Rozumieme, že v zmysle znenia slovenského Zákona o dani z príjmov sa považujete za daňového rezidenta SR z dôvodu existencie trvalého pobytu na území SR. Predpokladáme, že v súlade s nórskym Zákonom o dani z príjmov sa považujete za nórskeho daňového rezidenta z dôvodu obvyklého zdržiavania sa na území Nórska. 

V prípade, ak sa považujete za daňového rezidenta podľa oboch daňových predpisov, daňová rezidencia sa určí na základe kritérií uvedených v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej s Nórskom (ďalej len "Zmluva").

V súlade s Čl. 4 Zmluvy sa predpokladá sa, že vy ako osoba máte daňovú rezidenciu v tom štáte, v ktorom máte stály pobyt. Stálym bytom sa môže rozumieť aj byt v nájme, podnájme atď., čiže nejde len o byt vo súkromnom vlastníctve. 

Ak máte ako osoba stály byt v oboch štátoch, predpokladá sa, že daňovú rezidenciu máte v tom štáte, ku ktorému máte užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov). Keďže uvádzate,  že vaše stredisko životných záujmov sa nachádza v Nórsku, máme zato, že sa považujete za nórskeho daňového rezidenta.

Z tohto dôvodu vám môže vzniknúť povinnosť podania daňového priznania v SR len vtedy,  ak by ste dosiahli príjmy zo zdrojov na území SR, napríklad z titulu prenájmu bytu na území SR, zamestnania sa v SR a podobne. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako riešiť problém s dvojitou rezidentúrou
Ako riešiť problém s dvojitou rezidentúrou
Ako riešiť problém s dvojitou rezidentúrou
Ako riešiť problém s dvojitou rezidentúrou