V rámci vami poskytnutých informácií usudzujeme, že smerujete k možnostiam ako sú vydedenie vášho brata alebo zbavenie doživotného práva na užívanie. 

Vydedenie

Na realizáciu vydedenia musia byť splnené prísne zákonné podmienky a celé vydedenie musí byť realizované zákonom predpokladaným spôsobom. V prípade, ak by ste sa rozhodli pre túto možnosť, rozhodne Vám odporúčame navštíviť odborne spôsobilú osobu, ktorá pre vás zabezpečí potrebné úkony, ak to bude vzhľadom na skutkový stav vôbec možné. 

Právo na užívanie domu

Čo sa týka zbavenia doživotného práva na užívanie, ako ste označili jednu z možností – tomuto celkom nerozumieme, pretože váš brat pravdepodobne nemá momentálne nijaký nárok na užívanie domu, keďže dom je vo vlastníctve vášho otca, a ten ako vlastník rozhoduje, akým spôsobom sa bude dom užívať. 

Pre prípad smrti vášho otca by samozrejme prebehlo dedičské konanie a v prípade, ak by váš brat nebol vydedený, považoval by sa za zákonného dediča a do jeho vlastníctva by na základe dedenia pripadla časť majetku vášho otca. Až potom by bol aj váš brat oprávnený užívať dom nejakým spôsobom, a to podľa výšky jeho spoluvlastníckeho podielu k domu. 

Rozhodnutie vlastníka

Na čo je však potrebné upozorniť je skutočnosť, že váš otec, ako vlastník domu, je oprávnený počas svojho života nakladať s týmto majetkom, ale aj akýmkoľvek iným majetkom. To znamená, že ho môže previesť alebo darovať na tretiu osobu, a to aj na jedno zo svojich detí. 

Následne sa takéto dieťa (obdarovaný alebo kupujúci) stane vlastníkom domu (alebo iného majetku, ktorý nadobudne kúpou alebo darovaním) a ako vlastník domu by výlučne toto dieťa bolo oprávnené s nehnuteľnosťou nakladať. Zároveň platí, že druhému dieťaťu v budúcnosti už nemôže vzniknúť k takto prevedenému domu akýkoľvek nárok. Potom ani v prípade dedenia už takto nadobudnutý dom nebude predmetom prerokovania, keďže nebude vlastníctvom poručiteľa v čase jeho smrti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako ochrániť dom pred exekútormi
Ako ochrániť dom pred exekútormi
Ako ochrániť dom pred exekútormi
Ako ochrániť dom pred exekútormi