Živnostník si ponechal živnosť a pokračuje v podnikaní. Zároveň bude spolu so spoločníkom konateľom vo svojej firme. Možností na daňovú optimalizáciu má viac.

Živnostník aj spoločník

Živnostník nemusí po založení eseročky svoju živnosť zrušiť, môže v nej pokračovať. Nástrojom optimalizácie môže byť fakturácia medzi živnosťou a eseročkou. Treba dať však pozor na dodržiavanie daňových a účtovných zákonov.

Takéto prepojenie je výhodné vtedy, ak má zo živnosti tento rok príjem do hranice 4 830 eur. Vtedy neplatí zo živnosti sociálne odvody. Zaplatí len minimálne zdravotné ako živnostník - tento rok 55,02, na budúci rok 56,35 eura. Ako živnostník si môže tento rok uplatniť nezdaniteľnú sumu 3 735,94 eura.

V eseročke by nemal mať pravidelný príjem, lebo v tom prípade sa ocitá v postavení zamestnanca a musí odvádzať aj rovnako vysoké odvody. Peniaze z eseročky je preňho výhodné vytiahnuť vo vyplatených podieloch na zisku.

Z dividend však bude musieť zaplatiť zdravotné odvody. Dividendy sa vypočítavajú zo samostatného vymeriavacieho základu - za rok 2013 je najviac 120-násobok priemernej mesačnej mzdy (najviac suma 96 600 eur), percentuálna sadzba je 14 percent.

Živnostník aj spoločník a zamestnanec

Ak má živnostník eseročku, je v nej zamestnaný a zároveň má živnosť, odvody na sociálne a zdravotné poistenie platí ako zamestnávateľ (35,2 % z hrubej mzdy) a aj ako zamestnanec (13,4 %). Mzdu si dá do nákladov spoločnosti.

Ako živnostník si môže uplatniť v roku 2013 paušálne výdavky (5 040 eur ročne). Výška zdravotných odvodov z príjmu živnostníka bude závisieť od ročného zúčtovania zdravotného.

Nezdaniteľnú časť si môže uplatniť len raz - buď ako živnostník alebo ako zamestnanec eseročky.

Zo zisku po zdanení si môže vyplatiť podiely. Z nich zaplatí zdravotné odvody.

Odvody spoločníka a konateľa s pravidelnou mesačnou odmenou*
Konateľ Spoločnosť
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné dôchodkové poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Rezervný fond solidarity 4,75 %
Zdravotné poistenie 4 % 10 %
* Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane – v roku 2013 je to 311,32 eura mesačne

Nepravidelný príjem spoločníka

Podnikateľ je spoločníkom v eseročke, z ktorej poberá nepravidelný príjem ako konateľ. Ako zamestnanec a súčasne aj zamestnávateľ platí sociálne odvody. Vyjde ho to menej ako pri pravidelnom príjme.

Konateľ odvádza poistné len na starobné poistenie, invalidné poistenie a na zdravotné poistenie. Spoločnosť zaňho odvedie odvody na starobné poistenie, invalidné, do rezervného fondu a na zdravotné. Mzda a odvody, ktoré platí zamestnávateľ i zamestnanec sú nákladom spoločnosti. Z vyplatených dividend zo zisku zaplatí spoločník zdravotné odvody.

Živnostník platí na základe výsledku ročného zúčtovania zdravotné poistenie. Nezdaniteľnú sumu si môže spoločník a živnostník v jednej osobe uplatniť len raz.

Odvody spoločníka alebo konateľa s nepravidelnou odmenou*
Konateľ Spoločnosť
Starobné dôchodkové poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Rezervný fond 4,75 %
Zdravotné poistenie 4 % 10 %
* Na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone funkcie

Odvody si môžu živnostník aj eseročka minimalizovať - živnostník sociálne odvody do hrubého príjmu 4 716 za rok 2012 neplatí, v roku 2013 je hranica príjmu na neplatenie odvodov nastavená na 4 830 eur. Spoločník môže pracovať vo firme na skrátený, len niekoľkohodinový úväzok za nízku odmenu.

Ako fakturovať

Zákon kombináciu účtovania medzi živnosťou nezakazuje. Veď ide o dva samosprávne právne subjekty. Živnostník môže fakturovať vlastnej eseročke za služby. Takto čerpá peniaze z eseročky a znižuje základ dane spoločnosti. A pritom, ak si nastaví dobre príjmy a výdavky, neplatí živnostník odvody a ani daň. Treba však dať pozor na to, že živnosť a eseročka musia mať rozdielne činnosti. Najistejšie je toto riziko odstrániť vyšpecifikovaním druhu práce v  zmluve.

Rozdelenie príjmov a výdavkov musí mať zmysel. Nemožno meniť účtovanie výdavkov raz na spoločnosť a raz na živnosť. Auto v obchodnom majetku firmy živnostník využívať nemôže a platí to aj naopak. To isté sa týka aj počítačov, softvéru...

Okrem toho sa v praxi často používajú pôžičky na základe zmluvy. Spoločnosť požičia spoločníkovi ako fyzickej osobe a ten po skončení roka účtovne vráti požičanú sumu späť do pokladnice firmy.

Jednoosobovka

Daňová optimalizácia pri jednoosobovej eseročke je obdobná ako pri živnostníkovi. "Mal by využiť najmä možnosti zaúčtovania všetkých nákladov na podnikanie, najmä stravné (ak je zamestnaný vo vlastnej spoločnosti), cestovné náhrady, náhrady za používanie súkromného automobilu, prípadne náklady na jazykové kurzy a iné vzdelávanie," radí konateľ spoločnosti Profinam Roman Konrád.

Pripomína, že konkrétna podoba daňovej optimalizácie závisí od mnohých faktorov a ku každej spoločnosti je potrebné pristupovať individuálne, pretože nie všetko je použiteľné pre každú firmu."V každom prípade odporúčam aj malým firmám priebežne sa radiť s daňovým poradcom o možnostiach, ktoré legislatíva umožňuje," hovorí R. Konrád.

Klasicky

Daňový základ možno znížiť aj klasickými spôsobmi - legálnym využitím daňovej straty z minulých období. Ďalšou možnosťou je spojenie sa so stratovou spoločnosťou, kde sa rozpustí zisk prvej spoločnosti. Druhým želaným efektom je zníženie prevádzkových nákladov.

Optimalizovať daňový základ a aj daň možno odpismi. Dôležitá je aj zvolená metóda odpisov hmotného majetku. Získať možno aj prerušením odpisovania. Zákon o dani z príjmov umožňuje tiež tvorbu opravných položiek a rezerv.

Ako ušetriť na podieloch na zisku

Zisk, ktorý s. r. o. dosiahne, sa zdaní len eseročke. Časť, ktorá sa vyplatí ako podiel jednému alebo viacerým spoločníkom, sa už nezdaňuje. Z vyplatených podielov na zisku sa neplatia  sociálne odvody, iba zdravotné.

Ideálnym riešením je, ak je spoločník zároveň konateľom bez nároku na odmenu a nie je ani zamestnancom. Alebo pracuje vo firme na minimálny pracovný úväzok. Keďže každá fyzická osoba musí byť zdravotne poistená, má spoločník tým pádom tento problém vyriešený. Popri zdravotnom poistení bude síce platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne, ale len v minimálne.

 Radí odborník

"Ak má živnostník zároveň aj jednoosobovú eseročku a medzi týmito subjektmi sú obchodno - záväzkové vzťahy, odporúčam zvážiť fakturáciu "svojej" eseročky rovnakého predmetu (najmä služieb) aký má v predmete podnikania daná eseročka. V takom prípade sa totiž nastoľuje otázka, či nejde o závislú alebo obdobnú činnosť. Nie je pri tom dôležité, či si zároveň vypláca podiely na zisku alebo je zamestnaný v tejto eseročke. Samozrejme, paralelná existencia živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je možnosť ako "neprísť" o nezdaniteľnú časť na daňovníka, prípadne na manžela/manželku, daňový bonus a podobne. Mal by však byť zachovaný charakter podnikania aj čo sa týka živnosti aj čo sa týka eseročky, aby nebolo pochýb, že u oboch subjektov ide o podnikateľskú činnosť."

Roman Konrád, konateľ spoločnosti Profinam

V nasledujúcich vydaniach si prečítate:

7. Ako je to z dividendami a zaťažením zdravotnými odvodmi v eseročke

8. DPH - byť dobrovoľným platiteľom DPH?

9. Zmeny v účtovníctve a v daniach

10. DPH pre eseročky od januára 2014

Prečítajte si všetky vydania seriálu S. r. o. alebo živnosť? (aj RSS odber)