V piatok 10.8.2012 schválila Národná rada SR rozsiahlu a dôležitú novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Okrem tohto zákona sa novelou menia aj ďalšie zákony:

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

- Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

- Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

- Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

ZMENY PRI PRÁCACH NA DOHODU

V Zákonníku práce sa aj naďalej zachovajú všetky tri formy dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

- dohody o vykonaní práce

- dohody o brigádnickej práci študentov

- dohody o pracovnej činnosti

Zmena v dohodách o brigádnickej práci študentov

Po novom bude môcť zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku pracujúci na dohodu

Pri práci na dohodu (v akejkoľvek forme) poistenec už bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec. Preto poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Odvody z príjmu za prácu na dohodu po novom

Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody. Do 31.12.2012 sa z dohôd platí len úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.

Nové odvody z dohôd sa však nebudú týkať tzv "Matovičovych študentov" = žiakov strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, za podmienky, že mesačný príjem na dohodu u jedného zamestnávateľa nepresiahne sumu 66 eur. Za takýchto zamestnancov bude aj po 1.1.2013 zamestnávateľ odvádzať len úrazové a garančné poistenie.

Aké odvody tak budú platiť jednotliví "dohodári"?

Dohoda o brigádnickej práci študentov - žiaci strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne:

Garančné poistenie

Úrazové poistenie

Spolu zamestnanec 0%, zamestnávateľ 1,05%

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek - dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:

Garančné poistenie

Úrazové poistenie

+Starobné poistenie

+Rezervný fond

Spolu zamestnanec 4%, zamestnávateľ 19,80%

Dohoda o brigádnickej práci študentov (ostatní študenti okrem žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne) a poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku - dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:

Garančné poistenie

Úrazové poistenie

Starobné poistenie

Rezervný fond

+Invalidné poistenie

Spolu zamestnanec 7%, zamestnávateľ 22,80%

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom:

Garančné poistenie

Úrazové poistenie

Starobné poistenie

Rezervný fond

Invalidné poistenie

+Zdravotné poistenie

Spolu zamestnanec 11%, zamestnávateľ 32,80%

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom:

Garančné poistenie

Úrazové poistenie

Starobné poistenie

Rezervný fond

Invalidné poistenie

Zdravotné poistenie

+Nemocenské poistenie

+Poistenie v nezamestnanosti

Spolu zamestnanec 13,4%, zamestnávateľ 35,20%

ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ - SZČO

Vymeriavací základ SZČO

Vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie SZČO bude od 1.7.2015 daný ako:

- podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o odvody

- a koeficientu 1,486.

V prechodnom období

- do 30.6.2013 (do 30.9.2013) platí doterajší vymeriavací základ

- od 1.7.2013 (od 1.10.2013) platí nová definícia VZ s koeficientom 1,9

- od 1.7.2014 (od 1.10.2014) platí nová definícia VZ s koeficientom 1,6

Od 1.7.2015 (od 1.10.2015) platí nová definícia VZ s koeficientom 1,486.

Minimálny vymeriavací základ SZČO

Tzv. minimálny vymeriavací základ SZČO na sociálne a zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50% priemernej mzdy (čo je suma 393 eur).

Od 1.1.2013 tak SZČO budú platiť odvody najmenej vo výške:

Do Sociálnej poisťovne = 130,27 eur

Do zdravotnej poisťovne 14% z 393 eur = 55,02 eur

Spolu odvody = 185,29 eur

Poznámka: Nový minimálny VZ sa vzťahuje aj na dobrovoľne poistené osoby.

MAXIMÁLNE VYMERIAVACIE ZÁKLADY

Od 1.1.2013 sa maximálne vymeriavacie základy pre všetky fondy na sociálne poistenie a zároveň na zdravotné poistenie zjednocujú a zvyšujú na 5-násobok priemernej mzdy. Pre rok 2013 to bude znamenať maximálny vymeriavací základ 3930 eur.

INVALIDNÉ POISTENIE

Od 1.1.2013 poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a poistenec, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí za uvedených poistencov ani zamestnávateľ.

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Nemocenská dávka sa vypočíta aj po 1.1.2013 najviac zo základu daného ako 1,5-násobok priemernej mzdy.

DÁVKY GARANČNÉHO POISTENIA

Dávka garančného poistenia sa aj po 1.1.2013 vypočíta najviac zo základu daného ako 3-násobok priemernej mzdy.

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Dávka v nezamestnanosti priznaná po 1.1.2013 sa vypočíta najviac zo základu daného ako 2-násobok priemernej mzdy.

DRUHÝ DOCHODKOVÝ PILIER

Doterajší pomer poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre sporiteľov 9% : 9% sa od 1.9.2012 mení na 14% : 4%.

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 4% bude platná od 1.9.2012 do 31.12.2016. Od 1.1.2017 sa bude postupne zvyšovať a od roku 2024 má dosiahnuť výšku 6%.

Zavádza sa možnosť dobrovoľného príspevku sporiteľa. Takýto dobrovoľný príspevok bude do výšky 2% zo základu dane položkou znižujúcou základ dane.

Zvyšuje sa odplata za zhodnotenie v prospech správcovskej spoločnosti. Doterajších 5,6% z ročného zhodnotenia majetku sporiteľa sa zvyšuje na 10% z ročného zhodnotenia majetku.

Mení sa princíp automatického vstupu do druhého piliera s možnosťou výstupu do dvoch rokov na princíp dobrovoľného vstupu s možnosťou rozhodnúť sa najneskôr do 35 rokov veku poistenca.

Druhý pilier sa už po tretíkrát v histórií otvára a to v čase medzi 1.9.2012 až 31.1.2013. V tomto čase môžu tí sporitelia, ktorým sa druhý pilier javí pre nich nevýhodný, z druhého piliera vystúpiť. Naopak tí poistenci, ktorí v druhom pilieri nie sú a sú, resp. boli poistencami podľa zákona o sociálnom poistení, môžu do druhého piliera vstúpiť.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE - SAMOPLATITELIA

Vymeriavací základ samoplatiteľov ("dobrovoľne nezamestnané osoby") na zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50% priemernej mzdy.

Pre rok 2013 to bude znamenať minimálny vymeriavací základ 393 eur (Pozor, s platnosťou už od 1.1.2013 !).

Od 1.1.2013 tak samoplatitelia budú platiť poistné na zdravotné poistenie vo výške: 14% z 393 eur = 55,02 eur.

Viac informácií o zmenách v odvodoch ale aj o pripravovaných zmenách v zdanení príjmov, Zákonníku práce atď. získate na odborných seminároch vo Zvolene, Topoľčanoch, Bratislave ...