Pokiaľ si formujete mienku bulvárom, tak ste si práve pomysleli, že som práve prišiel na Slovensko a nepoznám tunajšie pomery. Čo majú spoločné vysoké školy, ktorých je podľa médií veľa na jedno malé Slovensko s investormi? Veď tie iba ťahajú peniaze z rozpočtu a nikdy nemajú dosť. Z médií počúvame iba dva druhy informácií – buď že učitelia opäť štrajkujú, lebo sú chudobní príbuzní, ktorí nezarobia ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve, alebo že slovenské vysoké školy sú nekvalitné. Znie to možno nepredstaviteľne, ale skúste sa zamyslieť bez zbytočných emócií nad všetkým, čo vysoká škola regiónu prináša a ako prispieva k jeho rozvoju.

Pozrime sa najskôr na priame pracovné miesta. Nebude ich extrémne veľa, ale určite zhruba toľko, koľko by vytvorila stredne veľká, až väčšia firma. Uvediem len ako príklad, napr.  škola s 1000 študentmi s vlastnou právnou subjektivitou má bežne aj okolo 200 zamestnancov. To sú priame pracovné miesta. Druhým prínosom sú nepriame pracovné miesta, ktoré vznikajú skoncentrovaním dopytu po službách. Ubytovanie, stravovanie, spoločenské vyžitie…A zo spoločenského a ekonomického hľadiska sú univerzity motorom dynamického rozvoja regiónov a tým pádom aj štátu. Omnoho väčším a zaujímavejším ako turisti. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú z iných regiónov a majú dopyt po službách priamo u nás. Dlhodobý.

Každá univerzita má niečo originálne, niečo unikátne a je dobre a efektívne, že nemá “každá všetko”. Dôležitá zmena, ktorá sa v slovenskom vysokoškolskom prostredí udiala bol vstup do EÚ. Tam v otvorenom trhu sa naplno prejavila efektívnosť toho, že každá má nejakú špecializačnú unikátnosť. Nie konkurencia, ale spolupráca a to tak na celonárodnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Spolupráca so zahraničnými univerzitami je mimoriadne obohacujúca, najmä vo výskume a mobilitách študentov. A to nie len pre nás. Dvere sa predsa neotvorili iba smerom von, ale aj smerom dnu a tak ako sa naši študenti môžu rozhodnúť pre štúdium či stáže v zahraničí, to isté robia zahraniční študenti u nás. Vysoké školy dokážu využívať peniaze z Európskych fondov na rôzne projekty, skvalitňovanie vzdelávania a doplnenie vedeckej infraštruktúry. 

Cezhraničná spolupráca je ďalší zaujímavý moment. Pozitívna prezentácia danej lokality, regiónu, celého Slovenska v zahraničných vedeckých kruhoch, ale aj médiách. No a v neposlednom rade rozvoj podnikateľského prostredia využívaním vedeckého prostredia a komercializáciou patentov. Ich prenosom do praxe, do reálnych podnikov, ktoré už pochopili výhody spolupráce s univerzitami. To prepojenie a transfer vedeckých poznatkov do praxe, riešenie problémov konkrétnych firiem a ich inovácie, to je úplne nový rozmer využitia vysokých škôl do budúcna. Zároveň je to spôsob nachádzania ďalších mimorozpočtových zdrojov financovania.

Regiónom by malo záležať na tom, aby v nich boli vysoké školy. Vo vyspelej spoločnosti sú totiž nositeľmi tvorivosti, celoživotného vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Zamyslime sa nad tým, ako sú vnímané mestá, v ktorých sa nachádzajú univerzity. Koľko mladých ľudí sa v nich pohybuje, akú energiu týmto mestám dávajú. Koľko nápadov produkujú a aký tlak na kultúrne dianie vyvíjajú. Nie je výnimkou, že investor, ktorý plánuje zahájiť špecializovanú výrobu v nejakom regióne najskôr skúma personálne možnosti. Práve dostatok absolventov s určitou špecializáciou je jedným z kľúčových momentov pre mnohých z nich. Takže paradoxne vysoké školy nielenže vstupujú do regiónov priamo ako investor, ale priťahujú aj ďalších investorov, ktorí potrebujú vysokokvalifikované ľudské zdroje.