S otázkou sme oslovili Finančnú správu. Podľa ustanovenia  § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok) miestne príslušný správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá potvrdenie o stave jeho osobného účtu. Na tento účel sa za daňový nedoplatok  považuje  aj daňový nedoplatok postúpený  podľa  § 86, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol.

Daňový poriadok v ďalších ustanoveniach sa už podmienkam vydávania potvrdení daňovým subjektom už nevenuje. Zo systémov Finančnej správy je však možné v niektorých špecifických prípadoch vystaviť potvrdenie aj k dátumu uvedenému v žiadosti daňového subjektu.

Odporúčame vám kontaktovať priamo Finančnú správu prostredníctvom e-mailu [email protected]. Tá sľubuje, že vďaka podrobnejšie poskytnutým informáciám vie vašu konkrétnu situáciu preveriť a navrhnúť možnosti riešenia.