Transformácia zo živnosti do s.r.o. sa dá vykonať viacerými spôsobmi. Výber spôsobu transformácie vždy závisí od konkrétnej situácie, pretože prechod zo živnosti na s.r.o. na seba viaže mnoho legislatívnych, účtovných a daňových otázok.

1. Predajom 

Tento spôsob sa radí k jednoduchším spôsobom. Majetok sa prevedie na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi živnostníkom a spoločnosťou s r.o. Skutočnosť, že živnostník by bol aj spoločníkom v s.r.o. nebráni uzatvoreniu kúpnej zmluvy, pretože ide o dva rozdielne subjekty a predajná cena majetku môže byť stanovená v rôznej výške (tzn. že nie je potrebný znalecký posudok). 

Z pohľadu dane z príjmov je daňová zostatková cena jednotlivých vami vymenovaných zložiek majetku daňovým nákladom (§19 ods.3.písm. b. zákona o dani z príjmov), a to bez ohľadu na výšku predajnej ceny, okrem predaja osobného motorového vozidla. Pri ňom platí, že rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou osobného vozidla a predajnou cenou (nižšiou ako DZC) je nedaňový náklad u živnostníka. 

Čo sa týka darovania garáže, tak túto môžete darovať súkromnej osobe, ale daňová zostatková cena garáže nebude uznaná za daňový výdavok živnostníka (§21 ods.1.písm.j.zákona o dani z príjmov). 

Pripomíname, že cena za tieto jednotlivé majetky by nemala byť pri tomto vami spomínanom obchode neprimerane nízka, nakoľko už platí  v zákone o dani z prímov transferové oceňovanie medzi tuzemskými závislými osobami. Preto by mala cena odrážať trhové podmienky pri podobnom predmete kúpy.

2.  Darovaním - darovacou zmluvou 

Z pohľadu dane z príjmov sa cena darovaného majetku nepovažuje za daňový výdavok. Z pohľadu zákona o DPH je darovanie majetku považované za dodanie tovaru (zdaniteľný obchod- podľa §8 ods.3.zákona o DPH). Potom pri bezodplatnom dodaní tovaru, pri ktorom bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, vzniká platiteľovi dane daňová povinnosť, ktorej základom dane je daňová zostatková cena, obstarávacia cena alebo vlastné náklady majetku.

Majetok získaný darom sa u obdarovaného ocení reálnou hodnotou, napríklad trhovou cenou, alebo cenou ohodnotenou znalcom.

Odporúčame ísť cestu predaja pre väčšiu jednoduchosť,  daňovú výhodnosť, a nižšiu nákladovosť, pretože nie sú nutné znalecké posudky.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky
Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky
Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky
Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky