Sídlo právnickej osoby, ako jeden z jej individualizujúcich a pojmových znakov, musí byť určené už pri zriadení spoločnosti. Určenie sídla právnickej osoby je v zmysle zákona o obchodnom registri zároveň obligatórnou náležitosťou, ktorá sa zapisuje do obchodného príp. iného verejnoprávneho registra. Za správnosť a úplnosť zápisu sídla spoločnosti do obchodného registra alebo iného registra, zodpovedá zapísaná osoba, resp. štatutárny orgán právnickej osoby.

 Sídlom právnickej osoby ako aj miestom podnikania fyzickej osoby sa v zmysle Obchodného zákonníka rozumie adresa, ktorá je ako zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Adresou sa pritom rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.

V prípade pochybností je možné overiť si správnosť poštového smerovacieho čísla na internetovej stránke Slovenskej pošty, a.s.; napr. v prípade obce Lúč na Ostrove je správne poštové smerovacie číslo 930 03.

Právnická alebo fyzická osoba musí zároveň preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je zapísaná v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, ako sídlo právnickej alebo miesto podnikania fyzickej osoby, vlastnícke právo alebo užívacie právo prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do príslušného registra.

 Do obchodných dokumentov (obchodné listy alebo objednávky vyhotovené podnikateľom v písomnej alebo elektronickej forme) je každý podnikateľ povinný uviesť okrem iných údajov aj svoje sídlo príp. miesto podnikania, ktoré je zapísané v obchodnom registri alebo inom verejnoprávnom registri. V tomto prípade je podnikateľ zapísaný do obchodného registra povinný uvádzať na obchodných dokumentoch taktiež označenie registra, v ktorom je zapísaný, a číslo zápisu, napr. Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 11111/B.

Autorka je advokátka a partnerka, alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako uvádzať správne sídlo firmy?
Ako uvádzať správne sídlo firmy?
Ako uvádzať správne sídlo firmy?
Ako uvádzať správne sídlo firmy?