Covid-19 a jeho vplyv na spoločnosť

Marec 2020 zostane v histórii zapísaný ako zlomový dátum rozdeľujúci dva svety: svet pred a svet po pandémii COVID-19. Podľa portálu ourworldindata.org sa k 1. júlu 2021 na celom svete infikovalo týmto vírusom 192 miliónov ľudí a 4 milióny ľudí chorobe podľahli, pričom Európa zaznamenala 50 miliónov nakazených a 1,2 milióna úmrtí. Len málo krajín dokázalo rýchlo zaviesť vhodné opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu.

Aj keď sme mali prístup k očkovacím látkam za relatívne krátky čas, bolo by užitočné využiť obrovskú pozornosť, ktorá sa v posledných mesiacoch venuje COVID-19, na prehodnotenie spôsobu, akým riadime sektor zdravotnej starostlivosti.

V období silných ekonomických turbulencií trh potrebuje efektívne a špecializované nástroje, ktoré sú flexibilné a ktoré zároveň pomôžu trhu prispôsobiť sa novej situácii, v rámci ktorej bude financovanie zo strany tradičného bankového systému obmedzené.

Špecializovaný partner slovenského sektoru verejného zdravotníctva

BFF pôsobí v 9 európskych krajinách: Taliansko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Poľsko, Portugalsko, Česká republika, Španielsko a Slovensko. Ako špecializovaný subjekt s dlhodobým globálnym pôsobením vyvinula BFF portfólio služieb a riešení, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili veľmi špecifickým vlastnostiam trhu, akým je napríklad Slovensko. Tieto služby sa konkrétne zameriavajú na podporu dodávateľov sektoru verejného zdravotníctva a verejnej správy.

„Sme jediným subjektom pôsobiacim na Slovensku, ktorý ponúka komplexné riešenia správy pohľadávok verejného sektora a zdravotníctva. Našim hlavným cieľom je ponúknuť klientom likviditu a ochranu proti riziku tým, že využijeme celú škálu výhod, ktoré so sebou prinášajú naše služby a takmer 30 ročné skúsenosti s pôsobením na tomto špecifickom trhu,” uviedol Marek Duban, konateľ Slovenskej pobočky spoločnosti BFF Banking Group.

V ústrety spoločným cieľom

Pandémia tiež ukázala, ako sú zdravotná starostlivosť a hospodárstvo navzájom prepojené. Preto teraz nastal čas, aby sa zdravie nepovažovalo za nákladovú položku, ale vnímalo sa ako investícia do sociálnej a hospodárskej budúcnosti ktorejkoľvek krajiny. V tejto súvislosti je spolupráca medzi sektormi zásadná.

Sociálna zodpovednosť BFF Banking Group sa v priebehu rokov implementovala prostredníctvom vedeckého výskumu a kultúrnych iniciatív, ktorých cieľom je okrem iného prehĺbiť spoluprácu s odborníkmi z rôznych hospodárskych oblastí.

Budúcnosť európskeho systému zdravotnej starostlivosti

BFF Banking Group zverejní na jeseň 3. vydanie správy „Budovanie budúcnosti európskych zdravotníckych systémov - komplexná analýza skúseností 9 krajín EÚ s riešením a zvládaním problémov spojených s pandémiou Covid -19“.

Správa bola zadaná na vypracovanie súkromnej neziskovej organizácii Farmafactoring Foundation, ktorej hlavným cieľom je propagovať a rozvíjať výskumné činnosti v oblasti verejnej správy a zdravotníctva. Cieľom publikácie je komplexná analýza systémov zdravotnej starostlivosti v 9 európskych krajinách, kde skupina pôsobí. Vďaka údajom získaným z oficiálnych zdrojov a prieskumu odborníkov z vyššie uvedených krajín prináša správa viacúrovňový prehľad fungovania príslušných systémov.

Tohtoročné vydanie sa zameriava na to, ako sa krajiny vyrovnali s pandémiou COVID-19, na prijaté obmedzenia, vládne výdavky vynaložené v súvislosti s bojom proti vírusu, testovanie a očkovanie. Štúdia tiež poukazuje na rozsah problému „neposkytnutej zdravotnej starostlivosti“. Správa predstavuje rôzne scenáre riešenia rozpočtového deficitu súvisiaceho s vynaložením obrovských zdrojov určených na predchádzanie šíreniu vírusu spolu s ďalšími výzvami, s ktorými sa zdravotnícke systémy denne stretávajú, t. j. starnutie populácie a nárast chronických chorôb, rýchly rozvoj technických kapacít a spoločenské očakávania.

„Naše aktivity demonštrujú záväzok BFF rozvíjať medziodvetvovú spoluprácu, v ktorej rôzne hlasy a názory prispievajú k zdieľaniu osvedčených postupov a hľadaniu nových riešení,“ dodáva Marek Duban.