Pri bilancii roka v oblasti zdravotníctva si dovoľujeme pomôcť si nám adresovanými otázkami tlačovej agentúry SITA a našimi odpoveďami na ne:

Čo považujete za najväčší úspech Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v tomto roku, aké opatrenia hodnotíte pozitívne? Čo na druhej strane bolo podľa vás zlým opatrením MZ SR?

Rok 2013 v zdravotnej politike by sa dal hodnotiť tak, že v porovnaní s ostatnými rokmi nepriniesol nejaké výrazné, či už pozitívne alebo negatívne zmeny. A práve absencia systémových zmien je najväčším nedostatkom tohto roka. V nedávno vydanej publikácii OECD - Health at a Glance 2013 sa Slovensko nachádza v mnohých ukazovateľoch výkonnosti zdravotníckeho systému medzi najmenej úspešnými krajinami a absencia systémových zmien v slovenskom zdravotníctve nedáva príliš veľa optimizmu do budúcnosti, že by sa to mohlo zmeniť.

Napríklad, ak by aj bola pravda, čo deklaruje ministerstvo zdravotníctva, že viaceré štátne nemocnice vykazujú tento rok určité zlepšenia, najmä čo sa týka prevádzkových hospodárskych výsledkov, nevidíme, že by vychádzali zo systémových opatrení, a preto ich bude v budúcnosti ťažšie udržať. A navyše je neúprosným faktom, že celkový dlh štátnych nemocníc stále rastie, čo v kombinácii s atakovaním ďalších hraníc dlhovej brzdy nie je pre slovenské verejné financie ľahká situácia.

Bolo niečo urgentné v tomto roku, čo sa podľa vás malo doriešiť, ale nestalo sa tak?

Malo sa oficiálne definitívne upustiť od projektu jednej zdravotnej poisťovne, malo sa oveľa intenzívnejšie pokračovať v zavádzaní DRG-systému do praxe, a nie ho odsúvať na neskôr a mala sa všetkým zdravotníckym pracovníkom poctivo povedať pravda, že zavádzanie minimálnych mzdových nárokov a plošné zvyšovanie platov bez ohľadu na finančné možnosti štátu a poskytovateľov a bez ohľadu na výsledky, produktivitu a kvalitu odvedenej práce, je len krátkozrakým riešením, ktoré v budúcnosti dobehne tak pacientov, ako aj samotných zdravotníkov v podobe zaostávania za okolitými krajinami tak pri výsledkoch zdravotníctva, ako aj pri odmeňovaní jeho pracovníkov.

Aké priority by malo MZ SR z vášho pohľadu zvoliť na budúci rok?

MZ SR, ako aj celá vláda SR bude musieť v najbližšom období riešiť dlh celého zdravotníctva, ktorý je rakovinou tohto rezortu, pričom bude konfrontovaná s nespokojnosťou pacientov s dostupnosťou a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. V SR existuje obrovský priestor na zvyšovanie efektívnosti prostriedkov vynaložených v zdravotníctve. Kľúčové pre hodnotenie budúceho roka v oblasti zdravotníctva preto bude, či sa slovenské zdravotníctvo vydá smerom k zefektívňovaniu alebo naopak k ešte väčšiemu zadlžovaniu a zaostávaniu za vyspelým svetom.

Priority (a nielen na budúci rok) podľa INEKO (prevzaté z analýzy Zdravotnícky systém v SR (2012-2013)):

 • zavádzať tvrdé rozpočtové pravidlá (hard budget constraints) pre hospodárenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj pre zdravotné poisťovne,
 • meranie a transparentné informovanie pacientov a poisťovní o výsledkoch - nákladoch, objeme a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti napr. i zverejňovaním rebríčkov kvality a efektívnosti poskytovateľov aj poisťovní na internete a podľa toho aj ich odmeňovanie - lepšie informovaná verejnosť môže totižto účinnejšie tlačiť na zvyšovanie kvality zdravotníctva,
 • presnejšie definovať, vrátane časovej dostupnosti, a prípadne aj zúžiť základný balík zdravotnej starostlivosti financovaný z povinného verejného zdravotného poistenia – tým sa vytvoria lepšie podmienky na dobrovoľné pripoistenie,
 • urobiť poriadok v priamych platbách obyvateľstva a umožniť vyberať paušálne regulačné poplatky pri návšteve lekára či hospitalizácii,
 • zavádzanie a dodržiavanie diagnostických a liečebných štandardov (guidelines),
 • zavedenie katalógu výkonov a DRG-systému pri odmeňovaní v lôžkovej starostlivosti do praxe,
 • znížiť koncentráciu a štátny vplyv na trhu s verejným zdravotným poistením rozdelením a privatizáciou časti Všeobecnej zdravotnej poisťovne; podporovať vstup nových hráčov na trh,
 • dokončiť transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti a umožniť vstup súkromného kapitálu do nich – strategickí investori môžu priniesť do nemocníc lepšie (rozumej: dlhodobo udržateľné) hospodárenie, vyššiu kultúru aj know-how,
 • vyberať manažérov štátnych nemocníc a iných zdravotníckych zariadení odborníkmi na základe transparentného verejného výberového konania,
 • zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a neprijímať ich ani u ostatných zdravotníckych pracovníkov,
 • zrušiť tzv. koncovú sieť nemocníc, t.j. zoznam všetkých štátnych ústavných zariadení, s ktorými musia zdravotné poisťovne uzavrieť zmluvu,
 • razantnejšie postupovať pri racionalizácii a optimalizácii lôžkovej starostlivosti,
 • posilniť nezávislosť ÚDZS nemožnosťou odvolať jeho predsedu de facto z akéhokoľvek dôvodu.

Dušan Zachar
INEKO

 

INEKO realizuje projekt i-Health, ktorý finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme veľmi radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme Vám veľmi pekne a prajeme šťastné vianočné sviatky a lepší rok 2014!