Koľko rokov sa asi dožije dnes narodené dieťa? Najlepšiu odpoveď by nám mala dať azda štatistika s názvom "stredná dĺžka života pri narodení". Ale nedáva. Vysvetlím prečo.

Stredná dĺžka života pri narodení je definovaná ako "počet rokov, ktoré v priemere ešte prežije práve narodená osoba za predpokladu, že sa úmrtnostné pomery nezmenia" (Slovník demografických pojmov, s. 43). Počíta sa ako stredná  hodnota pravdepodobnosti úmrtia po rokoch (t.j. 0 až 100+), vychádzajúc z najnovších úmrtnostných štatistík. (Pravdepodobnosť úmrtia v danom roku sa vyjadrí ako podiel zomretých na populačnom ročníku).

Háčik tkvie v predpoklade nezmenených úmrtnostných pomerov. Pravdepodobnosť úmrtia v každom roku nie je v čase konštantná - práve naopak - s časom sa postupne znižuje, tak ako sa zvyšuje predpokladaná dĺžka života. Pre ilustráciu pripájam grafy vývoja pravdepodobnosti úmrtia rôznych vekových kategórií mužov a žien od roku 1996. Tie (napriek pravdepodobnej chybe - pozri poznámku dole) vedú k záveru, že dnes narodené deti budú mať ako päťdesiatnici nižšiu pravdepodobnosť úmrtia ako súčasní päťdesiatnici (napr. pre zdravší životný štýl alebo lepšiu zdravotnú starostlivosť), čo ale "stredná dĺžka života pri narodení" nepredpokladá.

Oficiálne čísla o predpokladanej dĺžke života sú preto podhodnotené. Podobne podhodnotené sú aj všetky ostatné stredné dĺžky života (vo veku x), pretože nepočítajú s poklesom pravdepodobnosti úmrtia vo vyšších ročníkoch. Tvorcovia dôchodkovej politiky, súkromní platcovia dôchodkov či poisťovne by tento fakt mali vo svojich predpokladoch brať do úvahy.

Zle predpokladaná dĺžka života

Zle predpokladaná dĺžka života

Prameň dát: Štatistický úrad SR

Pozn.: Zaujímavosťou úmrtnostných grafov sú roky 2001 a 2003, kedy pravdepodobnosť úmrtia tých istých päťročných vekových kategórií podľa oficiálnych čísel výrazne poklesla. Pravdepodobne ide o chybu (UPDATE 9.8. 15:00: možno v skorších rokoch tabuľky zaŕňali pravdepodobnosť neprežitia celej päťročnej vekovej kategórie, a potom už iba priemernú pravdepodobnosť neprežitia jedného roka vo vekovej kategórii). Klesajúci dlhodobý trend pravdepodobnosti úmrtia po rokoch je však zjavný aj tak (inak by sa dĺžka života nepredlžovala). Audit by si však úmrtnostné tabuľky určite zaslúžili, keďže napríklad pre kategóriu 85+ vykazujú úmrtnosť medzi nula a jedna, pritom táto pravdepodobnosť musí byť nutne rovná jednej (UPDATE: 9.8. 15:10: neplatí ak ide o pravdepodobnosť neprežitia jedného roku v kategórii).