Pri odhade počtu žijúcich obyvateľov v Bratislave, sme sa stretli s problémom nedostupnosti aktuálneho voľne dostupného zdroja dát o počte bytov v Bratislave a jej nižších územných jednotkách. Ako zdroj týchto informácií sme predpokladali cenzus, register bytov, kataster nehnuteľností či evidenciu platieb za daň za nehnuteľnosti, ale pri každom tomto zdroji sme sa stretli s rôznymi problémami (dostupnosť, relevantnosť, aktuálnosť). Preto sme spracovali odhad počtu bytov v Bratislave a jej jednotlivých okresoch. Na základe tohto odhadu predpokladáme, že v Bratislave bolo v roku 2017 k dispozícii 212 000 bytov.   

Viac ako pätina bratislavských bytov je v Petržalke
     Cenzus v Slovenskej republike je zdrojom údajov nielen o obyvateľoch a úrovni bývania, ale aj o štruktúre bytového fondu. Tieto údaje sú od roku 1950 vzájomne a hierarchicky prepojene, to znamená, že každý dom / budova je rozdelená na byt / byty a v každom obývanom byte sa „vyskytoval“ aspoň 1 obyvateľ; byt bez obyvateľov je považovaný za neobývaný. Preto aj základným zdrojom pre stanovenie počtu bytov v Bratislave je tradične sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

    Perspektívne by týmto zdrojom mohol byť Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravovaný register bytov. Tento by mal podľa dostupných informácií obsahovať primárne údaje o všetkých bytoch v bytových domoch. No na iných miestach sa píše, že nielen v bytových domoch, ale len v domoch, tak perspektívne by mohol byť zdrojom o všetkých bytoch bez ohľadu na typ domu. Avšak podľa najnovších informácií k tomuto registru a podľa oficiálneho vyjadrenia tohto ministerstva (z Národného akčného plánu SODB na roky 2017 až 2020) „nie je možné očakávať, že Register bytov bude funkčným, verifikovaným a relevantným zdrojom údajov pre najbližší cenzus. Ministerstvo výhľadovo predpokladá, že Register bytov by mohol byť k dispozícii až pre sčítanie v roku 2031“. Z tohto dôvodu nám tento register na dlhšiu dobu vypadáva ako možnosť zdroja takýchto údajov (veď to skôr ako predpokladáme budú k dispozícii údaje z cenzu 2021).

    Ako ďalší perspektívny zdroj prichádzajú do úvahy dáta z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredný orgán štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a jeho súčasťou sú aj údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam. Aj keď kataster poskytuje službu pre informatívne nahliadnutie na nehnuteľnosti, tak ich voľný export za vybrané územie k dispozícii nie je.

    Podobne perspektívny zdroj je evidencia o dani z nehnuteľností. Po kontaktovaní Oddelenia miestnych daní a poplatkov Bratislava sme dostali odpoveď, že sumárne informácie za počet bytov (za ktoré bola zaplatená daň z nehnuteľnosti) majú k dispozícii len ako celok za Bratislavu a len za byty v bytových domoch a viacúčelových stavbách.

Tabuľka č. 1: Počet bytov v bytových domoch a viacúčelových stavbách v Bratislave

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet bytov v evidencii

178 518

181 189

182 562

186 866

190 492

192 257

193 838

Zdroj: Oddelenia miestnych daní a poplatkov, evidencia o dani z nehnuteľností

    Z tohto dôvodu na stanovenie celkového počtu bytov v Bratislave v roku 2017 sme sa rozhodli spracovať odhad na základe cenzových dát 2001 a 2011 a k ním pripočítavať dáta zo štatistiky stavebníctva o dokončených bytoch za jednotlivé roky.

    Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa podľa § 2 (4) zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2011 vzťahovalo: na byty (obývané aj neobývané) a na všetky iné obydlia a prístrešia, v ktorých v rozhodujúcom okamihu sčítania niekto býval alebo trávil odpočinok, s výnimkou bytov v budovách zastupiteľských úradov cudzích štátov.

    Od roku 1980 do r. 1991 stúpol počet bytov v Bratislave o viac ako 21 %. Bolo to najmä z dôvodu masívnej výstavby v piatom bratislavskom okrese, konkrétne v Petržalke. V tomto okrese stúpol počet bytov na 2,5 násobok počtu z r. 1980. Ostatné okresy, s výnimkou štvrtého okresu, nezaznamenali žiadne výrazné zmeny v počte bytov.

    V medzicenzálnom období rokov 1991 a 2001 bol zaznamenaný pokles počtu bytov v okresoch Bratislava V a Bratislava I. Celkovo v Bratislave stúpol počet bytov len o 4 093 a to najmä kvôli výstavbe v štvrtom okrese.

Tabuľka č. 2: Počet bytov v Bratislave a bratislavských okresoch

Okres

1970

1980

1991

2001

2011

Okres Bratislava I

24 905

21 614

20 012

19 074

22 287

Okres Bratislava II

31 628

39 842

43 342

44 546

56 420

Okres Bratislava III

22 320

25 006

25 601

25 805

29 956

Okres Bratislava IV

13 083

24 232

30 048

35 270

41 175

Okres Bratislava V

-

16 597

42 491

40 892

47 072

Bratislava, hl. mesto

91 936

127 291

161 494

165 587

196 910

Zdroj: SODB 2011, 2001, SĽDB 1991, 1980, 1970

    V roku 2001 bolo pre obyvateľov Bratislavy k dispozícii 165 587 bytov. O 10 rokov neskôr tento počet stúpol o 15,9 % na takmer 197 000 bytov. Medzicenzálny nárast bol zaznamenaný najmä v okrese Bratislava II., kde počet bytov stúpol o neuveriteľných 21 %. V ostatných okresoch bol tiež zaznamenaný nárast, ale nie až tak výrazný. Priemerný počet obyvateľov na jeden obývaný byt sa v okresoch Bratislava I až V pohyboval od 1,8 do 2,3 obyvateľa.

Keďže voľne dostupné údaje o dokončených bytoch sú dostupné od r. 2001, tak sme v prvom rade porovnali nami zvolenú metódu bilancovania s počtom sčítaných bytov v r. 2011.

    Od cenzu 2001 sa v Bratislave dokončilo 26 401 bytov a teda ich počet stúpol na odhadovaných 191 988. Oproti tomu sa pri cenze 2011 sčítalo o 4 922 bytov viac. Aj keby sme brali do úvahy, že cenzus prebiehal v máji a náš odhad je ku koncu roka a pripočítali by sme všetky dokončené byty v r. 2011 (1 768), tak by sme nedosiahli počet sčítaných bytov.

Tabuľka č. 3: Porovnanie počtu bytov v roku 2011 z SODB 2011 a odhadu autorov v Bratislave a bratislavských okresoch

Okres

SODB 2001

dok. byty, ŠS

Odhad 2011

SODB 2011

Okres Bratislava I

19 074

2 056

21 130

22 287

Okres Bratislava II

44 546

9 022

53 568

56 420

Okres Bratislava III

25 805

5 581

31 386

29 956

Okres Bratislava IV

35 270

6 765

42 035

41 175

Okres Bratislava V

40 892

2 977

43 869

47 072

Bratislava, hl. mesto

165 587

26 401

191 988

196 910

Zdroj: SODB 2011, 2001, ŠÚ SR

    Odpoveď na vzniknutý rozdiel nám vie poskytnúť metodika sčítania bytov, kedy ako sme uviedli vyššie, predmetom sčítania boli aj byty v obydliach a prístreškoch, v ktorých v okamihu sčítania niekto býval alebo trávil odpočinok. Mohlo ísť napr. o apartmány či iné nebytové priestory, ktoré nie sú predmetom zberu dát o dokončených bytoch. Z tohto dôvodu by sme identifikovaný rozdiel považovali za nepodstatný a nami zvolený postup aplikovali aj na ďalšie roky. Ako základný bod budeme považovať údaje z r. 2011.

Tabuľka č. 4: Počet dokončených bytov v Bratislave a bratislavských okresoch, štatistika stavebníctva

Okres

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Spolu

Okres Bratislava I

103

120

86

147

748

87

350

1 641

Okres Bratislava II

1 038

327

157

354

834

293

417

3 420

Okres Bratislava III

286

1 491

274

536

338

513

676

4 114

Okres Bratislava IV

254

485

455

320

309

643

411

2 877

Okres Bratislava V

87

493

597

329

165

416

940

3 027

Bratislava, hl. mesto

1 768

2 916

1 569

1 686

2 394

1 952

2 794

15 079

Zdroj: ŠÚ SR

    Od roku 2011 počet trvalo bývajúcich obyvateľov Bratislavy stúpol o 16 372, no počet dokončených bytov stúpol o 15 079. Teda takmer každý nový obyvateľ Bratislavy sa mohol nasťahovať do novopostaveného bytu.

    Ak sa pozrieme na jednotlivé okresy, tak veľmi špecifický prípad sledujeme u piateho bratislavského okresu, kedy i keď za posledných 7 rokov klesol počet trvalo bývajúcich o 346 ľudí, tak za toto obdobie sa postavilo 3 027 nových bytov. Pri pohľade na posledný rok i keď medziročne počet obyvateľ stúpol o 48, tak sa dokončilo až 940 bytov.

    Podľa odhadu a aj na základe dlhodobého trendu najviac bytov je obyvateľom k dispozícii v okrese Bratislava II. V minulom roku ich odhadovaný počet takmer dosiahol 60 000 hranicu. Ďalej za ním nasleduje okres Bratislava V., ktorý v roku 2017 prekročil magickú métu 50 000 bytov.  

Mapa č. 1: Odhadovaný počet bytov v bratislavských okresoch

Viac ako pätina bratislavských bytov je v Petržalke

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR, Odhad autorov

Pozn. za rok 2012 boli okrem dokončených bytov v r. 2012 pripočítané aj dokončené byty v r. 2011. Bolo to z dôvodu, že rozhodujúci okamih sčítania bol 21.05.2011 a teda nezohľadňoval všetky postavené byty v tomto roku. Na základe týchto údajov sme neprebilancovávali údaje za r. 2011 z dôvodu zrozumiteľnejšej porovnateľnosti s predchádzajúcimi cenzami

    V priemere v Bratislave pripadajú na jeden byt (bez ohľadu na veľkosť bytu) dvaja trvalo bývajúci obyvatelia. Tento údaj je výrazne pod celoslovenským priemerom, ktorý v roku 2011 predstavoval takmer 2,7 obyvateľa na jeden byt.

    Najlepšia situácia je v Starom Meste, kde na jeden byt vychádza 1,7 trvalo bývajúceho obyvateľa. V okresoch Bratislava II. a Bratislava III. je pomer čo byt, to 2 obyvatelia. V štvrtom a piatom bratislavskom okrese je údaj mierne nad priemer a dosahuje hodnotu 2,2 obyvateľa na jeden byt.   

    Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb a jej uspokojenie je v podmienkach slovenskej ekonomiky prenesené na občana. Aj z tohto dôvodu je dostupnosť bývania priamo úmerná ekonomickým možnostiam jednotlivca či jeho rodiny. No poslaním štátu a aj samosprávy je vytvárať stabilné trhové prostredie umožňujúce domácnostiam bývať podľa ich príjmovej situácie. Z tohto dôvodu by mala samospráva aktívne, prostredníctvom tlaku na kvalitu bývania (a developerov), vstupovať do procesu bytovej výstavby. A na toto potrebuje pracovať s relevantnými dátami o fonde bytov.

Zdrojom údajov boli dáta zo SODB 2011, 2001 a SĽDB 1970,1980,1991 a tiež dáta zo štatistiky stavebníctva. Tieto dáta (ale aj mnohé iné) sú dostupné na web stránke Štatistického úradu SR. Zdrojom mapových podkladov bol Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Viac podobných článkov alebo informácií o autoroch je dostupných na www.klebedata.sk. Pekné hranie s dátami prajeme

Pavol ŠkápikViktor Robert Bederka