Ak podnikateľ, samostatne zárobkovo činná osoba platí minimálne zdravotné poistné, a jeho vymeriavací základ sa mu nezvýšil, od 1. januára si na zdravotných odvodoch aj tak o niečo priplatí. To isté platí aj o maximálnych odvodoch. Aké odvody živnostník zaplatí v roku 2016 závisí od daňového priznania, ktoré podával vlani z príjmov v roku 2014. Ak je príjem SZČO v rozpätí medzi minimom a maximom, výšku preddavku zistí z vymeriavacieho základu a percentuálnej sadzby poistného – 14 percent alebo 7 pre zdravotne postihnutých.

Odvody vypočíta kalkulačka

Výška odvodov do zdravotných poisťovní sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Zdravotné poisťovne výšku odvodov oznamujú v ročnom zúčtovaní. Nový živnostník si môže odvody zistiť na weboch poisťovní. Na webe poisťovne Dôvera potrebuje pritom vedieť čiastkový základ dane z daňového priznania. Ten nájde na riadku 43 daňového priznania typu B. Doplniť musí aj sumu zaplateného poistného na sociálne a zdravotné v roku 2014. Doplniť musí tiež počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2014. Ak ste podnikali celý rok zapíšete číslo 12. Ak sa samostatne zárobková činnosť začala prevádzkovať po prvom mesiaci, na tento kalendárny mesiac sa neprihliada. V kalkulačke tiež treba vyznačiť, či je podnikateľ zdravotne postihnutou osobou. Tomu sa totiž sadzba poistného znižuje na polovicu (7 percent). Okrem toho musíte vyznačiť, či ako SZČO máte aj iného platiteľa poistného (štát). Napríklad za študenta či dôchodcu platí zdravotné štát.

Najmenej a najviac

Minimálny vymeriavací základ je od januára 429 eur, maximálny je 4 290 eur. Pre SZČO je výška preddavku ohraničená rozsahom od 60,06 eura do 600,60 eura. Ak ste v roku 2015 platili preddavok na poistné od 57,68 eura do 60,06 eura , od januára 2016 budete uhrádzať preddavok najmenej 60,06 eura. Ak ste zdravotne postihnutý (41 percent a viac), platíte v novom roku polovičný preddavok, teda najmenej 30,03 eura.

Noví živnostníci

Zdravotná poisťovňa Dôvera informovala, že noví živnostníci a podnikatelia, ktorí sa stali jej poistencami od 1. 1. 2016, si musia vypočítať a vykázať preddavok na poistné, ktorý budú pravidelne mesačne platiť a odvádzať, na formulári Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorý nájdu na webe. Poisťovni ho mali predložiť do 8. januára. Prvé poistné za január v novej výške treba do poisťovne poslať vždy do ôsmeho dňa v mesiaci – prvá platba do 8. februára. Ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na platenie odvodov, nezabudnite si ho zmeniť tak, aby vám odišla do poisťovne správna výška poistného.

Ak pracujete alebo podnikáte v členskom štáte EÚ a tam aj platíte zdravotné poistenie, nemusíte odvody platiť na Slovensku. Stačí, ak sa v poisťovni preukážete dokladom zo zahraničnej poisťovne alebo pracovnou zmluvou od zahraničného zamestnávateľa. Nezabudnite nám túto zmenu oznámiť do ôsmich dní, odkedy začnete podnikať alebo sa v cudzine

Študent aj podnikateľ

Inak platí zdravotné odvody študent, ktorý začal podnikať napríklad novembri v roku 2015. Keďže zdravotné za študenta (len denné štúdium) platí štát, výšku preddavkov do zdravotnej poisťovne si určí študent sám. Študent nemusí od januára platiť minimálny preddavok 60,06 eura, keďže ide o kombináciu typov platiteľa poistného. Až do 31. decembra 2016 teda zdravotné odvody ako SZČO platiť nebude. Do konca marca 2016 podá daňové priznanie zo samostatne zárobkovej činnosti za november a december 2015. Zdravotná poisťovňa mu urobí do konca septembra 2016 zdravotné zúčtovanie, v ktorom mu vypočíta výšku preddavkov od 1. januára 2017. Ak by ale napríklad v máji 2016 vysokú školu skončil, mal by od júna už začať platiť preddavky ako SZČO. Prvú platbu, a to najmenej 60,06 eura, by odviedol do zdravotnej poisťovne do 8. júla.

Kto je SZČO z pohľadu odvodov do zdravotnej poisťovne

  • postavenie SZČO už nezáleží od toho, či sa platiteľ registroval na daňovom úrade a či mu daňový úrad pridelil DIČ). Rozhoduje len to, či dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Ide o príjmy zo živnosti, z vytvorenia diela a umeleckého výkonu, príjmy z činností sprostredkovateľov a podobne. SZČO nie je ten, kto je asistentom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • za živnostníkov skutočnosť, že začali podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť oznámi zdravotke jednotné kontaktné miesto, kde sa vybavuje živnosť. Iné SZČO, napríklad umelci, športovci, osoby, ktoré sú zapisované do rôznych registrov – daňoví poradcovia, audítori, finanční sprostredkovatelia, musia poisťovni oznámiť začiatok tejto činnosti do ôsmich dní.