Pre zamestnávateľov veľmi podstatnou zmenou platnou 1. januára 2013 je, že dohody o brigádnickej práci študenta síce ostali vyňaté zo zdravotného poistenia, no nad zákonom stanovenú hranicu príjmov podliehajú odvodom na dôchodkové poistenie. Platí sa z nich starobné poistenie (zamestnanec 4 % a zamestnávateľ 14 %), invalidné poistenie (zamestnanec 3 % a zamestnávateľ 3 %) a odvod do rezervného fondu (len zamestnávateľ 4,75 %). Zvyšuje sa tým celková cena práce vykonávanej študentom. Súčasne treba zachovať minimálnu mzdu 2,023 €/h, na ktorú má brigádnik nárok.

Brigádnik si však môže zvoliť jednu dohodu, na ktorú si uplatní zákonnú výnimku. V prípade, že jeho príjem nepresiahne stanovenú maximálnu hranicu, odvody na dôchodkové poistenie sa z tejto dohody platiť nebudú. Len zamestnávateľ z odmeny odvedie symbolických 1,05 % na garančné a úrazové poistenie. Limity maximálneho príjmu študenta sú naviazané na priemernú mzdu. Na rok 2014 platia tieto mesačné sumy:

  • 68 € pre študenta vo veku do 18 rokov (tento limit sa poslednýkrát použije za kalendárny mesiac, v ktorom študent dovŕšil 18 rokov)
  • 159 € pre študenta 18-ročného a staršieho (prvýkrát za kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom študent dovŕšil 18 rokov).

Ak má študent naraz uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, výnimku si na ten istý kalendárny mesiac môže uplatniť len na jednu z nich. Brigádnik musí ešte pred začatím práce vyplniť dokument Oznámenie a čestné vyhlásenie, jeho vzor je možné nájsť na webe Sociálnej poisťovne. Dokument zostáva u zamestnávateľa, neposiela sa do Sociálnej poisťovne.

Štatút študenta musí preukazovať študent – zamestnanec potvrdením o návšteve strednej alebo vysokej školy. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku. Ak by popri štúdiu pracoval ako zamestnanec v pracovnom pomere, jeho právny štatút zamestnanca v pracovnom pomere bude mať prednosť pred štatútom študenta.

Na základe dohody o brigádnickej práci študenta možno vykonávať prácu maximálne v rozsahu neprekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, t.j. max. 20 hodín priemerne do týždňa. Dohoda o brigádnickej práci študenta musí byť uzatvorená písomne a musí v nej byť uvedené:

  • dohodnutá práca
  • dohodnutá odmena
  • dohodnutý rozsah pracovného času
  • doba, na ktorú sa uzatvára.

Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Spracované podľa podkladov advokátskej kancelárie Nechala & Co.