Rozsudok o rozvode nadobudol právoplatnosť 10. marca 2011. Chcem sa spýtať, či pomerná časť odpočítateľnej položky na manžela sa začína rátať od mesiaca, ktorý nadväzuje po mesiaci, v ktorom nadobudol rozsudok právoplatnosť, respektíve od toho istého mesiaca?

Jednou zo základných podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorú upravuje § 11 odstavec 3 zákona 595/2003 o dani z príjmov, je spoločná domácnosť s daňovníkom. Pri tomto odseku je odvolanie sa na § 115 Občianskeho zákonníka, ktorý vymedzuje spoločnú domácnosť. Tento paragraf uvádza jednou vetou, že domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú (zhodná adresa trvalého pobytu nie je podmienkou) a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.


Čiže ak ste splnili túto podmienku do rozvodu, môžete si uplatniť pomernú nezdaniteľnú sumu na manžela, a to za prvé tri mesiace roka 2011.

Pretože ak podmienky spolužitia v jednej domácnosti nie sú splnené pre celý rok, napríklad z dôvodu rozvodu, nárok na 1/12 z nezdaniteľnej sumy sa uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky (uvádzate, že rozsudok o rozvode nadobudol právoplatnosť 10. 3. 2011, čiže k 1. 3. 2011 ste ešte oficiálne boli manželmi).

Len pre úplnosť, výška nezdaniteľnej sumy na manžela závisí aj od vašich vlaňajších zdaniteľných príjmov (NS na manžela klesá, ak váš základ dane presiahne 32 775,18 €) a od vlastných prímov exmanžela.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako rátať nezdaniteľnú sumu po rozvode
Ako rátať nezdaniteľnú sumu po rozvode
Ako rátať nezdaniteľnú sumu po rozvode
Ako rátať nezdaniteľnú sumu po rozvode
Ako rátať nezdaniteľnú sumu po rozvode