Kto podáva priznanie

Živnostníci sa často mýlia v tom, že si myslia, že musia podávať daňové priznanie z podnikania vždy, bez ohľadu na výšku svojich príjmov. Nie je to tak. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2016 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Patrí sem aj príjem zo zahraničia, ak je živnostník daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR).

Druhým prípadom, kedy musí podať priznanie, je situácia, ak mal síce vyššie príjmy, ale ocitol sa v strate.

Dokedy

Rozhodujúcim dňom je 31. marec. Aj živnostník má však možnosť posunúť si termín priznania o 3 alebo až 6 mesiacov, ak má zahraničné príjmy. Je to veľmi jednoduché, daniarom netreba nič nahlasovať. Posunutie termínu stačí oznámiť. V oznámení treba uviesť novú lehotu, ktorou je koniec mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote musí daň aj zaplatiť.

V takýchto prípadoch potom musí odovzdať tlačivo do konca júna alebo septembra. Je to výhodné vtedy, ak by mal platiť vyššiu daň a nemá voľné prostriedky, alebo mu hrozia vyššie sociálne odvody, ktorých platenie si takto oddiali.

Ak podnikateľ prestal vlani podnikať v polovici roka, platí preňho tiež termín 31. marec.

Častá chyba: Ak  živnostník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka musí podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť. Žiadosť však dedič musí podať najneskôr 15 dní pre uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Ktoré tlačivo

Pre živnostníka je určené tlačivo typu B. Pozor však na aktuálnosť tlačiva. Ak použijete staré tlačivo, daňový úrad vám ho nebude akceptovať.

Aké výdavky si môže započítať

Veľká časť živnostníkov si uplatňuje v priznaní paušálne výdavky. Je to pohodlné, keďže takto sa nemusia otravovať s účtovníctvom a ani zaň platiť účtovníčke.

Paušálne výdavky bude oveľa výhodnejšie použiť pri podávaní priznania na budúci rok, keďže sa zdvihol ich strop na 20 000 eur ročne. Tento rok však musí živnostník ešte použiť paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 5 040 eur ročne, mesačne 420 eur.

Ak by podnikateľ začal podnikať vlani v polovici roka, bude si môcť započítať len 2 520 eur (6 x 420 eur). To isté platí aj vtedy, ak by s podnikaním vlani po pol roku skončil.

Na budúci rok sa aj toto mení. Aj keby podnikal len šesť mesiacov, môže si započítať celé paušálne výdavky, teda 20 000 eur.

Ak by mal živnostník aj iné druhy príjmov z podnikania, môže sa rozhodnúť len pre jeden spôsob uplatnenia daňových výdavkov. To znamená, že pri všetkých týchto príjmoch (§ 6 ods. 1 a 2) uplatní výdavky jednotným spôsobom, buď preukázateľné, alebo paušálne. Ak má napríklad zárobok zo živnosti a aj z prenájmu, musí účtovať skutočné výdavky (buď jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu), keďže pri prenájme sa použiť paušálne výdavky nemôžu.

Častá chyba: Ak živnostník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky jeho výdavky okrem zaplateného poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Toto zaplatené poistné sa pripočítava k paušálnym výdavkom.

Pri uplatňovaní skutočných (preukázateľných výdavkov) daňovník môže viesť daňovú evidenciu, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva respektíve aj podvojného účtovníctva.

Častá chyba: V prípade vedenia daňovej evidencie daňovník nie je považovaný za účtovnú jednotku a prílohou daňového priznania nie sú účtovné výkazy. Neprikladá teda k daňovému priznaniu Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch. V takomto prípade daňovník nemusí viesť účtovníctvo a postupovať podľa zákona o účtovníctve. Že vedie daňovú evidenciu musí vyznačiť v daňovom priznaní pod tabuľkou číslo 1.

Príklad vyplnenia daňového priznania

Ivan je živnostník. Za rok 2016 dosiahol príjmy zo živnosti 22 500 eur. Má jedno dieťa, na ktoré si uplatňuje  daňový bonus. Jeho manželka je na rodičovskej dovolenke, príjem vlani nemala. Preto si na ňu môže uplatniť nezdaniteľnú sumu. Rozhodol sa, že si uplatní paušálne výdavky. V roku 2016 zaplatil poistné na sociálne poistenie vo výške 1 800 eur a poistné na zdravotné poistenie 700 eur, spolu 2 500 eur.

Riadok 01: uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania Ivan vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2016.

Riadok 03: tu uvedie kód SK NACE tej činnosti, z ktorej dosiahol najvyšší príjem, a v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie jej názov. Jednotlivé kódy (klasifikácie kódov SK NACE) aj názvy činností možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk.

I.oddiel

Riadky 04 až 11: Ivan uvedie svoje meno, priezvisko a ostatné údaje.

Riadky 12 až 17: tieto riadky nevypĺňa, nakoľko nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.

II. oddiel

Tento oddiel sa vypĺňa len v prípade, ak daňové priznanie podáva zákonný zástupca daňovníka alebo dedič. Ivan tu nič nezapisuje.

Riadok 27 a 28: uvedie svoje telefónne číslo a emailovú adresu.

III. oddiel

Riadky 29 a 30: vypĺňa daňovník, ktorý je k začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, respektíve dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov.

Ivan nie je k začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom uvedených dôchodkov, tieto riadky nevypĺňa.

Riadok 31: Ivan ich vypĺňa, keďže si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Zapíše jej meno a priezvisko, vlastné príjmy 0 a počet mesiacov 12, keďže podmienky spĺňala celý rok.

IV. oddiel

Riadok 32: Ivan vypĺňa, pretože si uplatňuje nárok na daňový bonus.

V. oddiel

Vypĺňa len daňovník, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti (zamestnania). Keďže Ivan v roku 2016 nebol zamestnaný, tento oddiel nevypĺňa.

VI. oddiel

Vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Tabuľka č. 1

Riadok 2:  v stĺpci 1 uvedie dosiahnuté príjmy zo živnosti vo výške 22 500 eur. V stĺpci 2 výdavky neuvádza.

Riadok 10: v  stĺpci 1 uvedie sumu príjmov vo výške 22 500 eur. Za zdaňovacie obdobie roku 2016 si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % avšak maximálne do výšky 5 040 eur . Nakoľko u Ivana výdavky vypočítané vo výške 40 % z príjmov zo živnosti prevýšili sumu 5 040 eur (40 % zo sumy 22 500 = 9 000), môže si uplatniť len výdavky v maximálnej výške 5 040 eur. V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu percentuálnych výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného, to je sumu 7 540 eur (5 040 + 2 500).

Pod tabuľkou č. 1 v príslušnom zaškrtávacom políčku vyznačí, že pri príjmoch uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona.

Pod tabuľkou č. 1 na strane 3 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona vo výške 2 500 eur (na sociálne poistenie 1 800 eur a na zdravotné poistenie 500 eur).

Tabuľku č. 1a Ivan nevypĺňa (neviedol evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Tabuľku č. 1b – vypĺňa len daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods.10 zákona.

Ivan v evidencii podľa § 6 ods. 10 zákona, ktorú viedol počas zdaňovacieho obdobia roku 2016, neevidoval pohľadávky a zásoby na začiatku zdaňovacieho obdobia ani na konci zdaňovacieho obdobia, preto túto tabuľku nemusí vyplniť.

Riadok 37: uvedie tu príjmy z tabuľky č. 1, stĺpca 1 riadku 10, sumu 22 500 eur.

Riadok 38: uvedie výdavky tabuľky č. 1, stĺpca 2 riadku 10, sumu 7 540 eur.

Riadok 39: uvedie základ dane (kladný rozdiel medzi riadkom 37 a 38) sumu 14 960 eur.

Riadok 43: uvedie sumu 14 960 eur.

Ivan v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nevykázal daňovú stratu, preto časť oddielu o daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období nevypĺňa (riadky 45 až 54).

Riadok 55: uvedie sumu 14 960 eur (základ dane z riadku 43.)

Riadok 57: uvedie sumu 14 960 eur (základ dane z riadku 55).

VII. oddiel

Nevypĺňa (v roku 2016 nedosiahol príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov).

VIII. oddiel

Nevypĺňa (v roku 2016 nedosiahol príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov).

IX. oddiel – Výpočet dane

Riadok 72: uvedie sumu 14 960 eur - základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (z riadku 57).

Riadok 73: uvedie sumu 3 803,33 eura.

Riadok 74: uvedie sumu 3 803,33 eura na manželku.

Riadok 77: uvedie sumu 7 606,66 eura.

Riadok 78: uvedie sumu 7 353,34 eura (14 960 – 7 606,66).

Riadok 80: uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona vo výške 7 353,34 eura (z riadku 78).

Riadok 81: vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 1 397,13 eura (7 353,34 x 0,19).

Riadky 90: prepíše daň vo výške 1 397,13 eura (z riadku 81).

Riadok 91, 100 a 104: daňovník uvedie nulu, keďže v roku 2016 nedosiahol príjmy z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona.

Riadok 105: prepíše daň vo výške 1 397,13 eura (z riadku 90).

Riadok 106: Ivan má nárok na uplatnenie daňového bonusu. Zapíše sumu 256,92 eura.

Riadok 107: uvedie sumu 1 140,21 eura.

Riadok 109: uvedie sumu 256,92 eura.

Riadok 120: daň na úhradu uvedie sumu 1 140,21 eura.

X. oddiel

Nevypĺňa, keďže nepodáva dodatočné daňové priznanie.

XI. oddiel

Nevypĺňa - nie je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR).

XII. oddiel

Vypĺňa daňovník len vtedy, ak uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, to je, že využije možnosť použiť podiel zaplatenej dane na osobitné účely. Ivan sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2 % respektíve 3 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku.

Keďže Ivan nevyužil možnosť poukázať 2 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely, príslušný oddiel nepodpisuje.

Riadok 136: uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, vrátane Príloh č. 1 a 2, aj keď sa nevypĺňajú. Pán Dobrota na riadok 136 uvedie počet príloh 3, keďže musí priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

Ivan na strane 12 daňového priznania uvedie dátum a daňové priznanie podpíše.

Príloha č. 2

Ivan na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplní riadky č. 12,14.

Riadok 12: uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 1 800 eur.

Riadok 14: uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 700 eur.

Riadok 15: uvedie sumu  700 eur.

Keďže Ivan vypĺňal prílohu č. 2 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, stranu č. 14 podpíše a uvedie dátum.