Podľa zákona o dani z príjmov §2 pís. i) je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ak sa teda napríklad elektrická energia v domácnosti u živnostníka využíva na súkromné aj podnikateľské účely, môže si živnostník v prípade, že si uplatňuje skutočne vynaložené náklady a nie paušálne náklady, uplatniť tú časť nákladov na elektrickú energiu, ktorá preukázateľne slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov živnostníka a ktorá pripadá na podnikateľskú činnosť. 

Metódu výpočtu zákon neprikazuje, nakoľko je veľa druhov nákladov, pri ktorých môže nastať, že sú spoločné pre podnikanie i osobnú spotrebu a je potrebné ich rozdeliť vždy rôznym spôsobom, a to vždy podľa druhu a povahy jednotlivého nákladu. Napríklad v prípade nájmu sa obvykle používa rozdelenie podľa podlahovej plochy a pod.

Vo vašom prípade, keďže ako píšete viete vyčísliť spotrebu elektrickej energie počítačov v jednotkách W/hod., bude najpresnejšie a najpreukázateľnejšie vyčísliť spotrebovanú energiu pripadajúcu na podnikanie. Cenu za energiu pripadajúcu na projekt zistíte výpočtom použijúc údaje, ktoré poznáte t. j. spotreba wattov počítačov,  cena za 1 W, počet hodín  a počet počítačov, ktoré vykonávajú daný projekt (prípadne obdobným spôsobom). 

Musíte ale vedieť preukázať, že naozaj išlo o deklarovaný počet hodín a počet počítačov (a aj cenu za 1 W). Za týmto účelom odporúčam vytlačiť ako prílohu k nákladu cenník dodávateľa elektrickej energie a taktiež aj protokoly dosvedčujúce prácu počas hodín, ktoré uvádzate.

Táto metóda slúži len ako príklad a je možné použiť aj inú metódu výpočtu, resp. oddelenia osobných a podnikateľských nákladov, ktorá je podľa Vás presnejšia a preukázateľnejšia a ktorú viete obhájiť.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť
Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť
Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť
Ako rozdeliť spotrebu elektriny na podnikanie a domácnosť