Povinnosťou zamestnanca je priniesť zamestnávateľovi, ktorý mu robí ročné zúčtovanie, potvrdenia o príjme od iných zamestnávateľov. Čo ak sa tak nestane?

Ak zamestnanec nedokáže (včas - do 17. februára 2014) doniesť potvrdenie od svojho iného zamestnávateľa - napríklad preto, lebo tento zamestnávateľ "neexistuje" - doslova sa stratil - tak mu zamestnávateľ za žiadnych okolností nemôže vykonať ročné zúčtovanie. Zamestnanec si musí podať sám daňové priznanie - dostatočne včas by mal komunikovať s daňovým úradom podľa miesta trvalého bydliska tieto skutočnosti. Daňový úrad mu odporučí ďalší postup.

Zamestnanec má živnosť, z ktorej ale nedosiahol žiadne príjmy

Ak má zamestnanec živnosť, resp. má pridelené DIČ - avšak z tejto činnosti za rok 2013 nedosiahol žiadne príjmy (brutto), môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Odporúča sa však aby on sám vopred informoval svojho správcu dane o tom, že zo živnosti resp. inej činnosti nemá žiaden príjem a že mu bude zamestnávateľ robiť ročné zúčtovanie.

Zamestnanec má príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Tu sú dve možnosti. Ak ide o príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 v celkovej výške do 500 eur, tak ide o príjem oslobodený od dane a vtedy môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie.

Ak ide o príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 v celkovej výške nad 500 eur, tak suma príjmu z prenájmu prevyšujúca 500 eur je zdaniteľným príjmom a zamestnávateľ nemôže vykonať ročné zúčtovanie. Zamestnanec si musí sám podať daňové priznanie.

Zamestnanec si do roku 2010 uplatňoval nezdaniteľnú časť na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie ...

Do roku 2010 bolo možné znížiť si základ dane o príspevky zaplatené na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), životné poistenie alebo účelové sporenie. Podľa zákona platného do 31.12.2010, ak daňovník porušil podmienky na uplatnenie takejto nezdaniteľnej časti - napríklad predčasne zrušil doplnkové dôchodkové sporenie, či životné poistenie - mal povinnosť pripočítať si k základu dane uplatnené nezdaniteľné časti a to najneskôr do 3 rokov, odkedy podmienky porušil.

Napríklad ak si zamestnanec v roku 2009 zrušil životné poistenie, na ktoré si predtým uplatnil nezdaniteľnú časť v celkovej výške 700 eur, mal povinnosť "dodaniť" uvedených 700 eur najneskôr v daňovom priznaní za rok 2012.

V praxi to znamená, že ak máte zamestnanca, ktorý si pred rokom 2011 uplatňoval takúto nezdaniteľnú časť a v roku 2010 doplnkové dôchodkové sporenie/životné poistenie/účelové sporenie zrušil, má povinnosť "dodaniť" si uplatené nezdaniteľné časti najneskôr v DP za rok 2012 - ak tak neurobil skôr.

Takýto zamestnanec preto nemôže žiadať o vykonanie ročného zúčtovania ale musí si sám podať DP za rok 2012.

V DP typu A sa "dodaňovaná" suma uvádza v riadku 41.

V DP typu B sa "dodaňovaná" suma uvádza v riadku 71.

Pozor, ak si zamestnanec pred rokom 2011 uplatňoval takúto nezdaniteľnú časť a doplnkové dôchodkové sporenie/životné poistenie/účelové sporenie zrušil po 31.12.2010 /teda v roku 2011, 2012, 2013, 2014...) -  nemá žiadnu povinnosť "dodaniť" si uplatené nezdaniteľné časti.

NEZDANITEĽNÉ ČASTI ZÁKLADU DANE

O nezdaniteľné časti si môže daňovník znížiť len základ dane zistený z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2).

Základ dane zistený z iných príjmov si daňovník o nezdaniteľné časti znížiť nemôže.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie má aj nerezident Slovenskej republiky (cudzinec). A to rovnako, ako rezident Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, ako dlho pôsobil (pracoval, podnikal) na území SR.

Nárok na nezdaniteľnú časť na manžela/manželku má nerezident Slovenskej republiky vtedy, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v roku 2013 tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania túto skutočnosť nerezident zamestnávateľovi nepreukazuje, ide o jeho čestné vyhlásenie v "Žiadosti".

Dôchodcovia

Poberatelia invalidných dôchodkov majú plný nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, a to bez ohľadu na ich vek.

Nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške rozdielu medzi štandardnou sumou a úhrnom dôchodkov si môžu uplatniť poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a výsluhových dôchodkov, ak ich poberali, resp. mali ich spätne priznané k 1.1.2013.

Ak dôchodca začal poberať uvedený dôchodok po 1.1.2013 (napr. od 2.1.2013), má  za rok 2013 nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v štandardnej výške.

Pri stanovení úhrnu dôchodkov za rok 2013 sa nezapočítava:

- vianočný príspevok (je to špeciálna štátna sociálna dávka, nie dôchodok),
- vdovský a vdovecký dôchodok.

Nárok na uplatenie nezdaniteľnej časti musí dôchodca preukázať hodnoverným potvrdením Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku za rok 2013. Môže to byť aj rozhodnutie o valorizácií dôchodku k 1.1.2013 - pozor však na prípady, kedy sa dôchodcovi môže na základe jeho žiadosti počas roka 2013 dôchodok zvýšiť (ak pracoval popri poberaní dôchodku).

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Prvýkrát za rok 2013 sa stretávame s tým, že už nestačí aby daňovník mal manželku a tá mala nízky, resp. žiaden tzv. vlastný príjem. Okrem toho musí byť splnená aspoň jedna zo štyroch nových podmienok:

- starostlivosť o dieťa,

- poberanie peňažného príspevku na opatrovanie,

- zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

- invalidita (ŤZP).

Pozrime sa bližšie na prvú podmienku a podrobne si rozoberme, kedy  bude splnená.

Túto podmienku určuje zákon o dani z príjmov takto: Manželka sa v roku 2013 starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku) žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Podľa § 33 ods. 2 sa za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa).

Podľa § 3 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku dieťaťom ... je dieťa
a) do troch rokov veku,
b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičovna základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Riadna starostlivosť o dieťa podľa § 3 ods. 3 zákona o rodičovskom príspevku je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

To znamená:

- zákon stanovuje podmienku starostlivosti - tú spĺňajú vždy obaja rodičia - bez ohľadu na to, či poberajú alebo nepoberajú materské, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa (tzv. jasličkovné) - a bez ohľadu na to, ktorý z rodičov takúto dávku poberá,
- nárok je možné uplatniť si aj vtedy, ak sa manželka stará o dieťa, ktorému je matka ale manžel nie je otec tohto dieťaťa,
- dôležité je, že dieťa je do troch rokov veku,
- alebo dieťa je do šiestich rokov veku ak je zdravotne postihnuté (a podľa zákona o rodičovskom príspevku je nárok na RP až do šiestich rokov),
- alebo je dieťa osvojené, adoptované a pod., nárok je po dobu troch rokov odo dňa zverenia dieťaťa do starostlivosti.

Napríklad uplatniť si nárok na nezdaniteľnú časť na manžela môže matka dieťaťa vo veku do 3 rokov, ak manžel (ktorý pracuje) poberá jasličkovné. A v tomto prípade je to i naopak - nárok by si mohol uplatniť aj manžel na manželku, hoci ona sama jasličkovné nepoberá, pretože nepracuje. Spĺňa však podmienku starostlivosti o dieťa a to je dôležité.

Do vlastného príjmu sa započítava materské. Naopak nezapočítava sa rodičovský príspevok, jasličkovné, príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa (sú to štátne sociálne dávky).

Preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť na manžela/manželku v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania

V súlade s § 37 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa nárok na nezdaniteľnú časť na manželku preukazuje sobášnym listom (preukazuje sa len splnenie podmienky podľa § 11 ods. 3 - existencia manželstva).

Splnenie ďalších nových podmienok podľa § 11 ods. 4 (starostlivosť o dieťa - poberanie peňažného príspevku na opatrovanie - evidencia na úrade práce - invalidita, resp. ZŤP) sa preukazovať nemusí.

Výška vlastného príjmu manželky sa takisto nepreukazuje - ide o čestné vyhlásenie.

****

Viac info pre mzdových špecialistov: www.drak.porada.sk