Po webe sa šíri email plný klamstiev o odvodovom bonuse a zastavenej odvodovej reforme, ktorého autorkou je údajne bývalá štátna tajomníčka (2006-2010) Emília Kršíková. Takéto HOAX-y si nezaslúžia komentár, avšak ak je autorkou naozaj bývalá štátna tajomníčka, cítim potrebu krátko zareagovať na tam uvedené klamstvá.

Úvod

Odvodový bonus predstavuje úplnú a zásadnú zmenu spôsobu výmeny peňazí medzi občanmi a štátom. Nahrádza dnešný systém platenia odvodov, vyplácania dôchodkov aj sociálnych dávok. Dnešný systém je dlhodobo neudržateľný a napraviť jeho nedostatky nie je možné len čiastkovými zmenami. Nemotivuje pracovať, je administratívne náročný, nie je v súlade s daňovým systémom a nedáva dostatočnú podporu rodinám s deťmi.

Vraj si zamestnanci budú musieť platiť odvody sami

Nie je pravda, že zamestnanci si mali platiť odvody sami. Zavedením superhrubej mzdy síce zaniknú doterajšie odvody zamestnávateľa ale odvody za zamestnanca zo superhrubej mzdy vždy bude vypočítavať a uhrádzať štátu mzdová účtáreň jeho zamestnávateľa. Inými slovami, zodpovednosť za správnosť výpočtu odvodov a za ich úhradu na finančný úrad bude mať zamestnávateľ.

Vraj sa zrušia povinné odvody

Nie je to pravda. Odvody na sociálne a zdravotné poistenie boli a budú povinné. Väčšina ľudí bude zároveň sporiteľmi v systéme starobného dôchodkového sporenia (II. pilier). Po zavedení odvodového bonusu sa podstatne zníži sadzba sociálneho odvodu a samotné sociálne poistenie bude mať solidárnu funkciu – podobne ako je tomu už teraz v prípade povinného zdravotného poistenia. Starobný dôchodok občanov, ktorí počas svojej pracovnej kariéry budú platiť "nové" odvody, bude pozostávať z dôchodku z prvého solidárneho piliera, dôchodku zo zásluhového starobného dôchodkového sporenia a prípadne dôchodku z nepovinného dôchodkového pripoistenia.

Vraj nebude na dôchodky

Všetkým súčasným poberateľom starobných dôchodkov zostane nárok na dôchodok v doterajšej výške, priznaný a valorizovaný podľa súčasných pravidiel.

Tí občania, ktorí časť svojho života platili vysoké odvody na dôchodkové poistenie podľa súčasných zákonov, dostanú priznaný starobný dôchodok vypočítaný podľa súčasných pravidiel a to v pomernej výške, podľa toho, koľko rokov platili vysoké odvody a či boli alebo neboli v druhom pilieri. K tomu dostanú solidárny dôchodok zo zreformovaného prvého piliera a ak boli sporiteľmi v druhom pilieri, aj dôchodok z druhého piliera.

Mladí ľudia, ktorí začnú platiť odvody až po zavedení odvodového bonusu, budú po celý svoj život platiť nízke solidárne odvody a preto budú mať od štátu nárok na solidárny dôchodok. K tomu však získajú dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vo výške závislej od príspevkov, ktoré si počas pracovnej kariéry do druhého piliera zaplatili. Ich zabezpečenie v dôchodkovo,m veku tak bude dostatočné a porovnateľné so súčasným stavom.

Vraj sa zrušia všetky sociálne dávky

Pri zavedení odvodového bonusu sa nahradí súčasný systém dávok zo sociálneho poistenia jedinou základnou štátnou dávkou a mimoriadnymi štátnymi dávkami na deti, rodičom na materskej dovolenke, osamelým matkám a invalidom.

Znamená to, že sa zruší časť sociálnych dávok. Tým sa systém sprehľadní, bude jednoduchý, sociálne spravodlivý a motivačný. Prídavky na deti budú nahradené novou štátnou dávkou na deti v sume vyššej ako doteraz. Materský, resp. rodičovský príspevok bude nahradený štátnou dávkou pre matky. Príspevky na bývanie, dávky v hmotnej núdzi a niektoré ďalšie budú nahradené jednotnou štátnou dávkou vo výške životného minima. S tým, že výška tejto dávky bude klesať s narastajúcim vlastným príjmom občana.

Invalidné dôchodky a rôzne príspevky občanom so ZŤP sa zjednotia a budú sa občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou poskytovať vo výške závislej od stupňa zmenenej pracovnej schopnosti a vlastného príjmu občana. Zavedie sa jednotný systém posudkových konaní.

Vraj sa zruší systém zdravotného poistenia a dôjde ku krachu verejného zdravotníctva

Systém zdravotného poistenia zostane zachovaný a výška odvodov na zdravotné poistenie zostane vo výške, v akej sme ju navrhovali pri reforme odvodov počas roka 2011 (9% zo superhrubej mzdy). Žiadny kolaps verejného zdravotníctva nehrozí. Ak sa však v zdravotníctve neurobí poriadok, ak sa nezavedú prísne pravidlá šetrenia zdrojov, kapacít, liekov atď., tak nedôjde v našom zdravotníctve k pokroku.

Toľko stručná reakcia na klamstvá ktoré sa šíria po internete. Nechcem tu rozpisovať, čím sa preslávila expertka na sociálny dialóg pani Emília Kršíková (čitatelia ktorí majú pamäť si určite spomenú), ak je ale skutočne autorkou spomínaného emailu, úprimne ju ľutujem.

Viac o odvodovom bonuse sa dočítate tu.