Na nedávnej konferencii o manažmente vysokých škôl sa prednášajúci posťažoval, že jeho docentúra leží v zásuvke už rok. Nepovedal v ktorej, ale pretože ide o habilitačné konanie, musí to byť zásuvka dekana alebo rektora. Údiv nad jeho výrokom by pocítil iba ten, kto nie je z vysokoškolského prostredia. Nerozumel by pointe: Univerzity nariekajú nad nedostatkom docentov a profesorov. Prečo teda podklady záujemcov, spĺňajúcich požiadavky, ležia v zásuvkách?

Správnych odpovedí je niekoľko.

Prvou je tá, že žiadosť pochádza z inej fakulty alebo vysokej školy. Nie všetky majú totiž právo habilitovať a inaugurovať. Vtedy uchádzačom neostáva iná možnosť, iba poslať návrh na pracovisko, ktoré toto právo má. Oprávnená fakulta sa ocitne v konflikte záujmov. Na jednej strane je poverená plniť celospoločenskú úlohu, teda posudzovať kvalifikáciu uchádzačov a tým, ktorí spĺňajú predpoklady, udeliť titul. Na druhej strane, ak to spraví, pomáha konkurencii. Schválením uchádzača zlepší kvalifikačnú štruktúru konkurenčnej VŠ. V dôsledku toho sama príde o časť podielu na finančnom balíku prideľovanom vysokým školám. Etické konanie je pre ňu finančne nevýhodné. Keďže vyhláška neurčuje termíny konania, nebude sa ponáhľať so zaradením žiadosti na rokovanie vedeckej rady.

V druhom prípade je uchádzač z vlastnej školy, ale je „nevhodný“. Má síce dosť pedagogickej praxe a rozsiahlu publikačnú činnosť, ale niekomu sa znepáčil. Ten sa postaral o to, aby žiadosť „dozrievala“, kým uchádzač nezačne „sekať dobrotu“. Dôvod môže byť úplne iracionálny. Citujem autentický výrok: „Ten chce byť docentom? Pozrite sa, ako chodí oblečený!

Uchádzač má dve možnosti. Buď začne „poslúchať“ a prispôsobí sa, takže po uplynutí „výchovnej periódy“ jeho žiadosť prejde. Alebo zostane tvrdohlavý a pošle svoju žiadosť na inú oprávnenú VŠ. V tom prípade ho doma asi čaká trest. Darmo sa habilitoval či inauguroval, o tom, či dostane pracovné miesto sa rozhoduje na materskej fakulte. Hoci takíto „docenti a profesori bez portfeje“ existujú, naprostú väčšinu uchádzačov sa darí „zdisciplinovať“. Parciálne záujmy sa uprednostňujú pred celospoločenskými, poslušnosť pred kvalitou.

Jediným riešením, ktoré môže byť dlhodobo efektívne, je redukovať deštruktívny vplyv právomocí „vyvolených“ VŠ na ich vlastné pracovisko. Každá škola by mala mať právo obsadzovať miesta docentov a profesorov uchádzačmi, ktorých ona sama považuje za najvhodnejších. Dekan či rektor, brzdiaci postup kvalitných uchádzačov, bude škodiť iba vlastnému pracovisku. Potom je len otázkou svedomia a občianskej odvahy podriadených, či mu to budú trpieť a ako dlho. V súčasnosti majú dôvod mu fandiť – veď podráža nohy nielen našim, ale aj konkurencii.