pravna_pytajtesa
pravna_pytajtesa

pravna_odpovede
pravna_odpovede

Som živnostník, nie som platcom DPH. Ako mám správne postupovať, keď mi v jazykovke študenti zaplatia za výučbu v hotovosti? Stačí vystaviť príjmový doklad alebo aj faktúru? Originál dokladu si ponechávam ja alebo dám študentovi? Pri predaji učebníc žiakovi v jazykovke musím tiež vystaviť faktúru alebo príjmový doklad?

Fyzická osoba vykonávajúca podnikanie na základe živnostenského oprávnenia postupuje pri vystavovaní dokladov v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve“). Náležitosti vystavovaných dokladov upravené zákonom o účtovníctve sú pre živnostníka záväzné bez ohľadu na skutočnosť, či vedie živnostník účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) alebo daňovú evidenciu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Medzi povinné náležitosti účtovných dokladov patria:

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Ak príjmový pokladničný doklad vystavený vyššie uvedeným živnostníkom obsahuje povinné náležitosti upravené zákonom o účtovníctve, osobitná faktúra k nej už nemusí byť vystavená. Predpísané náležitosti musia spĺňať tak vydané ako aj prijaté doklady. Doklad, ktorý dostane odberateľ tovaru alebo služby musí obsahovať údaje zhodné s dokladom dodávateľa, t.j. dodávateľ môže odberateľovi poskytnúť aj kópiu dokladu, avšak s vlastnoručným podpisom zodpovednej osoby.

Ak by bola fyzická osoba vykonávajúca podnikanie aj platiteľom DPH, doklady ním vystavené by podliehali aj ustanoveniam zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Pri predaji tovarov a poskytovaní služieb podnikateľom sa nesmie zabudnúť ani na povinnosti a podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice v zmysle ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Povinnosť používať pokladnicu má fyzická – podnikateľ, ktorý má oprávnenie na podnikanie v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania zákonom vymedzených služieb na území SR, pričom z jeho predaja alebo z ich poskytovania prijíma tržby v hotovosti alebo aj inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Na poskytovanie služieb v oblasti jazykových kurzov sa nevzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici, avšak pri predaji tovaru v hotovosti už táto povinnosť vzniká. To znamená, že podnikateľ, ktorý postupuje v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je povinný evidovať platbu prijatú za tovar v ERP. Rovnako by postupoval aj v prípade úhrady faktúry za tovar v hotovosti.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

mazars-CMYK-2010
mazars-CMYK-2010