Odpoveď na otázku vyplýva z ustanovenia § 27c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení. Za splnenia zákonom stanovených podmienok sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné poskytnúť klientovi – spotrebiteľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, bankové služby v rozsahu tzv. základného bankového produktu. 

Základným bankovým produktom je bankový produkt obsahujúci bankové služby súvisiace s platobným účtom v rozsahu zriadenia, vedenia a zrušenia platobného účtu a vykonávania platobných operácií, konkrétne vkladu finančných prostriedkov, výberu finančných prostriedkov a bezhotovostných prevodov finančných prostriedkov v mene euro, a to úhradou, inkasom alebo prostredníctvom platobnej karty. Základný bankový produkt poskytne banka klientovi, ktorý spĺňa zákonné podmienky, na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu žiadateľa. 

Dve podmienky

Prvou základnou podmienkou je, že klient ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu, nemá v období, počas ktorého mu banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje základný bankový produkt, zriadený iný platobný účet, až na zákonom stanovené výnimky. 

Druhou podmienkou je, že klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy. Minimálna mesačná mzda pre rok 2019 je vyčíslená na 520 €. Čistý mesačný príjem žiadateľa o základný bankový produkt preto nesmie v roku 2019 presahovať sumu 572 €. 

Vyššie vklady

Zákon počíta aj so situáciou, že príjem užívateľa základného bankového produktu v niektorom mesiaci počas kalendárneho roka presiahne maximálny zákonný limit. Pre tento účel zákon stanovil maximálny ročný limit pripísaných peňažných prostriedkov vo výške 15-násobku minimálnej mzdy, čo predstavuje 7 800 €. 

Ak je súčet kreditov pripísaných na bankový účet poskytovaný grátis v kalendárnom roku vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy, banka zruší poskytovanie základného bankového produktu vlastníkovi účtu. 

Splnenie obidvoch podmienok, t. j. neexistencie iného bankového účtu a výšky čistého mesačného príjmu, občan potvrdí banke čestným vyhlásením. 

Výhody a nevýhody

Výhodou základného bankového produktu je, že ho banky poskytujú bezplatne. Aj konverziu pôvodného bežného bankového účtu (s poplatkom za vedenie účtu) na základný bankový produkt je banka povinná vykonať bezodkladne a zadarmo.  

Nevýhodou základného bankového produktu je strata niektorých benefitov spojených s vedením bežného účtu. 

Zákon ukladá bankám, že v súvislosti s poskytovaním základného bankového produktu nesmú pri vykonávaní platobných operácií poskytnúť vlastníkovi úver formou povoleného prečerpania, t. j. kontokorentný úver. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Bankový účet grátis. Kto má nárok?
Bankový účet grátis. Kto má nárok?
Bankový účet grátis. Kto má nárok?
Bankový účet grátis. Kto má nárok?