Rád ženevských advokátov je profesionálny spolok vyše 1700 advokátov v 500 advokátskych kanceláriách v kantóne Ženeva. Veľká väčšina ženevských advokátov a stážistov, Švajčiarov či cudzincov, sú členmi rádu. Riadený je Radou, ktorá má 12 členov a je legislatívnym a disciplinárnym orgánom. Je zainterestovaná vo všetkých otázkach organizácie profesie, rozvoja, budúcnosti a je privilegovaným partnerom úradov. Z toho titulu zasahuje ohľadne každej otázky týkajúcej sa justície a jej administrácie.

Rada je zložená z predsedu, 9 advokátov zvolených na 3 roky valným zhromaždením dvojkolovým väčšinovým systémom, z bývalých predsedov po dobu 4 rokov po skončení ich predsedníctva a členom je tiež predseda Rádu mladých advokátov.

Rád advokátov je pravidelne oslovovaný a konzultovaný kantonálnymi a federálnymi úradmi pre legislatívne projekty. Zasahuje aj spontánne ohľadne legislatívnych objektov, ak dospeje k názoru, že si situácia vyžaduje zaujať stanovisko.

V Ženeve môže byť advokát advokátom a vykonávať profesiu i bez toho, aby bol členom Rádu advokátov. Advokátom je ten, kto je zapísaný v kantonálnom registri advokátov, ktorý udržuje štát, a nie súkromný spolok. Z členstva v Ráde advokátov plynú výhody, ako legitimácia člena Rádu advokátov, podobná občianskemu preukazu, ktorá slúži ako vstupenka do audienčných sál Justičného paláca či do väzníc, alebo na recepcie a oficiálne príležitosti. Člen môže mať aj legitimáciu Švajčiarskej federácie advokátov. Mercedes-Benz im dáva 13% zľavu pri nákupe nového automobilu Mercedes alebo Smart, a si môžu kupovať Champagne Deutz za špeciálne ceny. Softwarová firma Smartlex im dáva špeciálnu zľavu na software pre právnikov, ktorý existuje vo verzii pre MS-DOS rovnako, ako pre Apple Macintosh. Rád advokátov tiež organizuje semináre a permanentné vzdelávanie svojich členov. Dvakrát ročne je ceremónia prijímania advokátov. Samozrejme, nemalou výhodou členstva je prestíž Rádu advokátov.

Rád má na svojom serveri v sekcii Práva a povinnosti advokáta jednak pravidlá deontológie kantonálne, federálne a európske, ako aj Profesionálne pravidlá, ktoré vydáva ženevský štát podľa Zákona o advokácii, podobne ako federálne úrady, a ktoré vytvára jurisprudencia. Sú tam aj Zvyky a obyčaje v profesii, ktoré vydáva Rád advokátov samotný. Na serveri Rádu advokátov je možné nájsť Prísahu advokáta, ktorej voľný preklad je:

Prisahám slávnostne / Sľubujem slávnostne,
- vykonávať moju profesiu v rešpekte zákona so cťou, dôstojnosťou, svedomím, nezávislosťou a ľudskostou;
- nikdy sa neodchýliť od rešpektu, ktorým som povinný tribunálom a úradom;
- nepoužívať vedome, pri kauzách, ktoré sú mi zverené, žiaden prostriedok v rozpore s pravdou, nesnažiť sa uviesť sudcov v omyl nejakým trikom, podvodom, ani žiadnou falošnou interpretáciou faktov alebo zákona;
- zdržať sa každej urážky a neuvádzať žiaden fakt proti cti a reputácii protistrany, ak nie je nevyhnutný pre kauzu, ktorá mi bola zverená;
- zastupovať verne a bez kompromisov záujmy, ktoré mi boli zverené;
- neodmietnuť z dôvodov, ktoré sú mi osobné, kauzu chudobného, cudzinca a utláčaného.

(článok 27 ženevského kantonálneho Zákona o advokátskej profesii (skratka LPAv, RSG E 6 10)

Každý, kto pozná nejakého slovenského advokáta, si to môže porovnať s praxou v krajine...

Treťou sekciou v rubrike "Práva a povinnosti" je stránka "Vybrané témy". A hľa, tu máme Výmaz z kantonálneho registra advokátov, Kompetencie pre zákaz výkonu praxe advokáta, Konkrétny charakter konfliktu záujmov, O nominácii ex offo, Predvolania k súdom, Názvy advokátskych kancelárií, Komisia o advokátskych honorároch, Elektronický podpis pre Mac, atď. Bude zaujímavé pozrieť sa, o čom sú prvé tri články.

Federálny tribunál v náleze 2C_187/2011 potvrdil rozhodnutie vymazať advokáta z kantonálneho registra podľa článkov 8 a 9 Zákona o advokácii. Advokát bol právoplatne odsúdený za ohováračské udanie (krivé obvinenie), vzdorovanie úradnému rozhodnutiu (marenie úradného rozhodnutia), a ohováranie. Udal jedného kolegu, pričom prezentoval falošný skutkový stav, nerešpektoval predbežné opatrenie, ktoré mu zakazovalo vyjadrovať sa ku kauze, a udal Komore advokátskeho dozoru dvoch kolegov spôsobom, ktorý ich prezentoval ako osoby s pochybnou povesťou a zavrhnutiahodného charakteru, pričom skutočný stav vecí mu nemohol byť neznámy. Čo má právne dôsledky také, že napriek tvrdeniam odvolávajúceho sa advokáta, nie je nutné, aby advokát splnil všeobecné podmienky uvedené v článku 67 odsek 1 federálneho Trestného zákonníka, aby jeho správanie bolo považované za nekompatibilné s profesiou advokáta, a výmaz z registra výslovne uvedený v rozsudku. Ak by bol spolu s rozsudkom v trestnom konaní vyslovený aj zákaz výkonu povolania, je to dostatočný dôvod na výmaz advokáta z registra advokátov, ale nie je to nutná podmienka. Ak by to bolo nutnou podmienkou, jedine trestné činy spáchané advokátom pri výkone jeho profesie by mohli viesť k odmietnutiu zápisu alebo k výmazu z registra advokátov. Avšak celý život a celé pôsobenie advokáta, vrátane jeho súkromia, ktoré nemá žiadnu spojitosť s výkonom profesie, ak sú dostatočne závažné, môžu viesť k výmazu z registra advokátov, najmä ak sú svojou povahou schopné zasiahnuť a kompromitovať vzťah dôvery medzi advokátom a klientom. Citované sú viaceré prvky jurisprudencie v tomto ohľade.

Švajčiarsky advokát teda musí byť bezúhonný aj v súkromnom živote. Napríklad by nemohol ostať v profesii po tom, ako sa zúčastnil Justičného oskara v mafiánskom bare Bonanno. Tobôž nie po tom, ako by chcel od novinárov vysúdiť milión, pretože sa o tom opovážili napísať, uspejú na okresnom i krajskom súde a zastaví ich až Ústavný súd.

V druhom článku ide o to, kto má kompetenciu vysloviť zákaz advokáta zaoberať sa nejakou kauzou, kde je v možnom konflikte záujmov, či to je predseda tribunálu, ktorý sa prípadom zaoberá, alebo Komisia advokátov zapísaných v zozname advokátov (barreau - zábradlie, spoločenstvo advokátov vykonávajúcich profesiu). V právnom štáte by voľba klienta slobodne si vybrať advokáta nemala byť obmedzovaná prokurátorom alebo sudcom. Prípadný konflikt záujmov patrí do rámca záležitostí ohľadne správania sa advokáta, a spadá do kompetencie Komisie advokátov, ktorá má právomoc vydať opatrenia, smerujúce k rešpektu profesionálnych pravidiel. V otázke nebol federálny zákon a riešenie tak spočívalo na kantónoch. Tento nález vytvoril jurisprudenciu, na základe ktorej by federálny zákon zjednocujúci pravidlá v kantónoch mohol vzniknúť. Švajčiarskym tempom tak o 10-20 rokov.

Federálny tribunál v Lausanne je najvyšším súdnym telesom v krajine a je ekvivalentom Najvyššieho súdu v Bratislave a Ústavného súdu v Košiciach. Je poslednou odvolacou inštanciou a zároveň súdnym dvorom, ktorý skúma súlad praxe s ústavou.

V treťom článku ide o konkrétny prípad konfliktu záujmov. Advokáti X a A pracujú v rovnakej právnej kancelárii. Advokát X vzal zastupovanie súkromného detektíva, ktorého najal manžel na sledovanie manželky, a tú zastupuje kolega, advokát A. Federálny tribunál upresnil, že nezáleží na tom, či advokáti tvrdia, že sa necítia byť v konflikte záujmov, pretože k ohrozeniu dobrého chodu spravodlivosti nie je nutné, aby bol konflikt záujmov zjavný a aby sa materializoval. Stačí teoretická potenciálna možnosť, že by konflikt záujmov mohol vzniknúť a už vtedy treba konať, akoby naozaj nastal (2C_688/2009 z 25. marca 2010).

Ako vidíme, v otvorenej spoločnosti je otvorené všetko. Verejnosť má všetky informácie o tom, čo môže očakávať, ak sa obráti na advokáta, člena Rádu advokátov, a vie si porovnať jeho skutočné správanie sa s teoretickým, ktoré je zverejnené. Ak v tom existuje rozpor, má možnosť sa obrátiť na Rád advokátov, ktorý má svoju disciplinárnu komisiu, a tiež na štátny dozor. Zverejňované je všetko, čo nemá ostať dôverným či tajným. Advokáti sú vystavení oku verejnosti a hlavne, oku svojich kolegov, ktorí medzi sebou neznesú podvodníkov, lapikurkárov, či zločincov. Ak treba, nehodných kolegov vypudia.

Aká je prax v Slovenskej komore advokátov? Podobne ako Rád advokátov, i Slovenská advokátska komora (SAK) združuje právnikov, ktorí si vybrali advokátske remeslo. Na rozdiel od Rádu advokátov, ktoré je profesným združením podľa občianskeho práva, Advokátska komora je korporatistické teleso. Ako sme videli, ženevskí advokáti nemusia byť členmi Rádu advokátov. K výkonu profesie stačí, ak sú zapísaní v kantonálnom zozname advokátov. Slovenský advokát však musí byť zapísaný v SAK (Zákon o advokácii č. 586/2003, § 2, odsek 1). Ide teda o podobný korporatistický objekt, aký bol založený francúzskymi lekármi počas 2. svetovej vojny, aby eliminovali židovských kolegov, ktorí do lekárskej komory nesmeli byť prijatí.

SAK existuje z iného dôvodu. Má ochraňovať svojich členov pred verejnosťou, pred zákonom a pred trestnoprávnymi následkami ich nekalého konania. Podobne fungujú i Exekútorská komora, Súdna rada, Prokurátorská rada. Právnici v krajine sa odtrhli z reťaze a robia si, čo chcú. Právnické profesie sú uzavreté spolky, rodinné podniky. Novodobá šľachta v novodobom feudalizme.

V Ženeve sú štátne kódexy správania sa a profesné kódy správania, pričom každý si stráži svoje. Na Slovensku je Zákon 586/2003 (Zákon o advokácii), ktorého dodržiavanie však vykonáva súkromný spolok so štátnymi právomocami. Hybrid. Mačkopes. Čo urobí mačkopes pri konštatovaní ľavôt páchaných členstvom? Prvý reflex skúseného zločinca: zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. A skutok sa nestal.

Konkrétny príklad:

Podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach 6S/33/2012-18 zo dňa 17. mája 2012 páchateľ JUDr. Ladislav Török, advokát, 19. júla 2011 o 11:52 jazdil na sociálnom BMW X6 bez evidenčného čísla rýchlosťou 160 km/h, teda 70 km/h nad povoleným limitom. Ak by vo Švajčiarsku prekročil rýchlosť o viac, ako 31 km/h, šiel by sedieť za trestný čin všeobecného ohrozenia, bol by mu odobraný vodičský preukaz minimálne na dva roky a potom by si ho musel urobiť znovu od nuly, plus pokuta minimálne 2000 Frs. V niektorých kantónoch by mohlo dôjsť aj k prepadnutiu veci, ku konfiškácii auta. Ale Slovensko nie je Švajčiarsko, všeobecné ohrozenie vysokou rýchlosťou je len priestupkom, a preto poriadok na cestách nebude nikdy. Páchateľovi policajti udelili pokutu 600 Eur a zákaz viesť motorové vozidlá počas doby 18 mesiacov.

Páchateľ si zvykol, že praxovaním v komerčno-prokurátorskej kancelárii, ktorá zahládzala trestnú činnosť jeho starého otca a otca, a zároveň ich zastupovala v obchodných sporoch, získal univerzálnu trestno-právnu imunitu. Jazdil rýchlo a zbesilo, pretekal sa na serpentínach Dobšinského kopca. Motorkár pred ním to neubrzdil a zabil sa. Tento stihol vybrať zákrutu a vyčíňa ďalej. Na tom mieste je na svahu nad zákrutou kríž s vencom.

Druhý zdroj pocitu bohorovnosti: páchateľ bol v rokoch 2012 až 2016 poslaneckým asistentom súčasne dvoch poslancov za úhrnnú sumu asi 79 tisíc eur. Smeráckych poslancov Ján Babič a Lea Grečková. Podľa dennej tlače, známi svojimi nehodami, a protagonisti rozkradnutého Gemerského sociálneho podniku. Ján Babič je prezývaný "okresná personálna agentúra", lebo za bakšiš vybaví miesto v štátnej správe, v nemocnici, či v starobinci. Robí to verejne, na drzovku. Vedia o tom všetci, no on je nedotknuteľný. Toto všetko sú verejné informácie - stačí ísť do Rožňavy, sadnúť do krčmy a chvíľu počúvať. Všetci nadávajú na Babiča. Lietajú mená, dátumy, detaily. Taktické informácie padajú z neba. Ako okresný šéf Smeru a guvernér okresu (hovorí sa tomu predseda ONV, či tak nejak) zároveň po politickej linke šéfuje polícii, ktorá má zoznam nedotknuteľných osôb, "našich ľudí", ktorých nesmie obťažovať.

Lenže čo sa nestalo, policajná hliadka nebola z Rožňavy, ale zo Špeciálneho dopravného oddelenia Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. Meradlo mali najmodernejšie laserové. Páchateľ urobil to, čo Bašternák. Nezaplatil. Vec šla na okresný dopravný inšpektorát, kde pokutu potvrdili a pridali 16 eur za trovy. Páchateľ sa odvolal. Krajský dopravný inšpektorát odvolanie zamietol.

Vec potom riešil Krajský súd v Košiciach. Páchateľ v odvolaní tvrdil, že nebol správne zistený skutkový stav, lebo to nebol on, ale niekto iný, ktorý tam jazdil ako blázon na rovnakom vozidle rovnakej značky a farby. Policajti ho po zameraní prenasledovali a zastavili, ale mali zastaviť to iné vozidlo, nie jeho. Okrem toho policajti nemajú svedkov, a kameru mali pokazenú, tak čo.

Súd však uveril policajtom. Tí uviedli, že páchateľ si chýbajúcu poznávaciu značku pripevnil okamžite, ako ho na ňu upozornili. Vybral ju z kufra a pripol. Asi suchým zipsom. To znamená, že sa zámerne na situáciu pripravoval s úmyslom spáchať dopravný priestupok, lebo naňho sa zákony krajiny nevzťahujú.

Páchateľ sa odvolal zas. Opakovane tvrdil, že skutkový stav nebol zistený procesne správne a preto došlo počas rozhodovania k vadám. Súd vraj nedostatočne zistil skutový stav, jeho rozhodnutie je preto nepreskúmateľné a treba ho zrušiť. Odvolacím súdom bol Najvyšší súd v Bratislave. V rozsudku 10Sžd/29/2012 zo dňa 27. februára 2013 uvádza, že odvolanie nie je dôvodné. Pôvodné rozhodnutie policajtov tak vstúpilo v platnosť 2. apríla 2013.

Takže páchateľovi bol odňatý vodičský preukaz. To sa stáva aj v lepších rodinách. Aj vo Švajčiarsku sa môže stať, že advokátovi vezmú vodičský preukaz. Ak to bolo len v rámci priestupkového konania, nič sa nedeje. Ak bola rýchlosť prekročená o dosť, aby sa jednalo o trestný čin, advokát riskuje výmaz z registra advokátov.

Lenže ako sme videli, zákony Slovenskej republiky na nášho výtečníka neplatia. Len dva mesiace po rozsudku, 23. apríla 2013, páchateľ bez vodičského oprávnenia a napriek zákazu činnosti riadil po meste Mercedes CL63. To je už úmyselný trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Čo hovorí zákon?

Trestný zákon č. 300/2005, § 348, odsek 1:

1. Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Páchateľ bol k policajtom drzý ako obvykle. No hliadka bola z Košíc, a tých páchateľ nemohol poslať kade ľahšie. Policajti vec zaregistrovali, rozbehla sa procedúra. Páchateľ  nestratil nič zo svojej mafiánskej bohorovnosti. Kauza bola pridelená sudcovi menom JUDr. Ján Gallo, ktorý mal tesne pred dôchodkom. Ten rozhodol trestným rozkazom 0T/22/2013 z 24. apríla 2013, že páchateľ sa odsudzuje na peňažný trest 1200 Eur a náhradný trest 3 mesiacov v prípade nezaplatenia. Odsúdený páchateľ sumu na mieste zaplatil, čím sa trest stal vykonaným, zahladeným a nebol mu zapísaný do registra.

Prečo je meno samosudcu v tomto prípade dôležité? Pretože okresným prokurátorom je JUDr. Zolo Gallo, ktorý generáciám páchateľov menom Török roky ututlával a zahládzal trestnú činnosť. Napríklad pokus o vraždu, pokus o úmyselné zrazenie autom v decembri 1992, ktoré bolo prekvalifikované na pokus o dopravný priestupok a i pokute bránila prezidentská amnestia po rozbití republiky. Násilné a nezákonné prepadnutie budovy v centre mesta v 1993, ktorú potom roky v rozpore so zákonom užívali kriminálne živly bez súhlasu vlastníka, potom už len spoluvlastníka, a ktorý napokon prišiel o svoj vlastnícky podiel úplne vďaka ďalšej sérii zločinov. Alebo trestný čin vyhrážania sa vraždou v januári 1992, ktoré bolo riešené ako priestupok pokutou 2000 korún. A mnoho ďalších trestných činov počas desaťročí. Manželka, JUDr. Hedviga Gallová, komerčná právnička, kriminálne živly zastupovala v obchodnom spore o budovu. Mená páchateľov sú Štefan Török a Ladislav Török, starý otec a otec nášho výtečníka. Po úhyne kriminálnych živlov sa stránkou stal Ladislav Török mladší a spor, ktorý majú prehrať, sudkyňa ťahá 25 rokov, aby Török nemusel platiť obeti odškodné.

Ba čo viac, Ladislav Török si svoj JUDr. vypraxoval v komerčno-prokurátorskej kancelárii Gallo-Gallová. To už nie je kolúzia. To je fúzia prokuratúry s organizovaným zločinom.

 A čo na to Slovenská advokátska komora? Zákon č. 586/2003 (Zákon o advokácii), §7:

(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu advokátov toho,

d) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

§8:

(1) Komora pozastaví výkon advokácie tomu,

b) kto nastúpil výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby alebo komu bolo uložené disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu advokácie.

Ale pozor, oni si tam nechali zadné dvierka. § 10:

Komora zapíše advokátovi pozastavenie výkonu advokácie podľa § 8 do zoznamu advokátov. Ak odpadnú dôvody uvedené v ustanovení § 8, komora pozastavenie výkonu advokácie advokátovi bezodkladne zruší a záznam o pozastavení výkonu advokácie vymaže zo zoznamu advokátov.

Páchateľ zaplatením peňažného trestu bol odsúdený len niekoľko minút a trest mu bol zahladený a premlčaný okamžite. Výkon advokácie mu nebol ani zakázaný, ani pozastavený, lebo dôvody prestali existovať veľmi rýchlo. Hlavne, že existuje finta.

Je tu však aj §8, odsek 2:

(2) Komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu,

b) proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci.

Ako to je v našom prípade? Trestne stíhaný začal byť advokát po spáchaní trestného činu v apríli 2013, odsúdený bol v apríli 2014. Mal po tú dobu pozastavený výkon advokácie? Asi nie, lebo Komora sa zdala byť prekvapená, keď sa dozvedela o jeho úmyselnom trestnom čine a právoplatnom odsúdení. Ale neurobila nič.

Ešte si povšimnime presnú formuláciu: "komora MÔŽE pozastaviť". Hrajme sa so slovíčkami, môže, nemusí... Formálne teda komora nepochybila. I v prípade, že by jej páchateľ bol nahlásil svoje trestné stíhanie, mohla, nemusela.

Inými slovami, advokát nehodný, právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za ktorý by inde nemohol vykonávať prax, ju na Slovensku naďalej vykonávať môže. Slovenská advokátska komora združuje kriminálne živly v počte minimálne jeden.

Právne remeslá, sudcovia, prokurátori, advokáti, exekútori, notári sú štátom v štáte. Utrhnutí z reťaze, bez kontroly, bez vynucovania pravidiel, sú k sebe navzájom veľmi tolerantní a láskaví. Namiesto štátneho dozoru samospráva. Kam taká benevolentnosť môže viesť, vidíme teraz a dnes. Dvadsaťdeväť rokov po plyšovom prevrate je Slovenská republika stále jednou z krajín, kde medzi najnebezpečnejšie zločinecké organizácie patrí štát, štátne orgány a inštitúcie. Dokedy ešte?

Súvisiaci blog: O bezpráví, voľbách a nádeji, 9. marca 2018

Článok je možné podporiť na vybrali.sme.sk.