Po zmenách v zdravotníctve sa volá už dlhšiu dobu, avšak na každú takúto zmenu reagujeme prirodzene citlivo. Máloktorá téma v zdravotníctve vzbudzovala väčšiu obozretnosť a neistotu pred plánovaným zavedením do praxe, ako bola kedysi pripravovaná transformácia nemocníc na akciové spoločnosti. Lekári si pri svojich výpovediach v roku 2011 dali jej zákaz dokonca ako jednu zo svojich podmienok návratu do nemocníc.

Dôvodov bolo a pretrváva viacero. Jedným je, že zmena nemocníc na akciové spoločnosti vytvára dojem, že nemocnica je na to, aby dosahovala zisk a aby čísla boli dôležitejšie ako život pacienta. Ako minister zdravotníctva chcem v prvom rade zdôrazniť, že život pacienta je na prvom mieste, zisk a ekonomika túto prioritu nikdy nemôžu predbehnúť. Ďalším z dôvodov je obava vystavenia nemocníc exekučnému (štandardnému) prostrediu, čo sa síce javí ako trhovo správne, ale pokiaľ nebudú zrealizované iné dôležité opatrenia, najdôležitejšie koncové nemocnice by sa vystavili riziku špekulatívneho obchodovania a akokoľvek môžem mať za takýto postoj mnohých odporcov, primárny záujem tu nemôže byť biznis, ale verejný záujem (iste takéto prostredie ochrany však napomáha aj všetkým, ktorí nemajú záujem zlepšiť veci na úkor svojho pohodlia).

Na druhej strane treba uviesť, že akciová spoločnosť má aj svoje pozitíva, ktoré naše zdravotníctvo jednoznačne potrebuje. Preto plánujeme niektoré princípy fungovania akciovej spoločnosti v oblasti riadenia a zodpovednosti navrhnúť do systému fungovania našich nemocníc, pričom však naďalej zostanú ako príspevkové organizácie v štátnych rukách.

Prevzatie niektorých princípov do súčasných príspevkových organizácií, budú tzv. governance princípy, ktoré sú na vyššej úrovni v akciových spoločnostiach, a ktoré naše nemocnice potrebujú ako soľ. Princípy, ktoré ponúkam, sú:

  • plánujeme zmeniť konanie v mene nemocníc tak, aby za nemocnice nerozhodoval iba jeden riaditeľ, ale aby bol zriadený kolektívny štatutárny orgán obdobne, ako je to u väčšiny predstavenstiev v akciovkách alebo ako funguje správna rada u neziskových nemocniciach
  • ďalej je to neobmedzená zodpovednosť manažmentu za prípadnú spôsobenú škodu – obdobou je zodpovednosť za škodu v obchodných spoločnostiach
  • povinné zverejňovanie majetkových oznámení ako u verejných funkcionárov
  • povinne auditované účtovníctvo
  • v novembri sme zaviedli dozorné orgány, ktoré sú obdobou dozorných rád v akciových spoločnostiach, ci pri n.o.-čkach. Tie budú preskúmavať ekonomické záležitosti nemocníc

Nechcem, aby to bolo vnímané ako nedôvera k riaditeľom nemocníc, ale musíme sa posúvať vpred. Neplánujem navrhovať všeobecnú transformáciu príspevkových nemocníc na akciovky, tieto nemocnice môžu zostať príspevkovými organizáciami. Zisk za každú cenu, ani akciovky nie sú cieľom našej zmeny. Zámerom sú efektívne a účelne vynakladané finančné prostriedky a transparentnejšie nemocnice, v ktorých budú silné kontrolné mechanizmy, pretože tie budú v konečnom dôsledku slúžiť lepšej zdravotnej starostlivosti v našich nemocniciach.

Porovnanie dvoch svetov - príspevkovej organizácie bez tlaku na zisk, často deklarované ako záujem dopriať si čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, ale aj bez tlaku zodpovednosti a druhého sveta obchodných spoločností, ktorých účelom je naopak dosahovanie zisku, často ich oponentmi deklarované, že ide na úkor kvality zdravotnej starostlivosti by mohlo byť poučením. Využime teda to, čo je dobré a to sú kontrolné a riadiace mechanizmy akciových spoločností. Využime pozitíva z oboch týchto svetov, aby sme mali prosperujúce nemocnice a spokojných pacientov.