Najviac medializovanou skupinou daňovníkov, ktorých sa  týka povinnosť mať registračky, sú lekári. Zavedeniu pokladníc sa bránia zubami nechtami, napriek tomu, že Finančná správa spúšťa novinku - aplikáciu - virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Tá bude stopercentnou a hlavne bezplatnou náhradou kamennej pokladnice. Lekári chcú obísť túto povinnosť vydávaním šekov, ktoré pacient zaplatí na pošte na účet lekára. Okrem toho musia mať pokladnice aj zubári, advokáti, notári, exekútori, zverolekári, taxikári, prekladatelia, agentúry, SBS-ky, športové kluby, hotelieri a podnikatelia na ubytovacie služby...

1. Pre koho je virtuálna registračná pokladnica

Podnikatelia tak nebudú musieť kupovať pokladnice a platiť každoročne poplatky servisným organizáciám.

Aplikácia je určená pre podnikateľa, ktorý má od apríla 2015 povinnosť používať registračnú pokladnicu na nové služby a zároveň mesačne vydá maximálne 1 000 bločkov za všetky svoje predajné miesta. Ak napríklad apríli podnikateľ prekročí limit 1 000 bločkov, 31. mája mu Finančné riaditeľstvo ukončí používanie virtuálky. Tento podnikateľ musí najneskôr od 1. júna začať používať klasickú pokladnicu. Jej opätovné používanie nie je možné.

Ak má podnikateľ viac predajných miest, môže si vybrať, na ktorom predajnom mieste bude používať ERP a na ktorom virtuálnu.

2. V ktorom zákone nájde podnikateľ zoznam služieb

Zmeny v používaní registračných pokladníc prešli v zákone číslo 333/2014 Z. z. zo dňa 30. októbra 2014 (Čl. X). Novelou sa zaviedla virtuálna pokladnica a okrem toho sa rozšírila príloha číslo 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice o nové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý poskytuje práve nové, do zoznamu doplnené služby (napríklad lekár, veterinár, advokát...), môže využiť virtuálnu pokladnicu (alebo kamennú) najskôr od 1. apríla. 2015. K tržbám prijatým v hotovosti za poskytnutie nových služieb dovtedy vydáva príjmové doklady.

Iné pravidlá platia pre podnikateľov, ktorí už vlani používali klasickú registračku. Virtuálnu pokladnicu môžu začať používať až od 1. januára 2016.

Tento termín platí aj pre podnikateľov, ktorým vznikne povinnosť používať ERP prvý krát v období od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pri predaji tovaru alebo poskytovaní starých služieb (podľa starého zákona a zoznamu služieb platného do 31. decembra 2014). Do tejto lehoty budú musieť na evidovanie prijatých služieb používať klasickú pokladnicu.

3. Ak podnikateľ pri doplnených službách nebude prijímať hotovosť, musí mať pokladnicu?

Ak podnikateľ nebude od zákazníka prijímať tržbu v hotovosti, alebo zákazník nezaplatí platobnou kartou, nemusí mať pokladnicu. Bezhotovostné prijímanie tržieb (prevodný príkaz v banke, internetbanking, úhrada poštovou poukážkou na účet podnikateľa) nepodlieha povinnosti evidencie na ERP alebo VRP.

4. Pokladnice pre notárov, právnikov, exekútorov...

V niektorých prípadoch majú poskytovatelia právnych služieb povinnosť evidovať tržbu v pokladnici a odovzdať pokladničný doklad až potom, čo vyčíslia odmenu za svoju službu. Ak túto odmenu zákazník prevedie na bankový účet právnika, nemusí ju ten evidovať v pokladnici.

Napríklad exekútor prijme vymoženú sumu, ktorú musí poukázať oprávnenému. V tejto sume môže byť zahrnutá aj odmena súdneho exekútora, avšak v danom momente ešte nedošlo k jej vyčísleniu. Preto  exekútor nemusí použiť registračku. Použije ju až po vyčíslení odmeny, ktorú prijal v hotovosti.

5. Ako bude fungovať

Virtuálna registračná pokladnica umožní podnikateľom vytvárať a následne tlačiť pokladničné doklady, spravovať tovary a službu a evidovať vytvorené pokladničné doklady. Podnikateľovi tak odpadne povinnosť evidovať kópie bločkov, či uzávierok. Všetky dáta bude automaticky uchovávať na serveroch Finančná správa.

6. Ako sa zaregistrovať

Na jedno predajné miesto (napríklad prevádzku, ambulanciu) bude vytvorený len jeden prístup do virtuálnej pokladnice.

Podnikateľ bude môcť virtuálnu registračnú pokladnicu použiť až po registrácii na daňovom úrade a po vyplnení žiadosti. Tú bude možné vyplniť na webe Finančnej správe od 2. marca. Podnikateľ v aplikácii pre virtuálnu registračnú pokladnicu vyplní požadované údaje a po vytlačení ju zašle ktorémukoľvek daňovému úradu. Ak podnikateľ musí komunikovať s daňovým úradom elektronicky, aj žiadosť posiela elektronicky. Daňový úrad po prijatí žiadosti a kontrole údajov pridelí podnikateľovi kód virtuálnej registračnej pokladnice a zašle mu aj prihlasovacie údaje.

7. Čo potrebuje podnikateľ, aby mohol využívať virtuálnu registračku

Podnikateľ musí mať pripojenie na internet. Aplikáciu si bude môcť stiahnuť do klasického stolového počítača či notebooku, alebo do smartfónu. Dostupná bude pre operačný systém Android 4.X a iOS 8.

8. Virtuálna pokladnica a uzávierka

Pri používaní VRP podnikateľ nemusí robiť dennú uzávierku a prehľadovú alebo intervalovú uzávierku si môže robiť pre svoje potreby. Ak by podnikateľ potreboval vedieť údaje o denných tržbách, je možné dennú uzávierku vyhotoviť v rámci intervalovej uzávierky v rozsahu jedného dňa alebo, ak by potreboval mesačnú uzávierku, tak v rozsahu daného mesiaca.

9. Ako riešiť poruchu pokladnice 

Počas prerušenia prevádzky VRP je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál bez zbytočného odkladu odovzdá zákazníkovi a kópiu si ponechá. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú údaje ako pokladničný doklad okrem ochranného znaku, pričom ako DKP podnikateľ uvedie DKP, ktorej prevádzka je prerušená.  Kópie paragónov sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky. Náhradnú evidenciu formou paragónov a následné vyhotovenie dennej uzávierky z nich podnikateľ uplatní  aj pri používaní VRP.

Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v VRP, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená. 

Ak dôjde pri VRP k poruche koncového zariadenia (počítača, notebooku, tablet, mobilného telefónu, tlačiarne) musí obnoviť prevádzku tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo si do 48 hodín zaobstarať náhradné koncové zariadenie.