Slovensko má aj vďaka daňovej reforme z roka 2004 jeden z najnižších podielov daní a odvodov na HDP spomedzi krajín EÚ i OECD (28,9%). Priemerné zaťaženie miezd daňami a odvodmi je podobné ako vo väčšine rozvinutých krajín. Čo však investorov v súvislosti so zamestnávaním ľudí zaujíma najviac, sú celkové náklady práce. Predstavme si, že investor sa rozhoduje, či sa mu z pohľadu nákladov na pracovnú silu viac oplatí umiestniť výrobu na Slovensku, alebo napríklad v Nemecku či v Číne. Ak je hrubá mzda zamestnanca vo výrobe u nás vo výške 100 jednotiek, spolu s odvodmi zamestnávateľa to je 135,2. Podľa dostupných štatistík však v Nemecku je to (pri prepočte na rovnakú bázu) na úrovni takmer 600 jednotiek, kým v Číne cca. 7. Ak by sa nám, za cenu obrovských fiškálnych nákladov, podarilo znížiť odvodové náklady zamestnávateľa povedzme o 2 percentuálne body, náklady u nás by klesli na 133,2. Je zjavné, že v medzinárodnom porovnaní by príspevok ku konkurencieschopnosti našich zamestnancov bol mizivý, lebo priemerný Nemec je stále 4,5-krát drahší a Číňan 20-krát lacnejší. Tým nechcem povedať, že som proti znižovaniu odvodov. Samozrejme by bolo výborné, ak by sme mohli odvodové zaťaženie výraznejšie znížiť. Avšak v kontexte úsilia znížiť deficit z minuloročných 8% na 3% do roku 2013 to považujem za nereálne, poznajúc ochotu politikov znižovať verejné výdavky.

Oveľa akútnejším problémom ako výška odvodov je ich zložitosť a administratívna náročnosť. Renomované medzinárodné štúdie nás nelichotivo zaraďujú na chvost rebríčka čo sa týka počtu administratívnych úkonov a času stráveného nad výkazmi a hláseniami. V tomto porovnaní nás žiaľ predbiehajú nielen vyspelé štáty, ale aj krajiny ako Irán, Rwanda alebo Tanzánia. Podnikatelia musia len pri daniach a odvodoch každý mesiac podávať množstvo priznaní, výkazov a hlásení na daňový či colný úrad, Sociálnu poisťovňu a tri zdravotné poisťovne. Pri mzdách má takmer každá daň či odvod iný vymeriavací základ, ktoré sa menia v rôznom čase a iným spôsobom. Sledovanie a plnenie týchto povinností stojí zamestnávateľov nemalé úsilie a náklady. Za kľúčový cieľ v tomto volebnom období preto považujem vniesť do týchto povinností systém a poriadok. Zlúčiť výber daní, ciel a poistného do jednej inštitúcie. Zjednotiť vymeriavacie základy. Zjednotiť výkazy, priznania, ročné zúčtovania. Podávať mesačne len jedno hlásenie na jeden finančný úrad a všetko spoločne raz za rok zúčtovať v jednom tlačive.

Súčasne by nebolo dobre, ak by sme prípadné náklady odvodovej reformy financovali zvýšením daní, napríklad dane z príjmov či DPH. Chceme zachovať princípy rovnej dane - rovnaká sadzba pre právnické i fyzické osoby a motivovať daňovníkov, aby svoje príjmy zdaňovali u nás a nie aby ich vyvážali do zahraničia.

Preto MF SR pripravilo návrh rázneho systémového zjednodušenia odvodovej sústavy, a to rozpočtovo neutrálnym spôsobom, zachovávajúc princípy daňovej reformy z rokov 2003-2004 a bez potreby zvyšovania iných daní. Súčasťou návrhu je aj zrušenie úrazového poistenia a jeho transformácia na povinné komerčné poistenie. Tým by sa vytvoril priestor na síce malé (0,4 percentuálneho bodu), ale predsa aspoň nejaké zníženie celkových nákladov práce, keďže toto poistenie je dlhodobo prebytkové. Presadenie tejto reformy by znížilo administratívne náklady na strane podnikov i verejnej správy a Slovensko by posunulo na popredné miesta nielen v tabuľkách nízkeho daňového zaťaženia, ale i jednoduchosti platenia daní.

Verím, že reforma odvodov spolu so zjednotením výberu daní, ciel a odvodov a ďalšími systémovými reformami (súdnictvo, školstvo, zdravotníctvo, odvodový bonus...) nám pomôže resuscitovať polomŕtveho slovenského tigra.