Zdôvodnenie pre zmeny v zákonoch o súdoch a sudcoch znie nudne a úradnícky: „v prvom rade reagovať na požiadavky aplikačnej praxe a vyriešiť legislatívnymi úpravami existujúce problémy a nedostatky, ktoré platná právna úprava v praxi vyvoláva."

V skutočnosti sú to nebezpečné novely, pretože rozširujú priestor pre subjektívne rozhodovanie ministra. Získa právomoc odvolať predsedu súdu z akéhokoľvek dôvodu, právomoc určovať sudcovské miesta a miesta súdnych čakateľov bez akýchkoľvek pravidiel a  bez ohľadu na potreby. Zákony posilňujú postavenie predsedov krajských súdov, ktorí dostanú právomoc prijímať súdnych čakateľov v celom kraji, právomoc vypisovať a viesť výberové konania pre celý kraj, Zákony uprednostňujú obsadenie sudcovskej funkcie bez výberového konania justičným čakateľom. Dlhoročný odborník z praxe sa síce ôže stať sudcom, ale len na okresnom súde.

Dôsledok? Po novele predsedovia krajských súdov prijmú do štátnej služby justičných čakateľov (minister im určí koľko a kam), z ktorých budú o pár rokov bez výberových konaní sudcovia podľa vôle ministra. A budú v systéme 40 rokov, podľa návrhu ministra dokonca bez pravidelného hodnotenia (pravidelné hodnotenie práce sudcu minister navrhol zrušiť).

Toto všetko má zmysel pre ministra. Po novele mu stačí mať justícii osem verných a tých dosadiť do pozície predsedov krajských súdov. Justícia sa týmito zmenami otvára pre protekčné deti , ktoré si vychová na svoj obraz a zatvára pred konkurenciou zvonka.

Treba povedať jasne: minister koncentruje moc nad sudcami do vlastných rúk. Žiaden minister spravodlivosti by nemal dostať právomoci, ktoré mu umožnia presadzovať rodinkárstvo, preferovanie ľudí podľa známostí, kamarátstva alebo podľa politického názoru.

Zlepšenie služieb štátu v oblasti justície, predovšetkým urýchlenie súdnych konaní a väčšia transparentnosť, sa dajú dosiahnuť inými nástrojmi. Preto namiesto návrhu ministra, ktorého jediným výsledkom je zvýšenie vlastného politického vplyvu na súdy, navrhla som zvýšiť vplyv občianskej kontroly. 

Do parlamentu som dala návrh na zavedenie občianskej kontroly pri rozhodovaní súdnej rady a disciplinárnych senátov. Tento návrh mal umožniť, aby členmi súdnej rady a disciplinárnych senátov boli aj neprávnici, a aby sa disciplinárne senáty tvorili náhodne pre každý prípad. Návrh neuspel.

Morálny a charakterový rozmer osobnosti sudcu je rovnako dôležitý ako odbornosť a schopnosť rozhodovania. Rozmer osobnosti sudcu môže najlepšie posúdiť človek bez akýchkoľvek väzieb na justičné prostredie. Justícia sa musí otvoriť verejnej kontrole vo všetkých jej formách.

Vládne novely justičných zákonov však idú presne opačným smerom, k tomu, že minister spolu s predsedami krajských súdov budú uzatvorenou personálnou politikou v uzatvorenom prostredí určovať chod justície.

Spravodlivosť v jedných rukách

Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk