63292>

Absolventka vysokej školy s príjmami z ČR

63292>

Absolventka vysokej školy s príjmami z ČR

159797>

Absolventka vysokej školy s príjmami z ČR

160068>

Absolventka vysokej školy s príjmami z ČR


  • Ako mám vyplniť daňové priznanie, ak som od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 pracovala na dohodu u dvoch zamestnávateľov na Slovensku a zároveň som bola študentkou vysokej školy. Po skončení školy som od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 pracovala na plný pracovný uväzok v českej spoločnosti priamo v ČR.

Podľa § 2 písm. f/ zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú príjmy zo zdrojov v zahraničí a príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Ak ste mali príjem zo závislej činnosti na území Slovenskej republiky a aj v zahraničí váš zdaniteľný príjem je úhrnom týchto dvoch príjmov. Pre ich zdanenie použijete daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

V oddieli V riadok 32 uvediete súčet hrubých príjmov od zamestnávateľa zo Slovenska a z Českej republiky, na riadku 33 povinné poistné zrazené zamestnávateľom v ČR a SR a na riadku 34 rozdiel týchto súm ako základ dane. Tento uvediete na riadku 36 následne si uplatníte nezdaniteľnú časť na daňovníka, prípadne zaplatené poistné na riadku 39 – 41 , vypočítate základ dane a daň na riadku 44 a 45.

Podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Českou republikou a Slovenskou republikou sa daň zaplatená v Českej republike započíta na daň, ktorú ste vypočítali na riadku 45. Uvedené započítanie vykonáte na riadku 49 – 53, pričom na riadku 49 uvediete základ dane zo závislej činnosti v Českej republike (rozdiel medzi hrubým príjmom a zrazeným poistným). Ďalej postupujete pri vyplňovaní daňového priznania podľa predtlače.

Ak vám slovenský zamestnávateľ zrazil z príjmu daň túto uvediete na riadku 62. Na prepočet meny použijete priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo použijete kurz platný deň, kedy bol príjatý príjem v cudzej mene. Takisto môžete použiť ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

Prílohou daňového priznania sú kópie potvrdení o príjmoch a zrazenej daní zo závislej činnosti zo Slovenska aj z Českej republiky.

Autor je daňový poradca, Daňová a účtovná kancelária, Sereď.