Prístup k inštitúcii manželstva pre páry rovnakého pohlavia je jednou zo zásadných otázok občianskych práv našej generácie. Pre mnohých z nás, LGBT ľudí ako aj konzervatívne založených heterosexuálov, sa otázka manželstva dotýka našich najzákladnejších názorov na to, čo dáva hodnotu ľudskému životu ako aj našich najcennejších vzťahov s ľuďmi, ktorých ľúbime. Preto je sotva prekvapujúce, že úsilie o diskusiu a presviedčanie často klesá na úroveň invektív a nevraživosti kým rozum a rešpekt miznú niekde za horizontom.

Niekedy sa zdá že ľudia s liberálnym a tí s konzervatívnym pohľadom na vec žijú v rozdielnych svetoch, hovoria rozličnými a vzájomne nezrozumiteľnými jazykmi. Nádej na porozumenie sa zdá mizivá. Napriek tomu verím že existujú určité zásady na ktorých sa dá, po dôkladnom uvážení, nájsť zhoda naprieč názorovým spektrom. Jedine na takých základoch sa dá budovať rozumná a úctivá diskusia. Jedine v rámci zásad ktoré spolu zdieľame môžeme porozumieť naše rozdielne a protichodné názory a skúmať ich adekvátnosť.

Podľa amerického filozofa Ronalda Dworkina treba tieto princípy hľadať v ľudskej dôstojnosti. V predchádzajúcom poste som sa sústredil na oblasť etiky, teda na zodpovednosť každého z nás voči vlastnému životu. Ľudská dôstojnosť si vyžaduje chápanie objektívneho významu vlastného života a žitie z presvedčenia, v súlade nie rozpore s tým čo vo vlastnom živote pokladáme za hodnotné. V tomto príspevku chcem zvážiť čo ľudská dôstojnosť znamená pre politickú morálku, čo od nás požaduje, keď spoločne ako občania v demokratickom systéme tvoríme zákony a inštitúcie, ktoré vplývajú na životy nás všetkých. Konkrétne sa chcem venovať otázke manželstiev ľudí rovnakého pohlavia.

Prvý princíp ľudskej dôstojnosti, sebaúcta, vyžaduje paralelný rešpekt pre životy všetkých ľudských bytostí. V moderných demokratických spoločnostiach si žiaden človek nemôže nárokovať väčší objektívny význam pre svoj život, tvrdiť že má právo na špeciálny prístup alebo špeciálne postavenie pred zákonom. Z rovnakého dôvodu štát, konajúci v mene nás všetkých, musí ku každému z nás pristupovať s rovnakým záujmom a rešpektom, považovať naše osudy ako rovnako dôležité. Zásada rovnakého objektívneho významu je základom pre antidiskriminačné zákony. Vyžaduje aby sa zákony vzťahovali rovnako na ľudí, ktorí sú v rovnakej situácii bez ohľadu na to akej sú rasy, pohlavia, politickej alebo sexuálnej orientácie, k akému bohu sa modlia.

Druhý princíp ľudskej dôstojnosti, autentickosť, od štátu vyžaduje rešpektovanie osobitnej zodpovednosti každého z nás určiť, čo považovať za úspech vo vlastnom živote, aké hodnoty vo svojom živote sledovať. Štát musí zabezpečiť ľuďom slobodu, ktorú k tejto významnej zodpovednosti potrebujú. Princíp autentickosti je základom pre niekoľko dôležitých politických práv, ktoré sú drahé liberálom ako aj konzervatívcom, napríklad sloboda prejavu, združovania a vierovyznania a taktiež výhrada vo svedomí.

S ohľadom na tieto dva princípy politickej morálky, ako môže štát, vláda alebo politická väčšina zdôvodniť obmedzenie prístupu k inštitúcii manželstva párom opačného pohlavia?

Predpokladám, že všetci sa zhodneme aspoň v tom, že ľudia s inou sexuálnou orientáciou sú predsa len ľudia, ktorí majú nárok na rovnaký prístup zo strany štátu ako heterosexuáli. Akékoľvek obmedzenia prístupu k manželstvu preto musia byť založené na rozdieloch medzi homosexuálmi a heterosexuálmi, ktoré sú normatívne relevantné. Inak ide o neprijateľnú diskrimináciu. Aké druhy relevantných dôvodov sú k dispozícii?

Aj bez spochybňovania ich ľudskosti, niektorí odporcovia gay manželstiev sa snažia spochybniť schopnosť LGBT ľudí niesť zodpovednosť za niektoré základné etické rozhodnutia. Pán poslanec Kuffa sa napríklad nechal počuť, že homosexualita je duševná choroba. Naznačil tým, že gayovia trpia poruchou schopnosti vytvoriť si správnu mienku o dôsledkoch, rozumnosti a hodnote určitých rozhodnutí, napríklad s kým sledovať intímny vzťah. Tento typ argumentácie je tiež prítomný v tvrdení, že homosexuálne vzťahy sú výhradne o sexuálnom uspokojení, že homosexuáli nie sú schopní lásky. Ak je legitímny rozdielny prístup k niektorým rozhodnutiam mentálne postihnutých ľudí alebo detí, pretože ich duševná kapacita posúdiť následky týchto rozhodnutí je buď porušená alebo nie úplne vyvinutá, potom aj vzťahom, ktoré sú dôsledkom duševnej poruchy môžeme oprávnene odoprieť ochranu, ktorej sa iné vzťahy tešia.

Na pána Kuffu som reagoval v predchádzajúcom poste kde som poukázal na znalecký posudok, ktorý jeho tvrdenie jednoznačne vyvracia. Pretože duševná choroba ktorou trpia homosexuáli je produktom fantázie pána Kuffu a jemu podobným, nemôže tvoriť základ pre rozličný prístup k párom rovnakého a opačného pohlavia.

Ak nie je možné robiť rozdiel medzi homosexuálmi a heterosexuálmi na základe ich rozdielnej ľudskosti alebo schopnosti robiť racionálne rozhodnutia potom nie je legitímne obmedzovať prístup k manželstvu párom rovnakého pohlavia na základe úsudku o tom aké vzťahy medzi príčetnými dospelými ľuďmi sú dobré alebo zlé pre nich samých. Rešpekt voči ľudskej dôstojnosti, autentickosti, je nezlučiteľný s opatreniami zo strany štátu, ktorých cieľom je uzurpovať alebo manipulovať rozhodnutia občanov o dôležitých otázkach etiky akou je bezpochyby aj rozhodnutie či a s kým uzavrieť manželstvo.

Prečo je regulácia manželstva na základe toho, čo je "základné a zdravé" manipulatívna a škodlivá pre ľudskú dôstojnosť? Cieľom takejto politiky je zmeniť správanie, ináč by nemala zmysel. To by nebol problém, ak by zmena bola dosiahnutá presviedčaním, poskytnutím informácií a argumentov, ktoré ľudom umožnia lepšie a hlbšie zvážiť hodnoty alternatívnych životných štýlov a plne sa stotožniť s rozhodnutím, ktoré urobia. Obmedzenie prístupu k manželstvu prostredníctvom sily zákona neposkytuje žiaden podobný prospech ľudom usilujúcich sa splniť si svoju základnú etickú zodpovednosť žiť dobre. Namiesto toho sa snaží zmeniť správanie zámernou zmenou finančných a psychologických nákladov a výhod alternatívnych možností. Nadbytočné náklady, ktorým homosexuálne páry čelia, keď sa snažia zmluvne zabezpečiť svoj vzťah sú známe. K nim by som ešte pridal odmietnutie prístupu k niečomu, pre zamilovaný pár nesmierne cennému, čo môže poskytnúť jedine manželstvo. Je tým verejná deklarácia záväzku a oddanosti druhému človeku, ktorej intenzita pramení práve z dlhej histórie, tradície a významu tejto váženej inštitúcie.

Manipulácia nákladov a výhod motivovaná paternalistickým záujmom presadzovať etické hodnoty života definované vládou, pánom Fígeľom alebo hocikým iným ako osoba, ktorej život to je, uzurpuje dôležitú súčasť etickej výzvy a zodpovednosti každého z nás. Odmietnuť manipulovanie etických rozhodnutí štátom je treba nie preto, lebo životy našich spoluobčanov sa nás netýkajú. Naopak, práve správne pochopenie súvislosti medzi presvedčením a hodnotou života by mala dať každému politikovi, ktorý to s hodnotami myslí vážne dôvod na zamyslenie pred tým ako sa silou legislatívy bude snažiť vnútiť svoje názory na etiku iným.

Existujú dva typy argumentov, ktorými sa môže dať zdôvodniť obmedzenie slobody a ktoré nevyžadujú súdenie etickej hodnoty alternatívnych životných štýlov. Po prvé, je prípustné odvolať sa na záväzky, ktoré máme voči iným, s odvolaním sa na morálku. Napríklad štát mi nepopiera moju zodpovednosť definovať etické hodnoty vo vlastnom živote, keď mi bráni fyzicky napadnúť môjho suseda alebo keď ma núti platiť dane za účelom sociálnej spravodlivosti. Podobne, ak existuje presvedčivý argument podľa ktorého umožnenie párom rovnakého pohlavia uzatvárať manželské zväzky je nespravodlivé voči zvyšku spoločnosti, porušuje ľudskú dôstojnosť a práva druhých, potom sa dá uvažovať o odopretí tohto práva homosexuálom.

Po druhé, štát môže obmedziť slobodu s odvolaním sa na potrebu chrániť vnútornú hodnotu nejakého neosobného predmetu, inštitúcie alebo situácie. Môže napríklad regulovať ťažbu dreva alebo emisie za účelom ochrany životného prostredia alebo zaviesť stavebné obmedzenia v mestách s cieľom chrániť cennú historickú architektúru. Podobne, ak sa dá systematicky definovať vnútorná hodnota manželstva tak, že prístup párom rovnakého pohlavia predstavuje vysoké riziko jej úpadku, potom môže existovať dôvod na reguláciu prístupu na základe sexuálnej orientácie.

Prečo je legitímne ak vláda alebo väčšina zakotví v zákone svoje vlastné vnímanie našej zodpovednosti voči druhým, alebo našej zodpovednosti voči neosobným predmetom? Mnohí z nás sa s jej úsudkom nemusia stotožniť. Prečo by sociálna spravodlivosť nemala byť výsostne vecou súkromnej charity a osud historickej architektúry by podobne nemal byť výsledkom súkromných rozhodnutí vlastníkov? Odpoveď spočíva opäť v ľudskej dôstojnosti. Takéto právne predpisy nie sú motivované úsudkami o etike. Ich cieľom nie je podriadiť vôľu niektorých občanov o hodnotách, ktoré chcú sledovať v ich vlastných životoch vôli druhých. Nesnažia sa manipulovať naše najdôležitejšie rozhodnutia paternalistickým spôsobom. Takéto právne predpisy preto nie sú útokom proti ľudskej dôstojnosti.

Okrem toho ľudská dôstojnosť si vyžaduje aby naše morálne povinnosti a povinnosti voči neosobným predmetom boli centrálne regulované. Je úplne jasné, že nejaký systém vlastníckych práv musí byť vopred stanovený a uplatňovaný centrálne pred tým ako naša zodpovednosť definovať a sledovať hodnoty v našich životoch môže mať zmysel. Znalosť o tom, aké práva mám ja vo vzťahu k môjmu majetku a čo môžu mne alebo môjmu majetku urobiť iný ľudia alebo štát je absolútne nevyhnutná ku každému zásadnému rozhodnutiu, ktoré vo svojom živote urobím. Pri stanovovaní týchto práv a povinností je úplne prirodzené a správne opýtať sa čo si vyžaduje spravodlivosť, aké nároky na naše politické spoločenstvo kladie morálna povinnosť rovnakého prístupu a rešpektu voči všetkým občanom a rešpektu voči zodpovednosti každého z nás za základné rozhodnutia vo vlastnom živote (o dôsledkoch spravodlivosti na prerozdeľovanie príjmov som písal tu).

Podľa mňa sa konzervatívnym politikom a komentátorom zatiaľ nepodarilo jasne určiť ako manželstvá ľudí rovnakého pohlavia ohrozujú buď ľudskú dôstojnosť heterosexuálov alebo vnútornú hodnotu inštitúcie manželstva. Som však otvorený protiargumentom. Keby sa KDH rozhodlo rešpektovať hranice legitímneho politického diškurzu, ktoré som načrtol, bol by to pozitívny krok smerom k skvalitneniu diskusie na túto dôležitú tému. Ja sa k týmto otázkam určite vrátim na stránkach tohto blogu.