K registrácii na DPH sa môžeme dostať tromi odlišnými cestami - ako povinný platiteľ, ako dobrovoľný a zo zákona. Pri každom z týchto spôsobov platia iné podmienky. Inak sa uplatňuje aj finančná zábezpeka pri registrácii.

Povinný platiteľ

Ak podnikateľ dosiahol za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat 49 790 eur, je povinný podať žiadosť o registráciu DPH na daňový úrad. Musí tak urobiť do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa dosiahla výška obratu. 

Nie je tu teda priestor kalkulovať a ani uvažovať o výhodnosti či nevýhodnosti registrácie na daň. Aj pri povinnej registrácii musí podnikateľ preukázať, že je zdaniteľná osoba a teda reálne vykonáva podnikanie.

Pri povinnej registrácii môže daňový úrad finančnú zábezpeku vymáhať aj exekučne.

Zákonná registrácia     

"Okrem toho existuje ešte niekoľko situácií, kedy zákon prikazuje registrovať sa povinne. Je to napríklad pri podnikaní na základe zmluvy o združení, pred dodaním stavby či pri kúpe podniku," hovorí Peter Furmaník zo spoločnosti Libertax Consulting.

Skupinová registrácia (§4a + §4b)

-       viac slovenských firiem, ktoré sú zároveň prepojené finančne, ekonomicky a organizačne, sa môžu dobrovoľne zaregistrovať ako jeden subjekt

-       medzi sebou DPH neuplatňujú, uplatňujú ju len voči ostatným firmám

-       podávajú len jedno daňové priznanie k DPH a jeden súhrnný výkaz

-       možnou výhodou je zjednodušenie a minimalizovanie agendy týkajúcej sa DPH

Firma registrovaná pre DPH v zmysle § 7 zákona o DPH

-       povinnosť registrácie jej vzniká, ak ako neplatiteľ DPH v rámci jedného kalendárneho roka nadobudne z EÚ tovar v hodnote 13 941,45 eura a viac (od roku 2014 sa hranica "zaokrúhľuje" na 14 000 eur).

-       každý ďalší nákup po registrácii samozdaňuje, nemá však nárok na odpočítanie DPH ako platiteľ DPH

-       rovnako samozdaňuje každú prijatú službu, ktorej miesto dodania sa nachádza v SR - bez ohľadu na to, či odberateľ pochádza z EÚ či krajín mimo EÚ

-       na rozdiel od platiteľa DPH nemá možnosť voľby, či sa registrovať alebo nie. Na druhej strane, môže sa rovno zaregistrovať ako plnohodnotný platiteľ DPH s právom na odpočítanie DPH - čo býva v prípade obchodu s tovarom často výhodné.

Firma registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH

-       ide o podnikateľov, ktorí za určitých okolností poskytujú služby podnikateľom so sídlom v EÚ, prípadne z EÚ služby na podnikateľské účely nakupujú

-       registrovať sa sú povinní a to ešte pred dodaním služby odberateľovi do EÚ, resp. presnejšie služby s miestom dodania v inej krajine EÚ. Majú povinnosť podávať súhrnný výkaz (pri dodaní služby) a daňové priznanie k DPH (pri samozdanení) - rovnako totiž samozdaňujú prijaté služby, ktorých miestom dodania sa nachádza v SR. Keďže nie sú platiteľmi DPH, daň si nemôžu odpočítať. Celková cena ich nákupu teda tvorí suma fakturovaná zahraničným dodávateľom plus slovenská DPH.

-       nákup tovaru od dodávateľa z EÚ však samozdaňovať nemusia - majú tzv. "právo na nezdanenie nadobudnutého tovaru".

Zahraničná firma (§5 + § 6)

-       je povinná sa registrovať, ak v SR začne vykonávať činnosť podliehajúcu DPH. Pre tento bod existujú aj výnimky - napríklad prepravné služby či dodávky, ktoré samozdaňuje slovenský odberateľ

-       rovnako je povinná sa registrovať, ak dodáva do SR tovar formou tzv. zásielkového predaja (ide o zasielanie tovaru odberateľom, ktorí nie sú registrovaní pre DPH) a hodnota takéhoto tovaru dosiahne v jednom roku 35 000 eur (rovnako má pre slovenských dodávateľov tovaru touto formou stanovenú nejakú hranicu každý štát EÚ)

-       môže sa samozrejme zaregistrovať aj dobrovoľne ešte pred dosiahnutím tejto sumy

-       je povinná sa registrovať aj v prípade, ak do SR dodáva tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani a to fyzickým osobám na osobnú spotrebu

Zdroj:  Peter Furmaník, spoločnosť Libertax Consulting

Dobrovoľný platiteľ

Pri dobrovoľnom platení je to už o inom. Zákon umožňuje všetkým podnikateľom, aj tým, ktorí nemajú zákonnú výšku obratu, požiadať o registráciu. Pred podaním žiadosti si podnikateľ musí dobre zvážiť, či sa mu registrácia vyplatí, aké povinnosti mu pribudnú.

S kým obchodujete

Dôležité je, s kým bude podnikateľ obchodovať - či s platiteľom DPH alebo nie.

Ak podnikateľ nakupuje od neplatiteľa DPH a predáva neplatiteľovi, tak sa mu neoplatí dobrovoľne zaregistrovať. Nemôže si totiž odpočítať DPH (daň na vstupe). Jeho zákazník si tiež nemôže uplatniť nárok na odpočet. Registráciou by zbytočne zvýšil ceny svojich výrobkov o daň.

Ak nakupuje od neplatiteľa a predáva konečnému spotrebiteľovi, ktorý je tiež neplatiteľom dane, registrácia je preňho rovnako nevýhodná. Nakupuje totiž od subjektu, od ktorého si nemôže uplatniť odpočítanie DPH a v takej istej nevýhode je aj jeho zákazník. DPH by mu len zvýšila ceny jeho výrobkov.

Ak predáva odberateľovi - platiteľovi DPH, môže sa dobrovoľne registrovať, čo je pre odberateľa výhodné. Preňho to však môže byť problém, keď ako platiteľ DPH bude nakupovať tovar od neplatiteľa dane. V takomto prípade  môže požiadať svojho dodávateľa, aby sa stal platiteľom DPH alebo si nájde iného.

Ak podnikateľ nakupuje od platiteľa DPH a predáva tiež platiteľovi DPH, nie je nad čím rozmýšľať. Registrácia na daň je preňho výhodná. Môže si odpočítať DPH z nakupovaného materiálu a rovnako si daň na vstupe účtuje aj jeho zákazník.

Ak nakupuje od platiteľa a predáva neplatiteľovi DPH, tak sa mu oplatí registrovať. Môže si odpočítať daň na vstupe. Ceny jeho výrobkov však predraží DPH. Zákazník ako neplatiteľ si DPH nemôže pri nákupe odpočítať. A tak podnikateľ môže oňho prísť. Tento podnikateľ môže svojmu zákazníkovi navrhnúť, aby aj on začal platiť DPH.

Náklady na podnikanie

Pri dobrovoľnej registrácii musí podnikateľ zvažovať aj iné veci. Význam hrá aj fakt, či podnikateľ bude mať veľké výrobné náklady. Ide najmä o veľkoobchodníkov, výrobné činnosti, pre ktorých je platenie dane výhodné. Dobrovoľná registrácia sa tiež môže vyplatiť pri väčších investíciách, kde si podnikateľ môže uplatniť odpočet dane.

Zvážiť treba ja administratívu okolo dane - vyplatí sa platiť malému živnostníkovi účtovníka, ktorý zúraduje celú agendu okolo dane? Ak chce byť platiteľ dane, nemôže využiť paušálne výdavky. Musí účtovať v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve. Používať IČ DPH na všetkých daňových dokladoch, vystavovať faktúry s DPH, viesť evidenciu, podávať daňové priznanie k DPH a súhrnné výkazy k dani. Od januáru k tomu ešte pribudne povinnosť vypĺňať kontrolný výkaz.

Do úvahy musí podnikateľ zobrať aj to, či chce podnikať aj v zahraničí, či bude obchodovať so zahraničnými firmami.

Ako sa stať platiteľom

Daňový úrad od podnikateľa bude vyžadovať napríklad to, aby "preukázal že vykonáva podnikateľskú činnosť alebo ide vykonávať podnikateľskú činnosť." Musí podať žiadosť o registráciu a k nej priložiť podnikateľský zámer, ktorého súčasťou bude podrobný popis činnosti, SWOT analýza a finančný plán. Priložiť musí aj faktúry, zmluvy (prípadne zmluvy o budúcej zmluve), objednávky. 

Ak splní tieto podmienky, daňový úrad rozhoduje o výške zábezpeky. Daniari si takto istia, že registráciu neodklepnú podvodníkom. Výška zábezpeky sa vypočítava špeciálnym vzorcom. Zohľadňujú sa aj daňové dlhy žiadateľa. Podnikateľ musí zábezpeku zložiť do 20 dní. Nezloženie zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii k DPH nemožno vymáhať, daňový úrad však podnikateľa nezaregistruje ako platiteľa. 

Novinky prináša novela zákona o DPH, ktorá je v parlamente. Ak daňový úrad nevydá osvedčenie o registrácii  pre daň, vydá o tom rozhodnutie, proti ktorému sa nebude možné odvolať.

Snáď najväčšou prekážkou registrácie pri nových firmách je dôkaz o ekonomickej činnosti firmy. Daňoví odborníci poukazujú na skutočnosť, že takáto spoločnosť si nemôže odpočítať DPH z faktúr, ktoré mala ešte pred registráciou. Ide napríklad o DPH zo služieb právnikov za založenie firmy.

V iných krajinách je zákon postavený tak, že  spoločnosť si môže odpočítať daň v prípade, že bezprostredne po svojom vzniku požiada o registráciu na DPH. Novovzniknuté spoločnosti, ktoré nemajú na začiatku vykonávania činnosti dokumenty preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti, daňové úrady v zahraničí k DPH zaregistrujú. Pokladajú totiž už samotnú prípravu na budúce obchody za vykonávanie ekonomickej činnosti.

Ak na Slovensku firme registráciu na daň daniari zamietnu, zo všetkých prijatých služieb firma stratí možnosť odpočítania DPH.

Čo treba predložiť pri registrácii

  • žiadosť o registráciu pre DPH a dotazník
  • kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu
  • kópiu výpisu z obchodného registra
  • podnikateľský zámer
  • doklady potvrdzujúce vykonávanie ekonomickej činnosti - zmluvy, faktúry

Aká je zábezpeka

  • musí ju zložiť zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň, ak má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac alebo jej bola zrušená registrácia pre daň
  • skladá sa na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu do 20 dní od doručenia rozhodnutia.
  • proti rozhodnutiu sa môže žiadateľ do ôsmich dní odvolať

Prečítajte si všetky vydania seriálu Malá škola DPH (aj RSS odber)

Seriál Malá škola DPH pripravujeme v spolupráci s Petrom Furmaníkom, autorom webu špecializujúceho sa na DPH.

V nasledujúcich vydaniach si prečítate:

2. Problémy pri registrácii platiteľa (skúsenosti z praxe)

3. Čierna listina a zábezpeka DPH

4. Zmeny v novele DPH

5. Kontrolný výkaz

6. Pomerné odpočítanie dane

7. Vrátenie nadmerného odpočtu

8. DPH a zahraničie

9. Súhrnný výkaz pre DPH
10. Povinná elektronická komunikácia od 1.1.2014

11. Otázky a odpovede (poradňa)