Do zabezpečenia dohodnutého kon­traktu dávame všetko pre dlhodobú spokojnosť.

Keby ste mohli niečo počas vášho pôsobenia v biznise zmeniť čo by to bolo?
Máme jasnú ideu a ciele postavené na produktoch, ktoré tvoria hodnotu pre všetky zúčastnené strany. Kolegov seniorov dopĺňajú mladé posily svojou inováciou, chuťou budovať spoločnosť, ktorá bude ešte bližšia a užitočnejšia ľuďom a prírode. Z minulosti by som zmenil zodpovednejší prístup k perso­nálnej politike a presadzovaniu hod­nôt spoločnosti za každých okolností, z čoho už po skúsenostiach v budúc­nosti neustúpim.

Ako ovplyvňuje vaše podnikanie fakt, že ste rodinná firma?
Mladým členom EDYMAX tímu je môj najstarší syn Eduard, ktorý sa odvážne a úspešne chopil zvereného kormidla, čomu nasvedčuje správny smer v rám­ci nástupníctva riadenia rodinnej spo­ločnosti. Ja osobne cítim väčšiu zod­povednosť odovzdávať tie najlepšie skúsennosti, no zároveň chcem nechať každému priestor, aby bol sám sebou. Rodinné nástupníctvo je budovanie budúcnosti značky, ku ktorému treba zvoliť správny prístup a očakávania v stanovených cieľoch.

V rámci svojho portfólia máte viacero divízii. Ktorá z nich je vašou prioritou? Ktorú z nich by ste chceli v budúcnosti viac rozvíjať?
Nemám priority v aktivitách mojich spoločností, pracujeme rovnako so všetkými príležistoťami, ktoré k nám pricházdajú. Priorita je naprieč spo­ločnosťou budovať skvelé personálne vzťahy a mať úspešné spoločnosti. Bu­dujeme pracovné tímy a nastavujeme produktové portfólio s cieľom priniesť kvalitu naších produktov klientom, kto­rí ocenia inovatívnosť a osobný prístup.

Čo bolo dôvodom predaja divízie personálnych služieb?
V danom období som to pokladal za skvelú ponuku, ktorá sa neodmieta. Fi­nančné ohodnotenie spoločnosti bolo len sekundárnym výsledkom dlhoroč­nej poctivej práce. Primárne ma zaujala predovšetkým možnosť ďalej pôsobiť ako akcionár a výkonný riaditeľ novo vznikajúcej nadnárodnej spoločnosti v oblasti personálnych a facility služieb. Celá transakcia bola postihnutá pande­mickým obdobím, záverom ktorej bol čiastočný predaj portfólia EDYMAX.

Začiatkom minulého roka ste ohlásili veľký comeback spoločnosti EDYMAX JOB. Prečo ste sa rozhodli vrátiť k personálnym službám?
Nevnímam to ako veľký comeback, ale ako prirodzený vývoj a zúročenie dlho­ročných skúseností. Po ukončení kon­kurenčných doložiek, ktoré mi vyplývali z akvizičných zmlúv na prevádzkovanie personálnych služieb, sme otvorili prvé pobočky v SR a ČR. Už dlho som sa pohrával s myšlienkou prísť s niečím novým a vniesť to do sveta personál­nych služieb. V spolupráci so skvelým tímom kolegov sme navrhli koncept FRANČÍZY.

Aké máte plány do budúcna? Kde vidíte svoju spoločnosť o ďalších dvadsať rokov?
Vidím ju v paralelnom raste spoloč­nosti a všetkých ľudí v nej. Chcem, aby sme v každej časovej etape vyu­žívali dostupné inovatívne technoló­gie s cieľom prinášať produkty, ktoré budú prinášať pridanú hodnotu naším klientom. Verím, že sa nám to podarí aj s projektami ako je automatizácia, či bezemisné nastavenie spoločnos­ti s nulovou uhlíkovou stopou, čo je kľúčový prvok budúcnosti pre väčšinu klientov. Na prvom mieste však bude vždy človek.

Ilustračné foto
Zdroj: EDYMAX GROUP a.s.
Ilustračné foto