Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) vyzvala politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2010, aby na jej webovej stránke zverejnili časti svojho volebného programu týkajúce sa občanov so zdravotným postihnutím. Túto možnosť z 18 politických strán využili len tri: SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS

Program SaS v oblasti sociálnej politiky nájdete tu. Konkretizáciu programu SaS pre zdravotne postihnutých ľudí nájdete tu

Garantom časti programu SaS pre osoby so zdravotným postihnutím je pán Peter Bódy.

Najviac vás zrejme zaujme návrh nahradiť súčasný systém tvorený invalidným dôchodkom a príspevkami mimoriadnou štátnou dávkou (súčasť Odvodového bonusu). Mimoriadna štátna dávka bude rovná súčinu životného minima a koeficientu. Budú na ňu mať nárok všetci, bez ohľadu na miesto, kde sociálne služby prijímajú.

Od štátu tak osoba so zdravotným postihnutím získa sumu základnej štátnej dávky (suma 185,19 eur) a mimoriadnej štátnej dávky. Ak takáto osoba bude mať vlastný príjem, suma dávky sa zníži o 10% jej vlastného príjmu. Zo súčtu dávok od štátu  a prípadného vlastného príjmu sa odpočíta 19% daň a 18% odvody.

Vysvetlime si, ako sa osobe so zdravotným postihnutím určí suma mimoriadnej štátnej dávky.

Mimoriadna štátna dávka bude daná ako súčin koeficientu a sumy životného minima (v súčasnosti 185,19 eur)

Koeficient bude číslo zložené zo súčtu koeficientu náhrady príjmu (pre osoby od 16 do 65 rokov) a koeficientu kompenzácií ŤZP.

Koeficient náhrady príjmu  sa určí sa transformáciou percenta miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % podľa vzorca:

Koeficient = % miery poklesu x 4 / 100

Napríklad v prípade 100 % miery poklesu je koeficient = 4. V prípade 40 % miery poklesu koeficient = 1,6

Koeficient kompenzácií ŤZP sa určí vychádzajúc zo sumy príspevkov daných podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Určí sa prepočtom súčasných súm jednotlivých peňažných príspevkov podľa vzorca:

Koeficient = suma peňažného príspevku / suma životného minima

Napríklad súčasný peňažný príspevok na prepravu znamená koeficient 94,49/185,19 = 0,51.

Súčasný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci s diétnym stravovaním pre I. skupinu chorôb znamená koeficient 34,38/185,19 = 0,19.

PRÍKLAD

Osoba s diagnózou "Svalová dystrofia - ťažké poruchy s ťažkým obmedzením pohyblivosti",  vo veku 16 rokov.

Koeficient náhrady príjmu pre osobu od 16 do 65 rokov = 4.

Koeficient potreby kompenzácií = 8.

Výsledný koeficient pre mimoriadnu štátnu dávku = 4 + 8 = 12.

Výsledná podpora od štátu:

Základná štátna dávka 185,19 eur + mimoriadna štátna dávka 12 x 185,19 eur, spolu 2407,47 eur.

Táto suma sa zníži o 19% daň a 18% odvody. "Čistá suma" dávky bude 1516,70 eur mesačne.

Ak bude táto osoba pracovať, zníži sa jej štátna dávka o 10 % príjmu. Napríklad ak zarobí 300 eur brutto mesačne, štátna dávka sa zníži o 30 eur.  Ak zarobí 800 eur mesačne, štátna dávka sa zníži o 80 eur. Dôležitý je pri porovnaní so súčasným stavom fakt, že ak v súčasnosti je nárok na niektoré príspevky len v prípade, že daná osoba neprekročí určitú hranicu príjmu, navrhované riešenie neurčuje striktné hranice príjmu ale nárok na štátnu dávku zostáva aj keď daná osoba, resp. jej opatrovateľ má aj iné príjmy, pričom suma dávky sa pomaly znižuje.