Pokiaľ predávate fyzickej osobe  nehnuteľnosť, tak dodanie takejto nehnuteľnosti je oslobodené od DPH, pokiaľ od začatia prvého užívania  tejto nehnuteľnosti uplynulo 5 rokov.  Vo vašom prípade uplynie 5 rokov práve v priebehu roku 2017, takže ak prevediete nehnuteľnosť  v deň, ktorý bude po termíne týchto piatich rokov, môžete toto dodanie stavby oslobodiť od DPH. 

V tom prípade nastane zmena účelu použitia nehnuteľnosti a musí sa uplatniť ustanovenie §54a zákona č.222/2004  o dani z pridanej hodnoty. Ak sa použil materiál na stavbu pred samotným zaradením nehnuteľnosti, tak sa aktivoval do obstarávacej ceny nehnuteľnosti. Potom časť z tejto DPH, ktorá bola uplatnená a odpočítaná z tohto materiálu pri stavbe nehnuteľnosti, sa musí vrátiť a odviesť podľa horeuvedeného ustanovenia §54a zákona o DPH. 

Pokiaľ predávate (prevádzate) nehnuteľnosť konateľovi, ktorý už má nejakú pohľadávku voči firme, tak tento už existujúci záväzok firmy voči konateľovi sa bude dať započítať s pohľadávkou voči konateľovi, ktorá vznikla z titulu predaja (prevodu) predmetnej nehnuteľnosti, keďže evidujete voči tej istej osobe aj pohľadávku aj záväzok.

Ešte upozorňujem na ustanovenie §19 ods.3.písm.b) bod 1.) zákona č.595/2003 o dani z príjmov, kde je uvedené, že ako daňový výdavok  sa uplatní suma zostatkovej ceny pri nehnuteľnostiach, zaradených do 6.odpisovej skupiny, iba do výšky príjmov z predaja (prevodu) danej nehnuteľnosti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva
Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva
Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva
Ako previesť nehnuteľnosť z podnikania do súkromného vlastníctva