Minister Richter sa prekonáva. Ak doteraz buzeroval len zamestnávateľov, možno Vám to bolo jedno. Ale teraz pozor. Ak máte malé dieťa, na ktoré poberáte prídavky, budete musieť na úrad práce a sociálnych vecí (ÚRAD) zaniesť nové nezmyselné tlačivo. Inak prídavky nedostanete.

Citujem z navrhovaného zákona o prídavku na dieťa (pre zjednodušenie upravené):

"Oprávnená osoba (čiže rodič) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť úradu písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky..."

To znamená, že ak chcete aj naďalej poberať prídavky na dieťa, tak v momente, kedy bude mať tri roky musíte zaniesť na ÚRAD nové tlačivo. Do tlačiva napíšete ako sa budete ďalej starať o dieťa. Napríklad:

- o dieťa sa budete starať sama doma,

- o dieťa sa bude starať stará mama,

- budete mať au-pairku,

- dieťa bude ešte polroka v jasliach na Gercenovej, potom ho chcete dať do obecnej škôlky na Minarovičovej ale ak tam nebude voľné miesto, pôjde do súkromnej škôlky na Starohájskej a keby ho nezobrali ani tam, dáte ho určite na Podzoborskú. A keď bude mať 5 rokov, dáte ho do Kittsee, nech sa učí nemecky (a na vysokú pôjde na sociálnu prácu),

- alebo napíšete, že ho budete týrať.

K čomu to je dobré?

Ministerskí byrokrati do dôvodovej správy napísali, citujem (tentoraz doslovne):

"Nadväzne na vznik a trvanie nároku na prídavok a príplatok k prídavku sa navrhuje oprávnenej osobe zdôrazniť povinnosť zabezpečenia plnenia účelu tejto rodinnej dávky.

Vzhľadom na účel prídavku a skutočnosť, že platiteľ nemá vedomosť o zabezpečení starostlivosti najmä v prípade detí v období od troch rokov veku dieťaťa (spravidla po skončení vyplácania rodičovského príspevku) do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, v dôsledku čoho platiteľ prakticky nemá možnosť v rámci terénnej práce preveriť plnenie účelu prídavku a príplatku k prídavku a plnenie príslušných nárokových podmienok, navrhuje sa založiť povinnosť oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) písomne oznámiť platiteľovi spôsob a miesto kde bude zabezpečovaná starostlivosť o nezaopatrené dieťa vo veku od 3 rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Návrhom sa vytvárajú podmienky pre terénu prácu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny orientovanú na kontrolu plnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku a aj na preventívnu činnosť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zároveň sa navrhuje, aby údaje ktoré sú platiteľovi známe z vlastnej činnosti, alebo ktoré vie získať z informačných systémov iných orgánov verejnej správy, od občana nevyžadoval."

Možno si pamätáte na prípad utýranej Lucky. Podľa úradníkov sa takýmto prípadom zabráni, ak všetci rodičia budú musieť vyplniť ÚRAD-u nové tlačivo v momente, keď ich dieťa bude mať tri roky. Myslíte, že matka malej Lucky do tlačiva napíše, že bude svoje dieťa týrať? Zo strany úradu to je čistý alibizmus a šikana drvivej väčšiny rodičov. Hovoríte, že už ste si zvykli ... ?