Pokiaľ chcete zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku, tak odporúčame viesť daňovú evidenciu, a to podľa ustanovenia §6 ods. 11. zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

Ak uplatňujete preukázateľne vynaložené výdavky, tak môžete viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 
  • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,  
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku, 
  • zásobách a pohľadávkach, 
  • záväzkoch.

Uvedený spôsob vykazovania odporúčame z toho dôvodu, že je najmenej prácny na rozdiel od vedenia jednoduchého či podvojného účtovníctva, ktoré taktiež môžete použiť na vykazovanie príjmov a výdavkov z prenájmu.

Dovoľujeme si vás ešte upozorniť, že pokiaľ zaradíte do obchodného majetku nehnuteľnosť, ktorú budete prenajímať, tak potom podľa ustanovenia §19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, sa do daňových výdavkov uznajú odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom iba do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť?
Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť?
Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť?
Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť?