Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva zdravotná poisťovňa za predchádzajúci kalendárny rok. Jeho cieľom je zistiť prípadné preplatky alebo nedoplatky na zaplatenom poistnom.
Zdravotná poisťovňa vypočíta sumu zdravotného poistenia, ktorú následne porovná so sumou, ktorú poistenec zaplatil prostredníctvom zamestnávateľa alebo vlastnými mesačnými platbami vo forme preddavkov.
Porovnaním týchto dvoch súm vyčísli zdravotná poisťovňa poistencovi preplatok alebo nedoplatok, ktorý musí byť v zákonom stanovenej lehote vyrovnaný.

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania

Lehota na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2020 je z dôvodu pandémie COVID-19 posunutá na 31. október. Zvyčajne to býva do 30. septembra.
Lehota, ktorá sa nemení je 31. december 2020. Vzťahuje sa na poistencov, ktorých výsledkom ročného zúčtovania je suma menšia ako 5 EUR.
Preplatok do 4,99 EUR vrátane, zdravotná poisťovňa nevracia. Rovnako tak nedoplatok do 4,99 EUR vrátane, nemusí poistenec zaplatiť.

Komu vykoná poisťovňa ročnú zúčtovanie poistného

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie všetkým svojim poistencom:

  • zamestnancom
  • samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)
  • samoplatiteľom
  • poistencom štátu (nezaopatrené dieťa, osoba poberajúca rodičovský príspevok)
  • ostatným poistencom.

Za ostatných poistencov sa považujú osoby, ktoré:

  • boli časť roka 2019 zamestnané v cudzine a časť roka v Slovenskej republike
  • mal príjmy súčasne z viacerých typov zárobkovej činnosti (napríklad zamestnankyňa, ktorá časť roka pracovala a časť roka poberala rodičovský príspevok)
  • sa stali v zúčtovacom období zdravotne postihnutými a splnili aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania (napríklad, ak bola takáto osoba v čase vzniku zdravotného postihnutia zamestnaná)
  • mali príjem z kapitálového majetku alebo dividend za účtovné obdobie 2011 - 2016
  • mali príjem z príležitostnej zárobkovej činnosti alebo predaja nehnuteľnosti

Ročné zúčtovanie vykonáva tá poisťovňa, v ktorej bol poistenec poistený v období, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonáva, teda za predchádzajúci kalendárny rok.
Týka sa to napríklad poistencov, ktorí v roku 2020 zmenili zdravotnú poisťovňu. Ročné zúčtovanie im vykoná zdravotná poisťovňa, v ktorej boli poistení v roku 2019.

Zdravotná poisťovňa nemá povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia osobám, ktoré mali zrážku z príjmu, mali príjem oslobodený od dane alebo im nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, ak ich celkové zdaniteľné príjmy za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahli sumu 1968,68 EUR.

Oznámenie o výsledku

Zdravotná poisťovňa zašle oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia priamo poistencovi alebo jeho zamestnávateľovi.
V prípade nedoplatku obdrží poistenec výkaz nedoplatkov.
Živnostníci dostanú spolu s ročným zúčtovaním (alebo výkazom nedoplatkov) aj vyčíslenú výšku preddavku na zdravotné poistenie, ktorú sú povinní platiť od 1.1.2021.

Či už je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia preplatok alebo nedoplatok, každý poistenec má právo podať v lehote 15 dní od doručenia tohto oznámenia odvolanie.

Preplatok na poistnom je poisťovňa povinná vrátiť do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie odvolania (15 dní). Ak poistenec nepodá odvolanie, preplatok na poistnom mu poisťovňa vráti najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

Výkaz nedoplatkov nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty 15 dní, počas ktorej môže poistenec podať voči výkazu odvolanie. Ak tak neurobí, nedoplatok na poistnom musí uhradiť najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu, resp. 60 dní odo dňa doručenia výkazu o nedoplatkoch.