V nedeľnom hlasovaní sa jedna z piatich federálnych otázok a štyri zo šiestich republikových ženevských budú týkať dopravy. Tretia federálna otázka znie: akceptujete ľudovú iniciatívu "Za spravodlivé financovanie dopravy" ? Prvé tri ženevské otázky sa týkajú kantonálnej iniciatívy 154 "Za rýchlejšiu verejnú dopravu" a vládneho proti-projektu vypracovaného, aby sa nemusela axiomaticky dávať prednosť verejnej doprave všade a vždy, a tretia otázka znie "Ak budú akceptované aj iniciatíva IN 154, aj proti-projekt, ktorému z tých dvoch dáte prednosť?". Možné odpovedi sú iniciatíva (IN) a proti-projekt (CP). A napokon štvrtou ženevskou otázkou je IN 157 "ÁNO Veľkému obchvatu cez jazero!".

Federálna iniciatíva "Za vyvážené financovanie dopravy"

Pohonné hmoty boli vo Švajčiarsku odjakživa zaťažené daňou, ktorá bola príjmom Konfederácie. Počnúc "clom za benzín" cez "daň z minerálnych olejov", výťažok stále šiel priamo do federálnej pokladne, a bol použitý na financovanie služieb poskytovaných Konfederáciou. V roku 1958 sa zaviedla povinnosť použiť časť "benzínového cla" na financovanie dopravných projektov spojených s cestnou premávkou. Od roku 1983 to musí byť polovica príjmu z priamych federálnych daní z pohonných hmôt, ktorá dnes predstavuje čiastku 1.5 miliardy frankov ročne. Celý príjem Konfederácie z cestnej premávky, ktorý zahŕňa okrem dane z minerálnych olejov aj príjmy z predaja diaľničnej známky a dodatkovej dane z palív, predstavuje sumu 3.7 miliardy frankov ročne.

Iniciatíva žiada, aby na financovanie cestnej dopravy nešla polovica, ale celá daň z pohonných hmôt, a teda aby namiesto 3.7 miliardy na výdavky okolo cestnej dopravy šlo 5.2 miliardy frankov ročne. Navýšená suma 1.5 miliardy ročne by mala ísť hlavne na výstavbu, údržbu a využívanie diaľnic a na príspevok kantónom na faktúry týkajúce sa ciest v kompetencii kantónov. Malá časť prostriedkov, asi 20 miliónov ročne, by mala ísť na leteckú dopravu.

Lenže jedným šmahom by chýbalo 1.5 miliardy v rozpočte Konfederácie, ktoré sú používané na financovanie iných vecí. Zázraky sa nedejú, riešenia sú len dve, buď zvýšenie daní, alebo škrty vo výdavkoch, alebo nejaká inteligentná zmes oboch. Škrty by sa nutne týkali poľnohospodárstva, vzdelávania, armády a verejnej dopravy. Na tieto úlohy Konfederácie by šlo približne o 6% menej.

Politické pridelenie prostriedkov natvrdo do ústavy vedie systematicky k suboptimálnej alokácii zdrojov, lebo je robené z brucha, bez analýz a len kvôli ideológii či nápadom niekoho podľa nálady, s akou vstal z postele. Ak to čitateľovi pripomína rastúcu rezervu premiéra, vlaky zdarma a futbalové ihriská vlastnou hlavou smeráckym dedinám, asi mu to nepripomína náhodou. Našťastie vo Švajčiarsku nie je taká múdra vláda a taký neomylný vladár a tak podobné nápady schvaľuje ľud. Ak urobí zlé rozhodnutie väčšina, tak bude treba znášať následky.

Vo Švajčiarsku by takýto krok bol v rozpore s predchádzajúcu ústavnou zmenou, keď sa vo februári 2014 schválila dispozícia o dočasnom presune prostriedkov vo výške až 310 miliónov frankov ročne na financovanie železničnej infraštruktúry. Federálna rada (vláda) je toho názoru, že aj v prípade schválenia iniciatívy by bolo naďalej možné používať túto čiastku na železnice. Zvyšných 1.2 miliardy nie.

Referendový výbor medzi svojimi argumentmi uvádza, že v mestách sú všade zápchy a s tým treba skoncovať. Také bratislavácke riešenie - je veľa áut, pridajme cesty, možno bude menej zápch. Vraj peniaze z ciest majú ostať na cesty - motoristi platia už asi 9 miliárd vo forme daní z minerálnych olejov, zvýšených daní z minerálnych olejov, diaľničných nálepok, každoročných automobilových daní a DPH, ktorá je tiež príjmom federálneho rozpočtu. Z toho len 30% ide na cesty. Pritom cesty prepravia 75% osôb a 60% tovarov. Argumenty sú prezentované na dvoch serveroch: www.financement-equitable-transports.ch a www.initiative-vache-a-lait.ch.

Federálna vláda hovorí, že pokračovať s výstavbou ciest a ich údržbou treba. Ale silou vnútiť nový vzorec na rozdeľovanie nie je dobrým riešením, lebo financovanie ciest nie je jedinou úlohou Konfederácie a jeho posilnenie by bolo na úkor iných verejných služieb, ktorých zabezpečenie je tiež úlohou Konfederácie. Vzdelávanie, výskum, subvencie poľnohospodárom, armáda, ochrana hraníc, ochrana prírody, ako aj príspevky kantónom by už nemohli byť financované v doterajšej výške. Iniciatíva by v prípade schválenia bola platná okamžite, čo by nedalo žiaden čas na optimalizáciu riešenia. Škrty by museli byť robené okamžite. Akceptácia iniciatívy by ublížila verejnej doprave, najmä železnici. S výstavbou nových ciest by sa cestná doprava stala lacnejšou s vyššou modálnou kompetitivitou. Ak by sa preferencie cestujúcich vrátili na cesty, zápchy by sa nevyriešili, naopak by sa zhoršili, hlavne v mestách a aglomeráciách.

Započítať DPH z pohonných hmôt do sumy 9 miliárd, aby bol vyšší výsledok, ktorý vyzerá na plagátoch lepšie, nie je správne, lebo DPH v žiadnom sektore neostáva. DPH je priamym príjmom federálneho rozpočtu bez apriornej alokácie. Takisto tvrdenie, že automobilisti platia stále viac nie je správne, lebo ostatné zýšenie dane z minerálnych olejov sa udialo v 1993 a zvýšená daň z minerálnych olejov v 1974 počas ropnej krízy. Podobne aj slovo "vyvážené" v spojitosti s financovaním dopravy nie je namieste, lebo iniciatíva naopak chce vyvážené financovanie torpédovať. Prostriedky by boli ubrané všetkým ostatným dopravným módom.

Federálna vláda už predložila parlamentu návrh zákona o Fonde pre diaľnice a aglomeračnú dopravu (Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération FORTA). Doňho by prispievali automobilisti rozumnou mierou a Konfederácia by tam naliala každý rok 400 miliónov. Toto by bolo vyváženejšie a rozumnejšie riešenie. Preto aj federálna vláda, aj parlament doporučujú hlasovať proti iniciatíve. Rovnaké doporučenie vydali všetky politické strany okrem extrémnej pravice SVP-UDC a MCG, ako aj Automobilového klubu ACS.

Ženevská kantonálna iniciatíva "Za rýchlejšiu verejnú dopravu"

Ženevská ľudová iniciatíva IN 154 "Za rýchlejšiu verejnú dopravu" žiada pozmeniť ženevskú ústavu tak, že sa pridá jeden odsek v znení: Článok 190, odsek 5, Dopravná sieť a nastavenie cestnej dopravy sú také, aby bola daná prednosť verejnej doprave.

Referendový výbor ako argument uvádza, že Ženeva je v celom Švajčiarsku najviac zahltená cestnou dopravou a má najnižšiu priemernú prevádzkovú rýchlosť verejnej dopravy. Rýchlosti sú:
Basel   24 km/h
Neuchâtel 21.4 km/h
Bern     19.9 km/h
Lausanne 17 km/h
Ženeva 15.2 km/h

Priemerná rýchlosť je dôležitým parametrom, ktorý ovplyvňuje užitočnosť a kompetitivitu verejnej dopravy v porovnaní s inými dopravnými módmi. Zvýšenie priemernej komerčnej rýchlosti by bezpochyby zvýšilo atraktivitu verejnej dopravy.

Potrebné opatrenia by mohli byť jednoduché, rýchlo uvediteľné do praxe a finančne nenáročné. Zmena dopravnej regulácie by bola zdarma, zmena dopravného značenia by nebola drahá, len vytvorenie vlastných jazdných pruhov pre električky a autobusy by si vyžadovalo trochu väčšie investície. V súčasnosti len 24% jazdných pruhov pre autobusy v celej dopravnej sieti je pre ne vyhradené. Preto dopravné zápchy pravidelne spomaľujú i autobusovú dopravu. Vyhradený dopravný pruh pre autobusy na moste Mt. Blanc umožňuje autobusom získať až 15 minút v čase špičiek, ktoré prinášajú zápchy.

Zvýšenie komerčnej rýchlosti o 10% znamená zvýšenie frekvencií o 10%,  a teda s rovnakým počtom vozidiel a vodičov sa dajú zvýšiť prepravné výkony. To by malo dopad i na zvýšenie používania verejnej dopravy i na príjem z predaja cestovného. Bolo by to zlepšenie ponuky bez dodatočných nákladov.

Električky by po novom nemali nikdy stáť na červenú, stáť by mali len na zastávkach na nástup a výstup cestujúcich. Odstránenie státia na križovatkách zvýši komerčnú rýchlosť.

Viac cestujúcich vo verejnej doprave znamená menej vodičov na cestách. Na dopravnej sieti blízko saturácie je rozhodujúce to posledné percento-dve a plynulosť dopravy sa citeľne zlepší.

Zlepšenie plynulosti dopravy sa odrazí na užitočnosti pre profesionálnych dopravcov, ktorí nemajú na výber a musia robiť rozvoz ľudí či tovaru po ceste.

Zníženie dopravy sa prejaví i na znížení hluku a imisií z výfukových plynov.

Opatrenia môžu byť realizované okamžite po hlasovaní. Netreba žiaden zákon, žiaden vykonávací predpis. Vláda má voľné ruky konať okamžite v záujme všetkých.

Odporcovia iniciatívy v parlamente však veci videli inak a k odporcom iniciatívy patrila i vláda, i väčšina v parlamente, ktorí doporučili hlasovať proti. Ekonomická súťažeschopnosť kantónu a celého regiónu závisí od riešenia dopravných situácií, ktoré vznikajú pravidelne každé ráno a večer. Ekonomické a demografické štúdie ukazujú, že prinajmenšom do roku 2030 bude dopyt po presunoch ľudí a tovarov narastať. To kladie zvýšené nároky na verejnú dopravu, ktorá je z hľadiska verejného záujmu samozrejme zaujímavejšia, ako individuálna doprava. Ale rozvoj verejnej dopravy nesmie súkromnej doprave ublížiť viac, než prinesie osohu celku. Verejná doprava totiž nemá na to, aby sama uspokojila všetky nároky obyvateľov. Situácia si vyžaduje globálny a koherentný prístup nie k problému ciest, ale k mobilite všeobecne.

Pre plynulosť dopravy v Ženeve sú nutné všetky dopravné módy, ktoré budú riešené spoločne a nie v ideologickej konfrontácii, ktorá môže priniesť občas nejaké malé víťazstvo jednej strane, ale nie pragmatické a trvale udržateľné riešenia.

Väčšina parlamentu je názoru, že úzkoprsé uplatenenie prednosti verejnej doprave by malo také negatívne dopady na všetky ostatné dopravné módy, ktoré by neboli vyvážené zvýšeným prínosom verejnej dopravy. Riešenie dopravných zápch je súrne v centre mesta, kde zápchy vznikajú najviac, ale je dôležité menej alebo vôbec nie mimo centra a na vidieku. Napríklad na ulici Servette už teraz prejde 60 vozidiel verejnej dopravy za minútu v každom smere a ďalšie zvýšenie ich kadencie by už neprinieslo vyššie prepravné výkony, len zhoršenie situácie pre ostatné dopravné módy. V centre mesta sa už nedajú vyhradiť jazdné pruhy pre autobusy, pretože pre ne už nie je miesto. Preto aj keď cieľ iniciatívy je vznešený, technicky nie je vykonateľná.

Menšina v parlamente iniciatívu IN 154 podporovala s rovnakými argumentmi, ako inicianti. Bez veľkých nákladov pre daňovníka by iniciatíva umožnila zrýchliť verejnú dopravu, znížiť hluk a emisie.

Vláda zastávala názor, že nie zrýchlenie verejnej dopravy by malo byť cieľom, ale že kľúčovým slovom je komplementarita dopravných módov, a namiesto ideologického preferovania verejnej dopravy je potrebná globálna analýza mobility. Ľudia nechcú len cesty pre autá a nechcú ani dominanciu verejnej dopravy, chcú riešenia mobility. To znamená tlačiť na dopravné módy v závislosti na mieste a čase.

Preto budú preferovať pešie zóny v hypercentre, verejnú dopravu a "jemnú mobilitu" v centre (chôdzu, bicykle, mopedy, kolobežky), a komplementaritu dopravných módov v zbytku aglomerácie. Nakoľko sa iniciatíva nezhoduje so stratégiou rozvoja dopravy, vláda ju doporučila zamietnuť.

Vládny proti-projekt, Zákon o koherentnej a vyváženej mobilite zo 4. decembra 2015

Občas, keď ľudová iniciatíva ukáže na nejaký ozajstný problém, ale vláda si nepraje, aby v sformulovanej forme prešla hlasovaním, tak vláda predloží na hlasovanie spolu s pôvodnou iniciatívou aj vlastný proti-projekt z dielne nejakého analytického oddelenia štátnej administrácie. Tak tomu bolo i tentokrát a vláda predložila dobre vypracovanú koncepciu integrovanej a koherentnej multimodálnej mobility.

Dopravné módy sú železničná sieť tangenciálna a radiálna prepojená s verejnou dopravou, verejná doprava pokrývajúca celú cezhraničnú aglomeráciu, periférny diaľničný obchvat v tvare "jazerné U" očakávajúc uzavretie okruhu prekonaním jazera, štrukturujúca cestná sieť siahajúca do štvrtí so slabšou dopravnou obsluhu verejnou dopravou, sieť cyklistických chodníkov pokrývajúca celú aglomeráciu na všetkých cestách I. a II . kategórie a pokiaľ možno aj mimo ciest, chodníky pre peších, aby sa mohli rýchlo premiestňovať v rámci štvrtí a medzi štvrťami, výmenné póly a prestupné stanice, a parkoviská P+R (Park and Ride) ako prestupné stanice medzi individuálnou a kolektívnou verejnou dopravou.

Parkoviská sú buď rezidenčné s prioritou pre obyvateľov štvrti a pre ostatných obmedzené v čase, parkoviská "pendulárne" s poldenným státím pre dochádzajúcich, parkovanie pre návštevníkov do 90 minút, a profesionálne parkovanie pre zásobovanie a služby počas určitých hodín.

Osobná sloboda výberu dopravného módu je založená na princípe rozdelenia územia kantónu na zóny, kde je daná priorita niektorému módu, ale ktoré ostanú prístupné aj ostatným transportným módom. Stále budú ľudia, ktorí musia aj do centra autom: telesne postihnutí, starí ľudia s obmedzenou pohyblivosťou, ľudia plánujúci veľký a objemný nákup, a podobne. Perimeter zón je definovaný podľa kritérií územného plánu rozvoja a rešpektuje multipolaritu aglomerácie. Kritériá ostávajú, zóny sa budú pomaly vyvíjať v čase.

Priority dopravných módov budú závisieť od zóny. V hypercentre sa budú tvoriť pešie zóny, autá obmedzené a všetko parkovanie silne spoplatnené, v centre a v rezidenčných štvrtiach bude priorita verejnej dopravy, autám tranzit zakázaný a rýchlosť obmedzená podľa situácie na 30 km/h alebo aj na 20 km/h, no v zbytku aglomerácie ak nie je dôvod obmedzovať automobily, tieto obmedzované nebudú.

Doplnková otázka: v prípade schválenia oboch textov, preferujete iniciatívu, alebo proti-projekt?

Ak si inicianti myslia, že proti-projekt pokrýva riešenie problému, pôvodnú iniciatívu stiahnu a potom sa hlasuje len o proti-projekte, ktorý tak má väčšiu šancu uspieť. Ak iniciatívu ponechajú až do hlasovania, tak sa hlasuje o oboch verziách a je potom tretia, doplňujúca otázka pre prípad, že by boli schválené i iniciatíva, i proti-projekt. Potom namiesto odpovedí ÁNO - NIE sú možné odpovedi IN - CP. V tomto prípade Zelení tlačili iniciatívu do hlasovania a tak sa bude hlasovať o troch otázkach, dvoch akceptáciách iniciatívy a proti-projektu a otázka preferencie.

Ľudová iniciatíva IN 157 "ÁNO veľkému okruhu prekonaním jazera"

Téma tunela či mosta, alebo ich kombinácie, je stále otvorenou otázkou, ktorá sa neustále vracia znova a znova. Hlasovalo sa o nej už niekedy v 1988. Vlani Ľudová strana UDC stratila trpezlivosť a chcela predpísať konkrétny projekt vypracovaný do detailov, ale neuspela. Teraz sa bude hlasovať znovu len o princípe. Vláda však hovorí, že ak sa princíp schváli a zapíše do ústavy, tak sa začne stavať v 2025 a dielo sa dokončí v 2030. Spôsob prevedenia, trasa i financovanie sa začnú riešiť hneď po hlasovaní, ak bude úspešné.

Nový ústavný článok 192A by mal tri odseky: 1, Na boj proti zahlteniu komunikačných cestných trás, na posilnenie prosperity regiónu a pre zlepšenie kvality života, kantón realizuje Prekonanie jazera, ktoré umožní uzavretie diaľničného okruhu okolo jazera. 2, Na urýchlenie realizácie bude posudzované verejno-súkromné partnerstvo paralelne s obvyklým financovaním očakávaným Konfederáciou. 3, Štát prijme doplnkové opatrenia. Najmä úpravu brehov v súčinnosti s dotknutými obcami, zníženie negatívnych dopadov v urbanizovaných zónach, posilnenie kapacity verejnej dopravy, umožnenie "jemnej mobility" a vytvorenie nových verejných priestranstiev.

Referendový výbor nemusel veľmi presviedčať, proti preklenutiu jazera sú len socialisti, komunisti, anarchisti, odborári, Zelení, piráti, WWF, Pro Natura a nové politické teleso "Integrálna politika s inteligenciou v srdci". Konečne urobiť tento krok do budúcnosti, rozvoj regiónu dobre premyslený a dobre zvládnutý, uzavretie diaľničného okruhu okolo Ženevy, ktorého časť je vo Francúzsku, zlepšiť kvalitu života v centre zbavenom tranzitu, posilniť verejnú dopravu, to sú hlavné argumenty, ktoré sa znovu a znovu objavujú pri každom hlasovaní už 30 rokov.

Vláda Fico III rozhodnutie o bratislavskom obchvate stihla za 30 dní, či tak nejak. Bez verejnej diskusie, bez možnosti odvolania či opravného prostriedku. Odborné posudky zdržujú. Demokratická debata a prihliadanie na všetky názory zdržujú. Keby si politici nemohli robiť, čo ich práve napadne, tiež to trvá dlhšie. Ak ľudia majú k dispozícii nástroje participatívnej demokracie, vládne sa ťažšie, ale rozhodnutia referenda sú akceptované, lebo je to najlegitímnejšie vyjadrenie vôle ľudu.

Pridané 6. júna 2016:

Proti federálnej iniciatíve "Dojná krava" sa zjednotilo 70,8% voličov a milosť nenašla ani v jedinom kantóne, bola jednomyseľne odmietnutá v celej krajine. Výsledky hlasovania sú na serveri federálnej administrácie (vo všetkých národných jazykoch). Ľuďom sa najviac nepáčila nutnosť nájsť 1,5 miliardy na zaplátanie výpadku vo federálnom rozpočte. Vyššie dane nechce nik a menej verejných služieb tiež nie.

Kantonálna ženevská iniciatíva IN-154 "Za rýchlejšiu verejnú dopravu" bola zamietnutá 58.7% hlasov a vo všetkých 45 obciach republiky. Naopak vládny protiprojekt "Koherentná a vyvážená mobilita" získal podporu 67.8% voličov a znovu jednomyseľne vo všetkých obciach republiky. Ak by boli schválené oba návrhy, preferenciu by mal vládny protiprojekt, za ktorý hlasovalo 70.8% voličov a väčšinu získal vo všetkých obciach. V prospech iniciatívy "Za prekonanie jazera" hlasovalo 62.8% voličov. Práce na projekte, trasovaní a financovaní tak môžu okamžite začať. Výsledky sú na serveri kantonálnej administrácie.