Nastoľovanie politickej agendy je už v svojej podstate iracionálny a neefektívny proces. Naša politická reprezentácia si preto dávno zvykla strkať hlavu do piesku a namiesto rozpútania verejnej diskusie je jej stále bližší nondecision-making. Toto správanie spoľahlivo funguje až do momentu, kedy je rovnováha v spoločnosti výrazne narušená nespokojnou časťou populácie, presne ako sa to stalo na prvom Slovenskom pochode homosexuálov a lezieb (pre jednoduchosť budem ďalej používať už len termín homosexuálov). Tento problém sa už v roku 2007 otázku registrovaných partnerstiev v parlamente podarilo nastoliť Monike Flašíkovej-Beňovej, ale po promptnej intervencii Jána Chryzostoma kardinála Korca u Róberta Fica ju premiér zasa potichu zamietol pod koberec. Táto téma by však bez akéhokoľvek preháňania mohla byť považovaná za verejný záujem. Tento vágny pojem môžeme jednoducho vysvetliť ako „Všetky opatrenia, ktoré sú na prospech obyvateľstvu alebo jeho časti, ale zároveň ich dopady negatívne nevplývajú na kvalitu života inej časť populácie.“ Aby som sa vyhol argumentom typu „vzbudzujú verejné pohoršenie, čím zhoršujú kvalitu môjho života“ alebo témy adopcií, budem sa venovať čisto ekonomickým a racionálnym aspektom takejto právnej úpravy. Som presvedčený, že registrované zväzky homosexuálov z ekonomického pohľadu predstavujú zaujímavú príležitosť, ktorú nám nedovoľuje vidieť iba naša kultúrna obmedzenosť.

Puritánska časť populácie si homosexuálov rada stereotypizuje ako asociálov, zvrhlíkov a narkomanov, ktorí predstavujú morálne bahno tejto spoločnosti, čím si odobruje svoj nenávistný postoj k tomu, čomu sa bráni porozumieť. Ekonomické štatistiky dokazujú opak všetkých týchto neprávd. Drvivá väčšina týchto štatistík bola vypracovaná rôznymi „antihomosexuálnymi“ združeniami, často na základe nejakej z náboženských ideológií. Vzhľadom na fakt, že najobsiahlejšie štúdie boli vykonané v USA, budem sa orientovať podľa nich. Samozrejme kvôli výpovednosti použijem proporčné údaje a nie absolútne čísla a pri protichodných údajoch ich medián.

Poďme sa pozrieť na niekoľko výpovedných indikátorov.

59% homosexuálov v USA má úplne stredoškolské vzdelanie v porovnaní s bežnou populáciou ide o trojnásobne vyššie číslo. Pri vysokoškolskom stupni, ide o štvornásobnú úspešnosť oproti priemeru. Keďže v USA je vysoké školstvo veľmi finančne náročné, môžeme to pripísať hlavne vyššej príjmovej triede, než len vyšším intelektuálnym schopnostiam. Ročný príjem homosexuálneho jednotlivca v USA predstavuje 171% príjmu priemerného Američana. Životná úroveň je pritom vyššia hlavne na základe faktu, že sú bezdetní. 49% homosexuálov zastáva vyššiu manažérsku pozíciu, čo predstavuje trojnásobok oproti bežnej populácii – túto úspešnosť v profesijnom živote z časti pripisujem ich bezdetnosti. Najmarkantnejšie výkyvy v štatistikách sú zrejmé pri kriminalite. Údaje odporcov vykazujú ich vysokú kriminalitu pri sexuálne motivovaných trestných činoch a sú oveľa častejšie obeťami vrážd. Rovnako sú častejšie ako priemer v populácii v konflikte so zákonom pre toxikomániu, čo tiež vieme pripísať príjmovému efektu. Žiadna táto kriminálna štatistika nemá seriózny vedecký opis metodológie, takže ju treba brať s ideologickou rezervou. Keďže ale ide o viacero zdrojov dokážeme vyčítať istý trend. Zle vyznieva aj štatistika priemernej dĺžky života pri homosexuálnych mužoch, ktorá im prisudzuje o 15 rokov kratší život, než je život heterosexuálneho muža v manželskom zväzku (čo nepochybne vyvolá značnú polemiku u mnohých ženatých čitateľov ). Pred analyzovaním faktoru manželky však recesistom berie vietor z plachiet údaj o prevalencii a mortalite na sexuálne prenášané choroby, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 3 do 16 násobku priemeru. S istou dávkou chladnej racionality vieme teda povedať, že je to zlá správa pre zdravotníctvo, no dobrá pre dôchodkový systém. Pre politikov je ešte zaujímavý aj údaj o občianskej disciplíne. Svoje voličské právo v USA využíva v priemere o 9% viac homosexuálov ako heterosexuálov.

Uzákonenie takejto úpravy má viacero pozitívnych dopadov na verejné financie a chod spoločnosti.

V prvom rade umožníme predmetným párom podieľať sa na spoločných ekonomických a právnych úkonoch ako sú hypotéky, dedičské konanie a veľa ďalších. V druhom rade vidíme podľa príjmovej úrovne aj príležitosť na crowding-in. Bohatšie skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patrí aj táto komunita, sú mobilnejšie a majú tendenciu alokovať svoje zdroje a kreatívny potenciál tam, kde na to majú vytvorené lepšie podmienky. Kto vie, ako by sa zatváril nejeden hejslovák keby zistil, že svoju rodinu živí vďaka svojej novej práci a právnej úprave, nad ktorou sa v krčme tak srdnato pohoršoval.

Väčšina odporcov týchto zväzkov však štatistiky nepozná a nechce poznať. Homosexualitu považujú za chorobu, alebo skrátka zlú voľbu jednotlivca. Na analýzu príčin homosexuality nie som odborne spôsobilý, ale na základe poznania týchto ľudí si nemyslím, že potrebujú lekársku starostlivosť a nie sú o nič iracionálnejší ako ktokoľvek z nás ostatných ľudí. Je zaujímavé, že civilizácia budovaná národmi, ktoré mali výrazné znaky homosexuality v svojej spoločnosti, (staroveký Rím a Grécko) sa nedokáže pozrieť do zrkadla a nájsť tak potrebné poučenia z minulosti. Tolerancia a heterogenita spoločnosti sú dôležité atribúty jej úspechu, štvanie pod ilúziou hrozby zas opak. Tendencia polarizovať spoločnosť však na Slovensku pretrváva a žiadna skupina nie je schopná pripustiť, že keby si spoločne sadli za rokovací stôl rozumní ľudia, mali by sme z toho prospech všetci. Ako každý aspekt života ľudskej spoločnosti, má aj registrovaná homosexualita svoje zjavné príležitosti a riziká. Tým, že sa budeme tváriť, že takí ľudia medzi nami nie sú, riziká nepominú, zníži sa iba úžitok, ktorý svojou mierou sebarealizácie do spoločnosti prinášajú. Budúcnosť Slovenska určite viac ohrozujú skorumpovaní politici zatvárajúci oči pred citlivými problémami a príležitosťami, než páriky s rovnakou chromozómovou sadou.