Definícia, čo sú pestovateľské celky trvalých porastov, sa nachádza v zákone č.595/2003 Z. z.  o dani z príjmov.

Podľa tohto zákona sú pestovateľskými celkami trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky:

a) ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha,

b) ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 1000 kríkov na 1 ha,

c) chmeľnice a vinice.

Pokiaľ ide o 6 kusov javorov, tak tieto nespadajú pod horeuvedenú definíciu a neúčtujú sa teda ako dlhodobý majetok. Odporúčam teda zaúčtovať tento nákup do nákladov, konkrétne na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť. Účtovať budete v obstarávacej cene, čiže cene, ktorá je uvedená na došlej faktúre.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako zaúčtovať kúpu stromov
Ako zaúčtovať kúpu stromov
Ako zaúčtovať kúpu stromov
Ako zaúčtovať kúpu stromov