Ako postupovať pri predaji firmy po podpise zmluvy? Čo a kde treba nahlásiť a kto to má urobiť? Líšia sa postupy predaja v prípade zmluvy o predaji podniku a zmluvy o prevode obchodného podielu?

Ak hovoríme o „predaji firmy“ existujú dve základné formy a to odplatný prevod obchodných podielov na nového spoločníka/spoločníkov a predaj podniku, resp. časti podniku spoločnosti.

Pri prvej forme predaja ide o klasický prevod obchodného podielu, kde pôvodní spoločníci prevedú svoje podiely na spoločnosti na nových spoločníkov. Na základe uvedeného sa noví spoločníci stávajú „vlastníkmi“ spoločnosti ako aj všetkých hmotných a nehmotných zložiek podnikania, ktoré patria danej spoločnosti.

Zákon za podnik považuje súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Za súčasť podniku teda možno považovať napr. hnuteľné a nehnuteľné veci, zásoby, zamestnancov, atď. Prevod podniku sa uskutoční na základe zmluvy o predaji podniku medzi spoločnosťou, ktorej podnik patrí a nadobúdateľom. Teda, ak dôjde k predaji podniku zostane prevádzajúcemu „prázdna“ spoločnosť, alebo len čas pôvodného podniku a kupujúci získa podnik, resp. jeho časť, s ktorou môže ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť.

Obe varianty majú  rôzne daňové ako aj právne aspekty a to nielen pre predávajúceho ale aj pre kupujúceho. To isté platí ohľadom oznamovacích povinností voči úradom, kde existuje viacero povinností, ktoré zas závisia od konkrétnej situácie. Nakoľko ide o komplexnú problematiku určite odporúčame pri voľbe danej formy predaja firmy kontaktovať odborníkov.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Ako postupovať pri predaji firmy
Ako postupovať pri predaji firmy
Ako postupovať pri predaji firmy
Ako postupovať pri predaji firmy