66086>

Ak sa rozhodnete pre podnikanie

Nepozdáva sa vám prístup vášho šéfa, nízky plat, skoré vstávanie do práce a pevný pracovný čas? Alebo ste skončili školu a uvažujete o tom, kde začnete pracovať? Jednou z možností, ako dosiahnuť vyšší zárobok, je, že budete pracovať sami na seba a začnete podnikať. Má to výhody aj nevýhody, ktoré by ste mali zvážiť skôr, ako do podnikania vložíte všetok elán, voľný čas i celý majetok.

Úkony spojené so začiatkom podnikania nemusia byť až také náročné. Pokiaľ chce človek začať s podnikaním ako fyzická osoba, vybavenie formalít spojených s ohlásením živnosti nezaberie zväčša viac ako niekoľko dní. Samozrejme, pokiaľ nechcete podnikať na základe takzvanej viazanej živnosti, pri ktorej je potrebné splniť určité kvalifikačné predpoklady.

Stačí si vystáť rad na výpis z registra trestov, ísť na živnostenský úrad, zaplatiť za živnostenský list a obehnúť si úrady. Musíte sa prihlásiť na daňovom úrade pre platenie daní z príjmov, v zdravotnej poisťovni pre platenie zdravotného poistenia a takisto v Sociálnej poisťovni. Nie je to nič zložité.

Podstatnou nevýhodou podnikania fyzickej osoby formou živnosti je však to, že za všetky svoje prípadné podnikateľské neúspechy ručí podnikateľ celým svojím majetkom. Jestvuje aj iná možnosť – založiť si firmu ako právnickú osobu. Je to už podstatne zložitejšie, ale nezanedbateľnou výhodou je v tomto prípade obmedzená miera zodpovednosti za prípadné neúspechy v podnikaní.

Úvodné podmienky

Vlastné podnikanie prináša so sebou neistotu. Veľmi však záleží aj na tom, aké má človek štartovacie podmienky. Podnikateľ musí vedieť, čo chce robiť, pre koho to chce robiť alebo komu chce poskytovať služby a aká je v danej oblasti konkurencia. Zároveň musí mať na to aj dosť vlastných peňazí alebo cudzie zdroje. A získať úver alebo pôžičku na podnikanie nie je až také jednoduché. Podnikatelia si od banky môžu požičať v princípe viac a dokonca lacnejšie ako občan, ktorý žije z výplaty. Je to preto, lebo tieto pôžičky majú slúžiť výhradne na podnikanie, od ktorého sa očakáva zisk, a nie na bežnú spotrebu. Podnikatelia majú výhodu aj v tom, že zvyčajne neplatia poplatok za vedenie úverového účtu a niekedy ani poplatok za poskytnutie úveru.

Malý živnostník potrebuje svoju banku na krátkodobé vykrytie finančného nedostatku pri svojej bežnej prevádzke, ale aj na väčšie investičné zámery. Na okamžité a krátkodobé riešenie finančnej situácie môže mať neustále k dispozícii povolené prečerpanie svojho podnikateľského konta či niektorý iný z prevádzkových typov úverov. Sú to väčšinou krátkodobé peniaze na obdobie jedného roka.

Štartovacie úvery

Ani začínajúci podnikatelia nemusia odísť z banky naprázdno. Požičajú im, len inou formou a na začiatok spravidla menej ako tým „už zavedeným“. V prípade začínajúcich podnikateľov banky prísnejšie hodnotia podnikateľský zámer vzhľadom na to, že nemajú k dispozícii ich výsledky podnikania z minulosti. Pre začínajúcich podnikateľov poskytujú banky úvery podľa účelu, na ktorý chce podnikateľ peniaze použiť.

Ak je podnikateľský zámer reálny a schopný požadovanej návratnosti, vedia financovať aj tých, ktorí len začínajú. Mnohé banky poskytujú práve špeciálne „štartovacie“ úvery. Keď si živnostník potrebuje požičať napríklad na nákup strojov a zariadení alebo na kúpu alebo opravu nehnuteľnosti na podnikanie, potrebuje už vyšší úver ako na bežnú prevádzku.

Investičné úvery svojou výškou siahajú k niekoľkým desiatkam miliónov korún. Za väčšie peniaze sa však banke treba aj inak zaručiť. Môže to byť napríklad nehnuteľnosť určená na podnikanie, prípadne aj na bývanie, stroje a zariadenia, pohľadávky voči tretím osobám či iný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Úvery pre podnikateľov sú na rozdiel od úverov pre iných občanov úročené veľmi individuálne.

Koľko živnostník svojej banke za pôžičku zaplatí, nezávisí len od výšky požičanej sumy a lehoty splácania, ale výrazne aj od detailného skúmania jeho finančnej situácie a zámerov. Skúma sa, samozrejme, aj platobná disciplína živnostníka. Nesmie mať nijaké záväzky po lehote splatnosti k daňovému úradu, Sociálnej poisťovni ani zdravotnej poisťovni.

Požičajú aj inde

Komerčné banky však nie sú jediným zdrojom na získanie peňazí. Začínajúci podnikateľ sa môže obrátiť napríklad na Národnú agentúru pre rozvoj stredného a malého podnikania. Jej mikropôžičkový program sa dá využiť na nákup potrebného investičného majetku, rekonštrukciu či úpravy priestorov, a aj na nákup potrebných zásob či tovaru.

Výška úveru je obmedzená: zdola sumou 50-tisíc korún, zhora 1,5 milióna korún. Podnikateľ ho môže splácať šesť mesiacov až štyri roky za úrokovú sadzbu, ktorá sa rovná základnému úroku Národnej banky Slovenska plus marža dve percentá ročne. Dnes je to spolu 6,25 percenta. Na získanie pôžičky však podnikateľ potrebuje kvalitný podnikateľský zámer.

Peniaze na rozbehnutie podnikania možno získať aj zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Banka má pre začínajúcich podnikateľov takzvaný mikroúver, na ten však potrebujete minimálne štvrtinu vlastných peňazí. Minimálna výška pôžičky je 100-tisíc korún a maximálne môžete čerpať 1,5 milióna korún. Úroková sadzba začína od 6,7 percenta ročne a závisí od miery zisteného rizika a obchodu. V tejto banke môžete získať aj záruku v prípade, že potrebujete ručenie na komerčný úver z peňažného ústavu.

Štandardným spôsobom, akým sa podporujú začínajúci podnikatelia vo svete, je rizikový kapitál. Fond, ktorý dá podnikateľovi peniaze na rozbehnutie biznisu, za to získa menšinový podiel v jeho spoločnosti. Potom sa zúčastňuje na rozhodnutiach firmy, aby mal možnosť ovplyvniť návratnosť svojich peňazí.

  Sedem krokov na začiatok

  1. krok: Predmet podnikania – vyberte si, čo budete robiť a v akej oblasti budete podnikať– pri rozhodovaní vám môžu pomôcť informácie na internetových stránkach živnostenského (www.zrsr.sk) alebo obchodného registra (www.orsr.sk)

  2. krok: Druhy živností – overte si, čo k živnosti potrebujete, mali by ste vedieť, či na výkon zvolenej činnosti nepotrebujete splniť určité predpoklady ako vzdelanie či prax– niektoré živnosti sú voľné, to znamená, že ich môže vykonávať každý – na viaceré živnosti je potrebné mať špeciálne vzdelanie, prax alebo povolenie – informácie získate na odbore živnostenského podnikania na obvodnom úrade

  3. krok: Potrebné doklady – na vydanie živnosti je potrebné predložiť výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace – takisto budete musieť preukázať vlastnícky alebo nájomný vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej chcete podnikať– tento vzťah sa preukazuje listom vlastníctva, nájomnou zmluvou alebo písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej budete prevádzkovať živnosť– ak sa na prevádzkovanie živnosti vyžadujú osobitné osvedčenia (napríklad o vzdelaní či o praxi), musíte predložiť aj tie

  4. krok: Živnostenský úrad – ďalším krokom je vybavenie živnostenského oprávnenia– ak žiadateľ o živnosť spĺňa všetky predpoklady, úrad mu vydá živnostenské oprávnenie do siedmich dní– ak niekto žiada o vydanie koncesnej listiny, úrad mu vydá povolenie do 30 dní – za vydanie živnostenského listu sa platí tisíc korún a za vydanie koncesnej listiny dvetisíc korún

  5. krok: Inšpekčná kniha – po vydaní živnostenského oprávnenia je podnikateľ povinný autorizovať inšpekčnú knihu, ak si zriadil stálu prevádzkareň– knihu je možné kúpiť v predajniach tlačív a kancelárskych potrieb– na autorizáciu potrebujete 50-korunový kolok

  6. krok: Daňový úrad – do 30 dní od vzniku živnosti sa treba prihlásiť ako platiteľ dane na príslušnom daňovom úrade– správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo (DIČ) a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie– okrem bežných údajov a údajov zo živnostenského oprávnenia musíte oznámiť aj čísla všetkých účtov, ktoré budete používať pri podnikateľskej činnosti

  7. krok: Zdravotné poistenie a Sociálna poisťovňa – každý živnostník musí platiť zdravotné poistenie, preto sa musí do ôsmich dní po založení živnosti prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba– začiatok podnikania musíte nahlásiť aj do Sociálnej poisťovne, sociálne poistenie je však v prvom roku dobrovoľné, takže ho platiť nemusíte, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov

  PRAMEŇ: Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky

FOTO – PROFIMEDIA.CZ