SZČO sa môže rozhodnúť, že bude používať paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 eur a to podľa ustanovenia § 6 ods.10. zákona č.595/2003 o dani z príjmov (ďalej „ZDP“). O zmene z preukazných na paušálne výdavky sa môže daňovník rozhodnúť v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale potom tak musí postupovať od začiatku obdobia; nemôžu sa teda tieto oba postupy v priebehu roka kombinovať.

Ak sa uplatňujú paušálne výdavky a nie preukazné výdavky, tak sa  nemôžu uplatniť daňové odpisy na obchodný majetok, práve z dôvodu  uplatnenia paušálnych výdavkov. Nemôže sa v tomto prípade uplatniť ani prerušenie daňového odpisovania na obdobie uplatňovania paušálnych výdavkov podľa ustanovenia § 22 ods. 9 ZDP. V takom prípade SZČO vedie odpisy len evidenčne (iba účtovné odpisy) a o túto dobu nemôže predĺžiť lehotu daňového odpisovania.

Daňovník môže takto postupovať aj štyri roky, ale ako bolo spomenuté, nebude si uplatňovať za toto obdobie daňové odpisy dlhodobého majetku - v našom prípade motorového vozidla. Auto síce do štyroch rokov môže byť doodpisované, ale iba uplatnením účtovných odpisov, nie daňových.

V prípade preradenia automobilu do osobného užívania je treba odviesť DPH v prípade, ak si SZČO  na toto vozidlo uplatnilo pri kúpe DPH na vstupe. Základ dane pri tejto transakcii bude daňová zostatková cena a keďže na toto vozidlo sa neuplatňovali daňové odpisy z titulu uvedeného vyššie, tak daňová zostatková cena, ktorá tvorí základ dane pre účely odvodu DPH pri preradení auta, bude predstavovať obstarávaciu cenu vozidla.

Čo sa týka dane z príjmov, tak od momentu preradenia vozidla z obchodného majetku do súkromného vlastníctva začne plynúť 5-ročná lehota pre oslobodenie príjmu z prípadného predaja tohto vozidla tretej osobe (ustanovenie §9 ods.1.písm.c ZDP. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle
Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle
Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle
Aké výdavky uplatňuje SZČO pri motorovom vozidle