63292>

Autor nechce uviesť v daňovom priznaní všetky príjmy

63292>

Autor nechce uviesť v daňovom priznaní všetky príjmy

159797>

Autor nechce uviesť v daňovom priznaní všetky príjmy

160068>

Autor nechce uviesť v daňovom priznaní všetky príjmy


  • V roku 2008 som mal len príjmy z autorských honorárov. Živnosť nemám, som len evidovaný na daňovom úrade ako platca dane (mám pridelené DIČ). Spoločnosť, pre ktorú píšem, mi všetky príjmy zdanila zrážkovou daňou podľa paragrafu 43 zákona o dani z príjmov. Pri zrážkovej dani zároveň uplatnila aj 40-percentné paušálne výdavky. Tieto príjmy sú teda už daňovo vysporiadané a nemám povinnosť podávať daňové priznanie. Lenže ak ho podám, môžem si daňový základ znížiť o nezdaniteľné minimum a o zaplatené odvody.
    Chcem sa spýtať, či musím do daňového priznania uviesť všetky príjmy, ktoré som vlani takto dosiahol, alebo stačí, ak do neho uvediem len toľko faktúr, koľko stačí na uplatnenie celého nezdaniteľného minima a odvodov? Vychádzam z toho, že všetky príjmy, ktoré som dosiahol, sú už daňovo vysporiadané a je len na mne, či ich v daňovom priznaní uvediem alebo nie – nijako to nezmení výšku dane, ktorú mám zaplatiť, resp. ktorú mi má daňový úrad vrátiť. Rovnako napríklad do daňového priznania nedávam úroky, ktoré sa takisto zdaňujú zrážkovou daňou podľa paragrafu 43.
    Ak nemusím do daňového priznania zarátať všetky faktúry, ako mám postupovať s potvrdením, ktoré mi vystavila firma, pre ktorú píšem, a je na ňom uvedená celková suma daní, ktorú za mňa minulý rok odviedla? Musím toto potvrdenie priložiť k daňovému priznaniu? A nebude problém, ak na tomto potvrdení bude vyššia suma zrazených daní, ako uvediem v daňovom priznaní?
    Zarátať do daňového priznania menej faktúr je pre mňa výhodnejšie, pretože na základe údajov uvedených v daňovom priznaní sa počíta výška preddavkov pre zdravotné poistenie.

Z otázky vyplýva, že ste zrejme samostatne zárobkovo činná osoba, máte svoje DIČ-o, činnosť vykonávate sústavne v predmete autorských práv, ktoré zákon o dani z príjmov zaraďuje do príjmov podľa §6 ods. 2 písm. a).

Spoločnosť s ktorou máte obchodný vzťah Vám zrážala počas zdaňovacieho obdobia pravidelne tento príjem zrážkou dane a to v zmysle § 43 ods. 3 písm. h).,kde súčasne podľa odseku 5 písm.b) tohto paragrafu uplatnila výdavky vo výške 40 %. V uvedenom ustanovení sa presne uvádza, že príjem sa vykoná zrážkou, ak ide o príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon (odkaz je na autorský zákon a citovaný paragraf 6 ods.2 písm.a)).

Je vidieť , že tu je rozpor, ktorý sa mal zosúladiť už v úvode so spoločnosťou pre ktorú píšete. V podstate z pohľadu výšky daňového zaťaženia je to v poriadku, aj štát dostal daň skorej a to už pri pripísaní príjmov, no v základe to ohrozuje samotný princíp SZČO ako i narušenie zákona o zdravotnom poistení, nakoľko príjem je z tohto pohľadu vyňatý.

V súčasnosti ako uvádzate, je možné urobiť tieto kroky a nebolo by to v rozpore z pohľadu princípu uplatňovania zrážkovej dane v zmysle § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, nakoľko máte nárok samozrejme na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane. Podotýkam, že daň na odrátanie musí participovať len s tými príjmami, ktoré sa dostanú do základu dane t,j. do daňového priznania.

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.