Zákon o športe dnes spája, nie rozdeľuje. Ba čo viac, jeho príprava môže byť vzorom pri príprave komplexných legislatívnych noriem. Začiatkom roka 2014 na ňom začalo pracovať 15 mikrotímov odborníkov, ktorí spolu aj navonok dostatočne komunikovali a získavali pre zákon podporu v legislatívnom aj odbornom prostredí. Výsledkom je široká dohoda spoločnosti a odborníkov o tom, ako by mal šport u nás fungovať. Nový Zákon o športe má  podporu takmer celej odbornej verejnosti ale aj šancu stať sa stabilnou oporou pre oblasť športu na dlhé roky.

Niečo podobné mi veľmi chýba v školstve. Oblasť školstva a vzdelávania je dnes neuveriteľne legislatívne komplikovaná, rozdrobená, spadá pod riadenie niekoľkých rezortov a samospráv.  Jednotliví aktéri dlhé roky tvrdohlavo presadzujú len svoje záujmy, nedokážu sa dohodnúť a výsledkom je školstvo, ktoré lapá po dychu, zaostáva za vyspelými krajinami  a len s pomocou obetavých ľudí vo vnútri nepadlo ešte úplne na kolená. S takmer každým novým ministrom sú tu nové zákony a zásadné zmeny v kľúčovom Školskom zákone a ďalšej legislatíve. Kým sa zmeny stihnú realizovať, prejaviť v aplikačnej praxi a vyhodnotiť, už dávno ich nahradia nové.

Nemožno sa teda čudovať, že školstvo má toho už dosť. Chýba nám taký istý proces,  aký viedol k Zákonu o športe. Chýba nám najmenej dvojročná systematická tvorba každého kľúčového zákona, v ktorom odborníci s preukázanou dobrou praxou vo vzdelávaní vytvoria mikrotímy na každú problematickú oblasť - na obsah učiva, na riadenie a financovanie školstva, prípravu učiteľov, štruktúru odborov a škôl, alokáciu zdrojov a ďalšie. Chýba nám drobná, trpezlivá, koncepčná práca so zapojením samotných škôl a učiteľov, dobrou komunikáciou smerom k verejnosti a školám, ktorých sa budú zmeny týkať, modelovanie dopadov zmien legislatívy na malej vzorke škôl počas kratšieho obdobia aj samotný manažment zmeny. Chýba nám pokoj a čas pri zavádzní zmien.

Čo nám však chýba najviac, je široká dohoda a vzájomná podpora politických strán v oblasti školstva, bez ohľadu na to, či bude jedna z nich zostavovať vládu sama, či budú strany v koalícii alebo opozícii. Chýba nám celospoločensky prijatá národná stratégia školstva.

Ak sa politici s odborníkmi a verejnosťou dokázali dohodnúť na športe, snáď to dokážu aj pri školstve. Minimálne by sa o to mohli pokúsiť. A o to nám ide v kampani A DOSŤ!

Saskia Repčíková, spoluiniciátorka kampane A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska

www.kampanadost.sk