Privítali sme ju, pretože predchádzajúce pôsobenie ľudí ako Vlado Burjan, Peter Mederly, Zuzana Zimenová, Juraj Vantuch a Ivan Juráš v regionálnom školstve dávalo záruku, že vznikne moderná predstava o transformácii vzdelávania na Slovensku, rešpektujúca súčasné trendy vo vzdelávaní a progresívne vzdelávacie politiky.

Materiál Učiace sa Slovensko vítame ako vstup do diskusie, na konci ktorej by mala byť široko akceptovaná verejná a politická dohoda o tom, čo ako spoločnosť očakávame od systému vzdelávania a akí ľudia by mali byť absolventi našich škôl

Najsilnejšou stránkou predloženého materálu je zmena paradigmy - zo školstva, ktoré je uzatvoreným systémom, kde sa problémy detí a študentov riešia ako posledné (ak vôbec), na otvorený vzdelávací systém, ktorý sa usiluje naplniť vzdelávacie potreby konkrétnych detí a žiakov v triede, s ich talentmi, ťažkosťami, vplyvmi rodiny a prostredia. Tak, aby každé dieťa v každej škole dostalo práve také vzdelanie, prípadne pomoc a intervenciu, aké pre svoje osobné i spoločenské uplatnenie potrebuje.

Navyše, to všetko sa má diať v novej kultúre, kde "prevažuje dôvera nad podozrievaním, podpora nad kontrolou, diskusia nad nariadeniami, expertnosť nad úradníckym duchom, ústretovosť nad odmietaním, otvorenosť inováciám a ochota skúšať nové veci nad opatrnosťou a strnulosťou, neformálny prístup nad byrokraciou".

Ak by sa z národného programu podarilo naplniť iba toto, už to by znamenalo pre vzdelávací systém na Slovensku obrovský krok vpred.

Národné programy to v slovenskom školstve  nemali ľahké

Rámec tejto predstavy, tak ako ho predložili autori materiálu, je tretím po dvoch veľkých pokusoch o zmenu nášho školstva v tomto storočí - po programe Milénium (Konštantín), koncepte reformy z roku 2000, kladúcej dôraz na skutočné osvojenie, nie memorovanie učiva a po reforme z rokov 2008 - 2009, ktorá mala dať školám väčšiu autonómnosť pri tvorbe obsahu a voľbe metód a foriem vzdelávania. Kým prvý plán stroskotal na tom, že si ho školy neosvojili a neprijali ho, ten druhý sprevádzal chaos a tlak, v ktorom museli učitelia za pár týždňov doslova z ničoho stvoriť školské vzdelávacie programy, podľa ktorých mali celé školy po novom fungovať.

Výsledkom je mimoriadne rezistentné prostredie, ktoré akúkoľvek zmenu prijíma s obavami a rezervovanosťou. Učitelia totiž vedia, že zle pripravená a realizovaná zmena bez finančnej a odbornej podpory a pomoci bude pre nich len ďalšou obrovskou záťažou, ktorú už po tretí raz nemusia ustáť. O to dôležitejšie je preto tretiu šancu nepremárniť. 

Od okamihu, kedy sa o zmene začína uvažovať, musia byť do nej zapojení predovšetkým učitelia, pretože ich sa najviac dotkne a oni budú niesť najviac úloh. Výhodou komunikácie, ktorú predchádzajúce reformy nemali, je existencia internetu, sociálnych sietí a obojsmernej elektronickej komunikácie, ktoré v kombinácii s diskusiami v zborovniach a mítingových miestach pomôžu zodpovedať množstvo otázok, ktoré sa v priebehu procesu vynoria. Preto je absolútne nevyhnutné, aby boli tvorcovia pri tvorbe národného programu viditeľní a napĺňali verejnú diskusiu kvalifikovanými názormi a odpoveďami. Rovnako dôležité je, aby program nerozdrobili lobistické záujmy a uplatňovanie nástrojov politickej moci. 

V súkromných školách sa o zmenu paradigmy usilujeme už dlho. Preto sa k programu staviame ako k šanci na to, ako pri čakaní na lepšie časy nevystáť jamu. O zmenu sa musíme prinajmenšom pokúsiť. Aj keď je totiž náčrt reformy na stole, zatiaľ je stále v školstve všetko hlboko po starom a nevykazuje nijaké známky reštartu. Štrajkujúci učitelia, žiaci, ktorí roky memorujú ten istý obsah odtrhnutý od života, školy, kde vládne pri voľbe riaditeľa právo veta, umelecké školy,  zriaďovatelia, ktorí prostriedky na šesťpercentné a ani ďalšie zvýšenie platov nikdy neuvidia, stredné školy, o ktorých rozhodujú samosprávy netransparentne a v konflikte záujmov - tí všetci by vedeli hovoriť. 

Radi by sme preto vyzvali aj vás - diskutujte o tézach,  pýtajte sa, komentujte, prejavte svoj názor, zaujímajte sa. Inak sa stane zámer len papierom plným vyprázdnených slov a neprežije sezónu. Pre vaše návrhy je tu mail [email protected]. Ďakujeme.

Saskia Repčíková