Na ministerstve práce znova predviedli, ako sa dá škrabať poza hlavu. Dieru v sociálnom poistení, kedy sa pri dohodách s tzv nepravidelným príjmom odvádza poistné až po skončení dohody - pričom podľa súčasného Zákonníka práce môže byť dohoda na dobu neurčitú - sa rozhodli riešiť nie primeranou a účinnou novelou zákona o sociálnom poistení ale zavedením novej byrokracie cez Zákonník práce.

Korektným riešením by napríklad bolo, zaviesť povinnosť vypočítať a odviesť odvody najneskôr po 12 (alebo 6, 3,...) mesiacoch trvania dohody a Zákonník práce nechať na pokoji.

Nie. Načo robiť veci jednoducho, keď ich môžeme robiť zložito. A ak máme príležitosť poštekliť zamestnávateľov pod rebrami, tak to urobme.

A tak sa stalo toto.

Od 1.7.2014 platí novela Zákonníka práce, v ktorej sa zásadným spôsobom menia pravidlá pre dohody.

1. Dohody bude možné uzatvárať len na dobu určitú

Do 30.6.2014 bolo možné uzatvárať dohody aj na dobu neurčitú, resp. pri dohodách o vykonaní práce bola doba trvania dohody ohraničená dobou potrebnou na vykonanie dohodnutej práce.

Od 1.7.2014 pre všetky typy dohôd, teda pre:

- dohody o pracovnej činnosti,

- dohody o brigádnickej práci študentov a

- dohody o vykonaní práce

platí, že je možné uzatvárať ich len na dobu určitú a to najdlhšie na 12 mesiacov (teda max. na 1 rok, resp. 365 kalendárnych dní).

Ak vo firme už máte dohodárov, u ktorých ste dohody začali pred 1.7.2014, tak pre tieto dohody platí, že trvať môžu najneskoršie do 30.6.2015 – a ak neskončia pred týmto dátumom, 30.6.2015 musia skončiť “natvrdo”.

A tak tu máme "skvelé" riešenie, najmä pri dohodách uzatvorených na určitý projekt, grant a podobne, ktorý reálne trvá dlhšie ako jeden rok.

Prvá otázka teda znie, čo v prípade, že máte záujem pokračovať s “dohodárom” aj po vypršaní 12 mesiacov?

V takomto prípade okamžite po skončení dohody môžete s tou istou osobou uzatvoriť od ďalšieho dňa novú dohodu. Po formálnej stránke musí ísť o novú dohodu, nie je možné pokračovať v starej dohode ani starú dohodu nejako predĺžiť. Čiže musí existovať úplne nová dohoda. To, že obsahom dohody bude rovnaká práca, aká bola obsahom predošlej dohody, nie je problém.

S týmto procesom je však spojená nemalá byrokracia. Pri ukončení dohody musíte:

- odhlásiť dohodára zo Sociálnej poisťovne (najneskôr v deň nasledujúci po skončení dohody, inak pokuta),

- ak bol dohodár dôchodkovo poistený, zaslať do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia,

- ak bol dohodár poistený na zdravotné poistenie, odhlásiť ho zo zdravotnej poisťovne.

Pri začatí novej dohody musíte:

- prihlásiť dohodára znova do Sociálnej poisťovne - a to najneskôr deň pred začatím novej dohody, ak zabudnete, tak najneskôr v deň začiatku novej dohody avšak ešte predtým, ako začne vykonávať prácu - inak máte pokutu 2000 eur za porušenie zákona o nelegálnom zamestnávaní...,

- ak sa za dohodára bude platiť zdravotné poistenie, prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne.

2. Splatnosť odmeny

Ďalšia zmena sa týka splatnosti odmeny za prácu na dohodu. Od 1.7.2014 sa musí odmena pri dohode o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov vyplatiť najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa vykonala práca.

Napríklad ak dohodár pracoval v júli 2014, odmenu za vykonanú prácu musí dostať do 31. augusta 2014.

Dôsledok: pri dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o brigádnickej práci študentov v prípade, že dohoda začne a skončí v rôznych kalendárnych mesiacoch, vždy pôjde o tzv. pravidelný príjem podľa zákona o Sociálnom poistení. Takíto dohodári musia byť do Sociálnej poisťovne prihlásení ako dohodári s pravidelným príjmom (od 1.7.2014) a ak nie sú študenti ani dôchodcovia, musí sa platiť nemocenské poistenie i poistenie v nezamestnanosti.

Dôsledok č. 2: Pri už existujúcich dohodách o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov, kde ste boli dohodnutí na nepravidelnom príjme (napríklad na vyplácaní odmeny raz za polroka) musíte "zo zákona" prejsť od 1.7.2014 na odmeňovanie za každý mesiac - a to znamená, k 30.6.2014 odhlásiť dohodára zo Sociálnej poisťovne, vypočítať a zaplatiť poistné za doterajšie obdobie a k 1.7.2014 ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako dohodára s pravidelným príjmom.

Dôsledok č. 3: Pri dohodách o pracovnej činnosti bude dohodár poistený aj na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti (pozor, to neplatí pre dôchodcov... aké je to jednoduché...).

Aby som Vás ešte viac poplietol, na záver pripomeniem, že podľa metodických pokynov Sociálnej poisťovne sa za dohodu s pravidelným príjmom nepovažuje dohoda, ktorá začne a skončí v tom istom kalendárnom mesiaci.  Takéhoto dohodára prihlásite aj naďalej ako dohodára s nepravidelným príjmom a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa ho netýka.

Ak ste to dočítali až sem a pochopili ste tieto zmeny, obdivujem Vás. Ak ste ten, kto práve hľadá brigádu na leto, nečudujte sa, že ponuka je stále menšia - toto všetko totiž musí majiteľ hoci tej najmenšej firmy na Slovensku dokonale ovládať, inak mu hrozia likvidačné pokuty. A možno práve preto Vám tú brigádu radšej neponúkne.