Boj proti daňovej kriminalite si vo svojej prvej etape vyžiada obete na tej čestnejšej strane podnikateľov, ktorí sa na svoje náklady snažia plniť sériu povinností voči štátu svedomito a bez chýb, pripadne sa im to nie vždy darí. Niektoré "nápady" zo schválenej novely zákona o DPH podvodníkov určite obmedzia, no už pri prvom čítaní úplne nových ustanovení je jasné, že pravá cieľová skupina sa novým obmedzeniam dokáže vyhnúť viac-menej jednoduchými ťahmi a vo svojom "core biznise" sa vyrušiť nenechá.

Schválená novela zákona o DPH, ktorej väčšina zmien je účinná už od 1. októbra 2012, prináša najmä tieto novinky:

Povinné skladanie zábezpeky pri registrácii


Podnikateľ, ktorý má v čase podania žiadosti o registráciu novej firmy nedoplatky na DPH vo výške 1 000 EUR a viac, je povinný na účet daňového úradu (príp. prostredníctvom bankovej záruky) zložiť zábezpeku vo výške 1 000 až 500 000 EUR. Toto platí v prípadoch, ak má daný podnikateľ uvedené dlhy ako fyzická osoba, ako právnická osoba, v ktorej je spoločníkom či konateľom či ako ďalšia právnická osoba, v ktorej je spoločníkom právnická osoba, v ktorej je daný podnikateľ spoločníkom či konateľom (tj dvojstupňovo). Zábezpeka sa rovnako skladá v prípade založenia novej firmy, keď daňový úrad zrušil prechádzajúcej firme takto definovaného podnikateľa registráciu (ďalšia novinka o pár bodov nižšie). Okrem spomínaných prípadov, tj keď hrozí riziko daňových podvodov, sa zábezpeka (v minimálnej výške) zloží aj v prípade registrácie firmy, ktorá v čase registrácie ešte nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť.

Zábezpeka sa ukladá na obdobie 12 mesiacov, pričom za takéto zaviazanie vlastných prostriedkov nemá vkladateľ nárok na žiadne úroky. Či ich bude úročiť štát, nevedno.

Prípadné skladanie zábezpeky predlžuje registráciu za platiteľa DPH z 30 na 60 dní.

V prípade, ak firma nezloží vyrubenú zábezpeku a ide o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH, daňový úrad žiadosť o registráciu zamietne. V prípade, ak ide o povinnú registráciu (z dôvodu dosiahnutia zákonného obratu firmy), nezloženú zábezpeku bude daňový úrad vymáhať rovnako ako nezaplatenú DPH.

Povinné mesačné "platcovstvo" DPH a obmedzenie štvrťročných platiteľov


Každý čerstvo zaregistrovaný platiteľ DPH bude povinne mesačným platiteľom DPH - samozrejme s mesačným zasielaním daňových priznaní a mesačnými platbami DPH. Mesačným platiteľom bude povinne aspoň 12 mesiacov. Po skončení týchto 12 mesiacov sa bude skúmať obrat za dané obdobie - ak je nižší než 100 000 EUR, firma sa môže stať štvrťročným platiteľom. V opačnom prípade ostáva mesačným platiteľom.

Ušetrení nebudú ani súčasní štvrťroční platitelia DPH. Po tom, čo ich obrat za 12 mesiacov presiahne sumu 100 000 EUR, sa povinne stávajú mesačnými platiteľmi.

Rušenie registrácie neaktívnym a nezastihnuteľným platiteľom DPH


Zrušiť registráciu DPH mohol doteraz dobrovoľne predovšetkým samotný platiteľ DPH. Od októbra môže registráciu platiteľovi DPH zrušiť samotný Daňový úrad a to platiteľovi DPH, ktorý:

 • prestal podnikať
 • opakovane nepodáva daňové priznania k DPH
 • opakovane nezaplatil splatnú DPH (vlastnú daňovú povinnosť)
 • nie je zastihnuteľný vo svojom sídle či prevádzkárni
 • porušuje povinnosti pri daňovej kontrole

Ručenie za nezaplatenú DPH


Slovenský platiteľ DPH je povinný uhradiť DPH, ktorú mu jeho dodávateľ vyfakturoval, no v zákonnej lehote splatnosti daňovému úradu neuhradil. Ručenie sa podmieňuje faktom, že firma-ručiteľ v danom čase vedel alebo mal vedieť, že DPH (celá či jej časť) uhradená nebude. Ako? Buď:

 • fakturovaná suma je bez opodstatnenia neprimerane vysoká (resp. nízka)
 • v čase vzniku daňovej povinnosti z danej transakcie boli firmy prepojené spoločnými štatutármi či spoločníkmi
 • obchod bol uskutočnený v čase, keď pre daného dodávateľa nastali dôvody na zrušenie registrácie zo strany daňového úradu . Zoznam firiem, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, bude Finančné riaditeľstvo zverejňovať na svojom webe a to ešte pred samotným aktom „odregistrácie“.

Daňový úrad môže nezaplatenú DPH prípadne „stiahnuť“ z nadmerného odpočtu ručiteľa, ak si tento práve v tomto čase nadmerný odpočet uplatňuje.

Evidencia pri kúpe automobilu z iného štátu EÚ


Platiteľ DPH, ktorý kúpi automobil od dodávateľa z inej členskej krajiny EÚ a tento dodávateľ má pridelené lokálne identifikačné číslo pre DPH, musí o tejto kúpe viesť podrobnú evidenciu - okrem bežných fakturačných údajov pôjde napr. aj o počet najazdených kilometrov. A nielen viesť - za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom takýto automobil kúpil, musí záznamy daňovému úradu aj zaslať, rovnako ako daňové priznanie a v rovnakom termíne. Povinnosť sa týka pravidelných a rovnako aj príležitostných nákupov.

Zábezpeka pri oslobodenom dovoze tovaru


Ide o prípady, keď slovenský platiteľ DPH dovezie tovar z nečlenského štátu EÚ do SR a tento ďalej dodáva odberateľovi z iného členského štátu EÚ - takéto dodanie je oslobodené od DPH. DPH platí odberateľ v inom štáte EÚ a slovenský dovozca DPH pri dovoze neplatí (§ 48 ods. 3 zákona o DPH).

Pri tomto type dovozu môže colný úrad žiadať slovenského dovozcu-platiteľa DPH o zloženie zábezpeky a to vo výške prípadnej DPH, akú by dovozca platil, ak by si dané oslobodenie neuplatnil . Colný úrad vráti zábezpeku až po predložení potvrdenia o prevzatí tovaru odberateľom z iného členského štátu EÚ. Ak dovozca dané potvrdenie colnému úradu nepredloží do 60 dní, colný úrad vyrubí DPH a na jej úhradu použije už zloženú zábezpeku.

Novela obsahuje aj bežné zmeny "nebojového" rázu


Okrem nových "zákopových" opatrení prináša novela viacero zmien technického rázu. A to najmä:

 • vynovené pravidlá fakturácie - napr. zjednodušenú faktúru/doklad bude možné vystaviť max. do sumy 1 000 EUR pri platbe v hotovosti a sumy 1 600 EUR pri platbe inými platobnými prostriedkami (poukážky, platobné karty)
 • prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v SR v niektorých prípadoch (tuzemské samozdanenie) - napr. v prípade výkonu záložného práva
 • nové povinné evidencie pri dodaní tovarov a služieb na osobnú spotrebu platiteľa DPH a jeho zamestnancov či iného bezodplatného dodania (v týchto prípadoch platiteľ DPH odvádza DPH)
 • osoby registrované v zmysle § 7a zákona o DPH z titulu poskytovania služieb do krajín EÚ (ľudovo "čiastoční platitelia DPH") nemusia samozdaňovať nákup tovaru z EÚ v prípade nedosiahnutia hranice pre registráciu. V prípade jej dosiahnutia sa nemusia registrovať nanovo, ale pokračujú v činnosti pod už prideleným IČ DPH.

Či sa zákonodarcom takto podarí prekaziť "DPH biznis" vo výrazných sumách, zatiaľ nevedno a ukáže to prípadne až čas. Istejším efektom novozavedených opatrení - rovnako, ako pri mnohých novelách z minulosti - bude väčší objem práce pre firemných ekonómov, účtovníkov a daňových poradcov, prípadne zvýšenie dopytu po ich službách.

Autor píše blog ĽudskouRečou.sk

Zákon o DPH od 1.10.2012: komplikácie pre podnikanie tých čestnejších

Zdroj: 271604_new_forest_horse

Foto:  sxc.hu