1.Dôchodky sa zvýšia len minimálne

Len necelé dve eurá dostane takmer 1,4 milióna dôchodcov od štátu pridané k penziám od januára. Pevná suma zvýšenia závisí od medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvý polrok 2015 (80 percent), medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy za prvý polrok 2015  (20 percent) a priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov k 30. 6. 2015. Keďže inflácia bola mínusová percento, ktorým sa určili pevné sumy zvýšenia od januára je len 0,46 % (20 % z 2,3 %). Takýto systém nastavila vláda Smeru-SD od januára 2013.

V septembri Sociálna poisťovňa evidovala vyše 130 000 poberateľov starobných dôchodkov, ktorí pracujú. Ak patríte k penzistom, ktorí popri poberaní penzie pracujú, Sociálna poisťovňa vám penziu zvýši od januára automaticky.

Dôchodková hodnota na rok 2016 je 10,9930 eura.

Od budúceho roka sa odstráni diskriminácia vdov a vdovcov pri posudzovaní opätovného vzniku nároku na pozostalostný dôchodok. Týka sa to tých občanov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Zákon vtedy rozdelil vdovy na dve skupiny a priznal trvalý nárok na vdovský dôchodok iba tým, ktoré ovdoveli po roku 2004. Diskrimináciu odstránila novela zákona o sociálnom poistení.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa priznajú najskôr od 1. januára. Nebudú sa teda vyplácať spätne. Suma vdoveckého dôchodku je stanovená zákonom a bude 136,50 eura mesačne.
Suma vdovského dôchodku nie je pevne stanovená. Pri jej určení sa bude vychádzať zo sumy vdovského dôchodku, ktorá naposledy patrila. Táto suma sa ďalej zvýši, a to za tie roky, v ktorých by boli splnené podmienky nároku na vdovský dôchodok, avšak dôchodok sa nevyplácal.

Žiadosť o vdovský alebo vdovecký dôchodok bude možné podať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu po 1. januári 2016. O žiadosti rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do šiestich mesiacov.

Ako sa zvyšujú penzie od januára (v eurách)
Druh dôchodku Suma zvýšenia Zvýšenie pri súbehu dôchodkov
Starobný dôchodok 1,9 0,6
Predčasný dôchodok 1,9 0,7
Invalidný dôchodok nad 70 % 1,7 0,6
Invalidný dôchodok max. do 70 % 1 0,4
Vdovský a vdovecký dôchodok 1,2 0,6
Sirotský dôchodok 0,6 0,3
Zdroj: SP

2. Úrazová renta

Úrazová renta sa od 1. januára zvyšuje o 0,46 %. O rovnaké percento sa zvýši aj pozostalostná úrazová renta.

Niektoré úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojená s liečením, náhrada nákladov spojená s pohrebom, sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2016 je 52 454,10 eura. Maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 52 454,10 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2016 je vo výške 26 227,20 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je v roku 2016 vo výške 2 623,20 eura. Na sumu 2 623,20 eura sa zvyšuje aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

3. Vymeriavacie základy na sociálne odvody

Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 412 eur vzrastie od januára na 429 eur. SZČO bude platiť do Sociálnej poisťovne minimálne poistné 142,20 eura mesačne (v súčasnosti 136,57 eura mesačne).

Maximálny vymeriavací základ bude 4 290 eur (v súčasnosti je 4 120 eur). Maximálne poistné pre SZČO bude tak 1 422,13 eura mesačne (v súčasnosti 1 365,78 eur mesačne).

Ak SZČO alebo dobrovoľne poistený platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za január 2016 zaplatí do 8. februára už z nového vymeriavacieho základu. Ak má trvalý príkaz v banke, nesmie si ho zabudnúť včas zmeniť. To isté platí o maximálnom vymeriavacom základe. 

4. Zmeny nemocenských dávok

Nemocenské dávky sa od Nového roku zvyšujú, keďže sa zvyšuje aj maximálny denný vymeriavací základ zo 40,6357 eura na 42,3124 eura.

Maximálna nemocenská je od januára 721,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 698,20 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Materské sa zvyšuje zo súčasných 65 na 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Automaticky sa bude zvyšovať materské aj tým matkám, ktorým nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2016.

Mamička bude môcť od januára dostať materské maximálne vo výške 918,20 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 888,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Ak sa matka stará o choré dieťa, od januára dostane za desať dní ošetrovné maximálne vo výške 232,80 eura. 

5. Dávka v nezamestnanosti

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu. Od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní je 874,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní je 846,30 eur.

Maximálna výška dávky garančného poistenia závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 574 eur. 

6. Noví poistenci a úľavy na poistnom

Od januára pribudla v sociálnom poistení nová skupina poistencov – vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a záložníci.

Od 15. decembra platí nová odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť len úrazové a garančné poistenie za obdobie najviac 12 mesiacov. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Úľava na odvodoch sa v 3. štvrťroku týka nezamestnaných s trvalým pobytom v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikli v roku 2015, je hraničná suma príjmu 552,08 eura. Táto suma platí počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu. V prípade, že pracovný vzťah vznikol v roku 2015 a pokračuje aj v roku 2016, suma platí aj pre mesiace roku 2016. Pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikajú v roku 2016, je hraničná suma 574,86 eura (takisto bude platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu.)

Od januára začne Sociálna poisťovňa vyplácať vyrovnávací príplatok poberateľovi slovenského a českého starobného dôchodku. Dostane ho ten slovenský penzista, ktorému sa vypláca aj český starobný dôchodok.

Vyrovnávací príplatok má zabezpečiť, aby úhrnná suma slovenského a českého starobného dôchodku dosiahla sumu dôchodku, ktorá by poistencovi patrila za všetky doby obdobia poistenia. Nárok na výplatu vyrovnávacieho príplatku trvá v období trvania nároku na výplatu slovenského a českého starobného dôchodku, a to dovtedy kým suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu.

Športový reprezentant sa stáva poistencom štátu. Príspevok športovému reprezentantovi je nová štátna sociálna dávka k jeho dôchodku. K podmienkam nároku patrí získanie akejkoľvek medaily na olympiáde, paralympiáde, deaflympiáde, majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant Slovenskej republiky, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

K podmienkam tiež patrí štátne občianstvo SR, trvalý pobyt alebo bydlisko na území SR alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežactva alebo Švajčiarskej konfederácie, nepoberanie podobného príspevku zo zahraničia, dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov SR a uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku v SR zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera).