohľadu na termín vyplatenia dividendy) a oslobodenie sa týkalo až dividend vyplatených zo zisku za nové obdobia.

Zdanenie zostatku z likvidácie firmy

Popri spomínaných závažných zmenách pôsobí opätovné zdanenie zostatkov z likvidácie firmy už iba ako detail. Ide o ďalší z návrhov, ktorý zhorší podnikateľské prostredie a vytiahne peniaze z vreciek podnikateľov.

Pred približne rokom ministerstvo zdravotníctva navrhlo zrušiť zdravotné odvody z likvidačného zostatku, pretože podnikatelia ich platili aj z vlastného vkladu.

„Zmenu zdôvodňovalo tým, že suma už raz bola predmetom zdanenia a ide o porušenie zásady jediného priameho zdanenia. Po roku už tieto argumenty zdá sa neplatia a dôvodová správa sa radšej vyhýba argumentácii prečo je tomu tak,“ dodal J. Solík.

Hlavné zmeny v chystanej novele

  • daňou 15 percent sa budú zdaňovať dividendy fyzických osôb a iné príjmy a podiely člena pozemkového spoločenstva na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva,
  • podiely na zisku nebudú od dane oslobodené ani u zamestnanca bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva,
  • ak slovenská firma dostane od daňovníka z daňového raja dividendy, budú zdanené sadzbou 35 percent,
  • ak slovenská firma vyplatí dividendy daňovníkovi z daňového raja, musí ich zdaniť zrážkovou daňou 35 percent,
  • likvidačný zostatok pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti spoločník musí zdaniť sadzbou 15 percent,
  • daň z príjmov právnickej osoby sa má znížiť na 21 percent od zdaňovacieho obdobia 2017.