Ako mám zdaniť príjem z Forexu a komoditného trhu (kúpa a predaj inej meny alebo komodity so ziskom)? Platia aj pri tomto type príjmu nejaké daňové úľavy? Ďanová povinnosť vzniká v roku, ktorom si vyberiem zisk a základom je rozdiel medzi vkladom a výberom na investičný účet v danom roku?

Predpokladám, že uvedenú činnosť vykonávate ako fyzická osoba nepodnikateľ. U forexových obchodov je dôležité, či sú to spotové obchody alebo obchody derivátového charakteru. Spotový obchod, teda nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú pri kurze, ktorý je odvodený od aktuálneho kurzu na finančnom trhu, nepodlieha dani z príjmu. Je to vlastne to isté, ako bežný nákup alebo predaj cudzej meny.

Ak však forexové obchody nesú znaky derivátového obchodu, ide o obchodovanie s derivátovými operáciami a u fyzickej osoby nepodnikateľa, ktorý túto činnosť vykonáva bez oprávnenia alebo povolenia, sa príjmy z takto vykonávanej činnosti (derivátových operácií) zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 odstavec1 písmeno k) zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) – príjmy z derivátových operácií.

Obchod na komoditnom trhu je vždy derivátovým obchodom a zaraďuje sa teda tiež medzi príjmy z derivátových operácií.
Podľa § 8 odstavca 2 ZDP sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené len na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 odstavec 1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Pri príjmoch dosiahnutých z derivátových operácií sa môžu výdavky uplatniť aj podľa § 8 odstavca 11 ZDP (napríklad poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií).
Z platných ustanovení zákona o dani z príjmov vyplýva, že na daňové účely stratu pri tomto druhu príjmu nie je možné vykázať – výdavky sa uvedú len do výšky dosiahnutých príjmov z derivátových operácií.

Spočítate si na jednej strane príjmy z derivátových operácií za zdaňovacie obdobie, na druhej strane výdavky k takto dosiahnutým príjmom a až následne si vypočítate základ dane – čiastkový základ dane podľa § 8 odstavec1 písmena k). Rozhodujúce teda je, v ktorom zdaňovacom období dosiahnete príjem.

Ak vaše celkové zdaniteľné príjmy (včítane napr. príjmov zo závislej činnosti ) nepresiahli za rok 2011 sumu 1 779,65 eur, nie ste povinný podať daňové priznanie, a teda ani zaplatiť daň.

Autorka je daňovým poradcom. Pôsobí v spoločnosti Renaudit.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Foto na titulke - TREND

Ako zdaniť výnos z Forexu

Zdroj: logo

Ako zdaniť výnos z Forexu
Ako zdaniť výnos z Forexu
Ako zdaniť výnos z Forexu
Ako zdaniť výnos z Forexu
Ako zdaniť výnos z Forexu